ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

denying

D IH0 N AY1 IH0 NG   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denying-, *denying*, deny
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not denying anything.ผมไม่ได้ปฏิเสธอะไรซักหน่อย Clue (1985)
Are you denying that such an organization known as The Foot exists?คุณปฏิเสธว่าองค์กรดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันเป็นเท้าที่มีอยู่? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I'm not denying anything.ผมไม่ได้ปฏิเสธอะไร Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- You´re denying it. She´s denying it.คุณปฏิเสธ เหลือเชื่อเลย Nothing to Lose (1997)
There's no escaping reason, no denying purpose.เราไม่มีเหตุผลในการหลบหนี ไม่มีจุดมุ่งหมายปฏิเสธความประสงค์ The Matrix Reloaded (2003)
I think it will help you realize how heavy a burden denying Christ can be.ฉันคิดว่ามันจะช่วยให้เธอเข้าใจ ว่าการปฏิเสธพระเยซู นั้นหนักขนาดไหน Loving Annabelle (2006)
Can't keep denying it.ปิดหูปิดตาเขาตลอดไปไม่ได้หรอก Fido (2006)
Because the only thing that you'll regret is denying who you really are.เพราะว่าสิ่งเดียวที่คุณจะเสียใจคือ ปฏิเสธตัวตนของตัวเอง Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Sadly, some of us refuse to look back, never understanding that by denying the past...น่าเศร้า ยังมีเราบางคน สับสนที่จะมองกลับไป ไม่เคยเข้าใจ และยังปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้น Distant Past (2007)
as a B.F.F can make you go W.T.F, there's no denying we'd all be a little less rich without them.อย่าง B.F.F สามารถทำให้คุณไป W.T.F ทีนั่นไม่มีทางปฏิเสธ เราทั้งหมด เป็นแค่คนที่รวยน้อยกว่าพวกเขา Bad News Blair (2007)
No denying times is hard, sir...มันยากเย็น ปฎิเสธไม่ได้หรอกค่ะ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
She's denying me fresh-baked goodness!เธอปฏิเสธขนมชั้น Juno (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
denyingShe is denying herself sweets because of her diet.
denyingThere is no denying that English is the most widely spoken language in the world.
denyingThere is no denying that he is clever.
denyingThere is no denying that she is very efficient.
denyingThere is no denying that the prisoner is guilty.
denyingThere is no denying the fact.
denyingThere is no denying the fact that no one is free from racial prejudice.
denyingThere is no denying the fact that smoking is harmful.
denyingThere's no denying his ability as a pitcher, but he is rather injury-prone.

CMU English Pronouncing Dictionary
DENYING D IH0 N AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
denying (v) dˈɪnˈaɪɪŋ (d i1 n ai1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
全面否定[ぜんめんひてい, zenmenhitei] (n,vs) total denial; complete denial; denying totally (flatly, outright) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deny \De*ny"\, v. t. [imp. & p. p. {Denied}; p. pr. & vb. n.
   {Denying}.] [OE. denien, denaien, OF. denier, deneer, F.
   d['e]nier, fr. L. denegare; de- + negare to say no, deny. See
   {Negation}.]
   1. To declare not to be true; to gainsay; to contradict; --
    opposed to affirm, allow, or admit.
    [1913 Webster]
 
   Note: We deny what another says, or we deny the truth of an
      assertion, the force of it, or the assertion itself.
      [1913 Webster]
 
   2. To refuse (to do something or to accept something); to
    reject; to decline; to renounce. [Obs.] "If you deny to
    dance." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To refuse to grant; to withhold; to refuse to gratify or
    yield to; as, to deny a request.
    [1913 Webster]
 
       Who finds not Providence all good and wise,
       Alike in what it gives, and what denies? --Pope.
    [1913 Webster]
 
       To some men, it is more agreeable to deny a vicious
       inclination, than to gratify it.   --J. Edwards.
    [1913 Webster]
 
   4. To disclaim connection with, responsibility for, and the
    like; to refuse to acknowledge; to disown; to abjure; to
    disavow.
    [1913 Webster]
 
       The falsehood of denying his opinion. --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
       Thou thrice denied, yet thrice beloved. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   {To deny one's self}, to decline the gratification of
    appetites or desires; to practice self-denial.
    [1913 Webster]
 
       Let him deny himself, and take up his cross. --Matt.
                          xvi. 24.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top