ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-confusedly-

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: confusedly, *confusedly*
English-Thai: Nontri Dictionary
confusedly(adj) ยุ่งเหยิง,ยุ่ง,สับสน,งงงวย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นุงถุง[ADV] confusedly, Syn. ยุ่งเหยิง, อีนุงตุงนัง, นุงนัง, Example: หีบห่อกองอยู่นุงถุงบนชานชาลาสถานี
นุงนัง[ADV] confusedly, Syn. ยุ่ง, ยุ่งเหยิง, อีรุงตุงนัง, Example: เขาหอบเครื่องถ่ายรูปมานุงนังเต็มไม้เต็มมือไปหมด
นัวเนีย[ADV] confusedly, See also: in disorder, Syn. พัลวัน, ยุ่ง, Thai definition: เกี่ยวพันกันยุ่ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confusedly    (a) kˈənfjˈuːzɪdliː (k @1 n f y uu1 z i d l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confusedly \Con*fus"ed*ly\, adv.
   In a confused manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confusedly
   adv 1: in a confused manner; "Queen Augusta wrote him an
       hysterical letter in which she confusedly sympathised
       with him"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top