ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in disorder

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in disorder-, *in disorder*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, he surely inhaled smoke at the fire, so his memory circuit must be in disorder.เขาคงจะสูดเขม่าละอองจากไฟ เพราะอย่างนั้นความทรงจำวงจรไฟฟ้าของเขาถึงสับสน Absolute Boyfriend (2008)
It's a medical doctor that specializes in disorders of the mind.และฉันคือจิตแพทย์ อืม... Dark Shadows (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in disorderHis room was in disorder.
in disorderThe enemy fled in disorder from the battlefield.
in disorderThe room was in disorder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่เป็นระเบียบ[ADV] in disorder, See also: in a mess, in confusion, Syn. ไม่มีระเบียบ, ไม่เรียบร้อย, ไม่เข้าที่, ไม่เข้าที่เข้าทาง, ไร้ระเบียบ, Example: ทำไมวันนี้รถจอดกันไม่เป็นระเบียบเลย, Thai definition: อย่างไม่เรียบร้อยหรือไม่ตรงตามแบบแผนที่กำหนดไว้
กระเจิง[ADV] in disorder, See also: in all directions, here and there, Syn. กระเจอะกระเจิง, กระเจิดกระเจิง, Example: ผู้คนตื่นตระหนกส่งเสียงหวีดร้องพากันวิ่งหนีแตกกระเจิง, Thai definition: ไปอย่างไร้ทิศทาง
ระนาด[ADJ] lying superimposed disorderly, See also: in disorder, Syn. ระเนระนาด, ระเนนระนาด, Thai definition: อาการที่ล้มทับกัน, อาการที่เรียงกันเป็นแถว, มักใช้เข้าคู่กับ ระเน และ ระเนน เป็น ระเนระนาด และ ระเนนระนาด
ระเนระนาด[ADJ] lying superimposed disorderly, See also: in disorder, Syn. เกลื่อนกลาด, ระเนนระนาด, Example: รถพุ่งชนรั้วไม้ไผ่จนล้มระเนระนาด, Thai definition: เกลื่อนกลาด (ใช้แก่สิ่งที่อยู่ในลักษณะที่ล้มทับกันอยู่เรี่ยรายมากมาย)
นัวเนีย[ADV] confusedly, See also: in disorder, Syn. พัลวัน, ยุ่ง, Thai definition: เกี่ยวพันกันยุ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way   FR: en désordre
กระเจิง[adv.] (krajoēng) EN: in disorder ; in all directions ; here and there   
เลอะ[adv.] (loe) EN: in a mess ; in disorder ; in confusion   FR: en désordre
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly   FR: confusément ; dans le désordre
พล่าน[v.] (phlān) EN: be in tumult ; be in disorder ; be in confusion ; run excitedly   FR: être obsédé ; être monomaniaque
วุ่น[v.] (wun) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil   FR: s'affairer
ยุ่ง[v.] (yung) EN: be disheveled ; be tousled ; be entangled ; be in disorder ; be in a mess ; be in confusion   
ยุ่ง[X] (yung) EN: messy ; in disorder ; in a mess ; in confusionj   FR: en désordre

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jí, ㄐㄧˊ, ] in disorder, #15,098 [Add to Longdo]
散乱[sàn luàn, ㄙㄢˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] in disorder; messy, #29,068 [Add to Longdo]
错乱[cuò luàn, ㄘㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] in disorder; deranged (mentally), #33,663 [Add to Longdo]
零乱[líng luàn, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] in disorder; a complete mess, #42,471 [Add to Longdo]
凌杂[líng zá, ㄌㄧㄥˊ ㄗㄚˊ, / ] in disorder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごたつく[, gotatsuku] (v5k,vi) (See ごたごた) to be confused; to be in disorder [Add to Longdo]
散らかる[ちらかる, chirakaru] (v5r,vi) to be in disorder; to lie scattered around; (P) [Add to Longdo]
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top