ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

turbulently

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turbulently-, *turbulently*, turbulent
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turbulently[ADV] อย่างรุนแรง
turbulently[ADV] อย่างวุ่นวาย, See also: อย่างอลหม่าน
turbulently[ADV] อย่างแปรปรวน (บรรยากาศ)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พล่าน[ADV] excitedly, See also: turbulently, wildly, restlessly, restively, Syn. ลนลาน, วุ่นวาย, Example: กระต่ายในกรงหวาดกลัวและตื่นตระหนกจนถึงกับวิ่งพล่านอยู่ในกรงเล็กๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พล่าน[adv.] (phlān) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turbulently    (a) tˈɜːʴbjuləntliː (t @@1 b y u l @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turbulently \Tur"bu*lent*ly\, adv.
   In a turbulent manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turbulently
   adv 1: in a turbulent manner; with turbulence; "the river rolls
       turbulently boiling"
   2: in a stormy or violent manner [syn: {stormily},
     {turbulently}, {passionately}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top