ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-affix-

AE1 F IH0 K S   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: affix, *affix*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affix[N] คำเติม
affix[VT] ผูก, See also: ติด, ประทับ, Syn. attach, fasten
affix[VT] เพิ่มเติม, See also: เติมเข้าไป, Syn. add, append
affix[N] สิ่งที่เติม, See also: สิ่งที่เพิ่ม, สิ่งที่ผูกติดกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affix(อะฟิคซฺ') vt. ติด, ติดกับ, ประทับ, เพิ่มใส่, ใส่ (ความ) -n. สิ่งที่ติดใส่, ส่วนผนวก, คำต่อท้าย, คำนำหน้า. -affixal, affixial adj. -affixer n., Syn. fasten, attach ###A. split)

English-Thai: Nontri Dictionary
affix(n) สิ่งเพิ่มเติม,ภาคผนวก,คำต่อท้าย
affix(vt) ติดต่อกัน,ประทับ(ตรา),ใส่ความ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let the lamp affix its beam.ให้โคมไฟปรับลำแสงให้ตรง Pathology (2008)
Well, if we're all in agreement, let the lamp affix its beam.เราตกลังกันแล้วนะ เปิดไฟส่องกันเถอะ Pathology (2008)
- The alidade... eyepiece that affixes to the center... it's missing.เลนส์อลิเดดส่วนสุดท้ายที่อยู่ตรงกลางมันหายไป A New Hope (2012)
The bear products are affixed with an electronic device in the chest which can be programmed to say any one of five phrases.พวกตุ๊กตาหมีจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ติดที่หน้าอก ซึ่งสามารถตั้งโปรแกรม ให้พูดได้ 5 ประโยค Ted 2 (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affixSmith's approach differs greatly from others in that he did not take the affixation into consideration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำเติม[N] affix, See also: supplementary word, Thai definition: คำที่เติมข้างหน้า ตรงกลาง หรือ ข้างหลังของคำเดิม ในภาษาคำติดต่อ
ประทับ[V] affix, See also: imprint, stamp, press, Syn. ประทับตรา, กด, ตอก, Example: กระดาษสำหรับเขียนจดหมายส่งไปต่างประเทศสีฟ้าเนื้อบางชนิดมีดวงตราไปรษณียากรประทับราคาสำเร็จรูปแล้ว

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFIX    AE1 F IH0 K S
AFFIX    AH0 F IH1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affix    (n) ˈæfɪks (a1 f i k s)
affix    (v) ˈəfˈɪks (@1 f i1 k s)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affix \Af*fix"\, v. t. [imp. & p. p. {Affixed}; p. pr. & vb. n.
   {Affixing}.] [LL. affixare, L. affixus, p. p. of affigere to
   fasten to; ad + figere to fasten: cf. OE. affichen, F.
   afficher, ultimately fr. L. affigere. See {Fix}.]
   1. To subjoin, annex, or add at the close or end; to append
    to; to fix to any part of; as, to affix a syllable to a
    word; to affix a seal to an instrument; to affix one's
    name to a writing.
    [1913 Webster]
 
   2. To fix or fasten in any way; to attach physically.
    [1913 Webster]
 
       Should they [caterpillars] affix them to the leaves
       of a plant improper for their food.  --Ray.
    [1913 Webster]
 
   3. To attach, unite, or connect with; as, names affixed to
    ideas, or ideas affixed to things; to affix a stigma to a
    person; to affix ridicule or blame to any one.
    [1913 Webster]
 
   4. To fix or fasten figuratively; -- with on or upon; as,
    eyes affixed upon the ground. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To attach; subjoin; connect; annex; unite.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affix \Af"fix\, n.; pl. {Affixes}. [L. affixus, p. p. of
   affigere: cf. F. affixe.]
   That which is affixed; an appendage; esp. one or more letters
   or syllables added at the end of a word; a suffix; a postfix.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affix
   n 1: a linguistic element added to a word to produce an
      inflected or derived form
   v 1: attach to; "affix the seal here" [syn: {affix}, {stick on}]
   2: add to the very end; "He appended a glossary to his novel
     where he used an invented language" [syn: {append}, {add on},
     {supplement}, {affix}]
   3: attach or become attached to a stem word; "grammatical
     morphemes affix to the stem"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 affix /ɑfiks/
  affix

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top