ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affixes

AE1 F IH0 K S AH0 Z   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affixes-, *affixes*, affixe
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affixesการผสานคำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The alidade... eyepiece that affixes to the center... it's missing.เลนส์อลิเดดส่วนสุดท้ายที่อยู่ตรงกลางมันหายไป A New Hope (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFIXES    AE1 F IH0 K S AH0 Z
AFFIXES    AH0 F IH1 K S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affixes    (n) ˈæfɪksɪz (a1 f i k s i z)
affixes    (v) ˈəfˈɪksɪz (@1 f i1 k s i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Affix \Af"fix\, n.; pl. {Affixes}. [L. affixus, p. p. of
     affigere: cf. F. affixe.]
     That which is affixed; an appendage; esp. one or more letters
     or syllables added at the end of a word; a suffix; a postfix.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top