ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำเติม

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำเติม-, *คำเติม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำเติม[N] affix, See also: supplementary word, Thai definition: คำที่เติมข้างหน้า ตรงกลาง หรือ ข้างหลังของคำเดิม ในภาษาคำติดต่อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำเติมน. คำที่เติมข้างหน้า ตรงกลาง หรือ ข้างหลัง ของคำตั้งในภาษาคำติดต่อ.
บัง ๒คำเติมหน้าในภาษาเขมร หมายความว่า ทำให้ เมื่ออยู่หน้าพยัญชนะ วรรค ก เช่น บังเกิด บังควร บังคม หรือเมื่ออยู่หน้าเศษวรรค เช่น บังวาย บังหวน บังอาจ, เมื่ออยู่หน้าพยัญชนะวรรค จ หรือ วรรค ด แปลงเป็น บัน เช่น บันจวบ บันโดย, เมื่ออยู่หน้าพยัญชนะวรรค บ แปลงเป็น บำ เช่น บำบัด บำเพ็ญ.
วดี ๒คำเติมท้ายคำอื่นที่เป็นนาม หมายความว่า มี เป็นเพศหญิงตามหลักไวยากรณ์ เช่น ดาราวดี ว่า มีดาว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
About these filler words of yours.ใช่ พวกคำเติมเนี่ยแหละ Environmental Science (2009)
- Whatever, valley girl.นั่นไม่ใช่คำเติมซะหน่อย Environmental Science (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affix[N] คำเติม

English-Thai: Nontri Dictionary
prefix(n) คำอุปสรรค,คำเติมหน้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top