ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประทับตรา

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประทับตรา-, *ประทับตรา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประทับตรา[V] seal, See also: affix a seal, stamp, Syn. ประทับ, กดตรา, ตีตรา, ตอกตรา, Example: เขาใช้ครั่งประทับตราในการห่อพัสดุ, Thai definition: กดตราลงบนเอกสาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประทับตราก. กดตราลงบนเอกสาร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stampประทับตรา ตราประทับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the Grail cannot pass beyond the Great Seal.แต่ว่าจอกศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถ ผ่านออกไปจากที่ประทับตราปิด เอาไว้. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Elsa, don't cross the Seal.เอลซ่า , อย่าข้ามที่ประทับตราปิด. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
So you go on and stamp your form, sonny, and stop wasting my time.เพื่อให้คุณไปและประทับตราแบบฟอร์มของคุณซันนี่และหยุดการสูญเสียเวลาของฉัน The Shawshank Redemption (1994)
(Tyler) As the fat renders, the tallows float to the surface.อะไรน่ะ? นี่--ประทับตราไง Fight Club (1999)
Your seal here.การประทับตราของเธอที่ตรงนี้ Platonic Sex (2001)
And also, the red seal documents that our boss had stolen.และยิ่งกว่านั้น, หัวหน้าของเราได้ขโมยเอกสารคดีประทับตราสีแดง Sweet Spy (2005)
Yes, and they're not valid until they bear my signature and my seal.ใช่ .. แต่จะยังไม่มีผล จนกว่าผมจะเซ็นชื่อ และประทับตรา Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Can I get my parking ticket validated?คุณช่วยประทับตราบัตรจอดรถให้ได้มั๊ย No Country for Old Men (2007)
In Korean style, we stamp...ทำแบบเกาหลี ประทับตรา... Virgin Snow (2007)
Sir, it's from the Ministry and is marked top priority.ขอโทษครับ นี่ถูกส่งมาจากกระทรวงกลาโหม และมีประทับตราความลับไว้ด้วย Episode #2.1 (2008)
Please let me put our seal on the parking coupon.ถ้างั้นขอประทับตราบนบัตรจอดรถคุณด้วย Beethoven Virus (2008)
After they've been stapled to the invoice. I know, Delores.ที่ประทับตราใบเสร็จแล้ว ฉันรู้น่า โดโรเรจ Dead Like Me: Life After Death (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประทับตรา[v.] (prathaptrā) EN: seal ; affix a seal ; stamp   FR: estampiller ; tamponnner

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brand[VT] ประทับตรา, See also: ประทับยี่ห้อ, ประทับตราสินค้า, ประทับเครื่องหมายการค้า
burn into[PHRV] ประทับตราบนตัวสัตว์ด้วยที่ประทับตราซึ่งเผาไหม้ให้ร้อน
charge[VT] ประทับตรา, See also: ติดตรา
frank[VT] ประทับตราให้ผ่านโดยไม่ต้องชำระค่าผ่าน
impress on[PHRV] ทำให้เป็นรอย, See also: ประทับตรา, กดให้เป็นรอย, Syn. impress with
impress upon[PHRV] ทำให้เป็นรอย, See also: ประทับตรา, กดให้เป็นรอย, Syn. impress with
impress with[PHRV] ทำให้เป็นรอย, See also: ประทับตรา, กดให้เป็นรอย, Syn. impress on
imprint[VT] ประทับตรา, See also: พิมพ์, Syn. press, stamp
postmark[VT] ประทับตราบนไปรษณียภัณฑ์
rubber-stamp[VT] ประทับตรายาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brand(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี, See also: brander n., Syn. trad
impress(อิมเพรส') vt. ประทับใจ, ทำให้รู้สึก, ฝังใจ, มีผลต่อความคิดเห็น, มีผลต่อ, กด, ประทับตรา, ทำร่องรอย. -vi. ประทับใจ. -n. การประทับใจ, รอยประทับ, รอยจารึก., See also: impresser n., Syn. imprint, affect
mint(มินทฺ) n. พืชจำพวกสะระแหน่,โรงกระษาปณ์,เงินจำนวนมาก. adj. ไม่ได้ใช้,ไม่ได้ประทับตรา vt. ทำให้เป็นเหรียญเงินตรา., See also: minter n.
pestle(เพส'เซิล) n. สาก,ลูกบด,สิ่งที่ใช้ตอกตำบดประทับตราหรืออื่น ๆ vt.vi. บด,ตำ
receipt(รีซีท') n. ใบเสร็จรับเงิน,ใบเสร็จรับของ vt.,vi. ระบุว่าได้รับ,ออกใบเสร็จรับของหรือเงิน,ประทับตรารับเงิน, See also: receipts n.,pl. จำนวนหรือปริมาณที่ได้รับ,การได้รับ,สิ่งที่ได้รับ,รายรับ, Syn. reception
rubber-stamp(-สแทมพฺ) adj. ซึ่งประทับตรายาง,อนุมัติตามพิธีโดยไม่ได้พิจารณาก่อน
seal(ซีล) n. ตราประทับ,สัญจกร,แมวน้ำ,แผ่นผนึก,สิ่งที่ใช้ผนึก,ครั่งผนึก,เครื่องผนึก,เครื่องกันรั่ว,เครื่องเชื่อมโลหะ vt. ผนึก,ปิดผนึก,ปิดกาว,ประทับตรา,ตัดสินใจเด็ดขาด,รับรอง,อนุมัติ, See also: sealable adj., Syn. imprint,pledg
signet(ซิก'นิท) n. ตราประทับเล็ก ๆ ,ตราเล็ก ๆ ,สัญจกร,เครื่องประทับตรา vt. ประทับตรา
signet ringn. แหวนประทับตรา,แหวนตรา
sleeper(สลีพ'เพอะ) n. ผู้นอน,ผู้นอนหลับ,สิ่งที่อยู่นิ่งกับที่,ไม้หมอน,รางรถไฟ,รถตู้นอน,รถนอน,เบาะรองที่นั่งบนเครื่องบิน,สิ่งที่ไม่ได้รับความสนใจในระยะแรก,กางเกงนอนของเด็ก,ลูกค้าที่ถูกประทับตราที่หู

English-Thai: Nontri Dictionary
brand(vt) ตีตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ประทับตรา
impress(vt) กด,พิมพ์,ทำให้ซาบซึ้ง,ประทับตรา,ยึด
postmark(vt) ประทับตราค่าดวงตราไปรษณีย์
seal(vt) ปิดผนึก,ประทับตรา,ปิดทาง,รับรอง,อนุมัติ
stamp(n) การประทับตรา,การตอก,เครื่องหมาย,ดวงตราไปรษณีย์
strike(vt) กระทืบ,ตี,ตอก,ชก,ทุบ,กด,ประทับตรา
visa(n) การตรวจประทับตรา,วีซ่า
visa(vt) ตรวจประทับตรา
vise(n) การตรวจประทับตรา

German-Thai: Longdo Dictionary
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| ประทับตราหรือสัญลักษณ์ เช่น geprägtes Gold ทองที่ถูกประทับตรา
Stempel(n) |der, pl. Stempel| ตรายางที่ใช้ปั๊มหรือประทับตราวันที่หรือชื่อลงบนกระดาษ
Datumsstempel(n) |der, pl. Datumsstempel| ตราประทับวันที่, ตรายางที่ใช้ประทับตราวันที่
Poststempel(n) |der, pl. Poststempel| ตราประทับไปรษณีย์, ตรายางที่ใช้ประทับตราไปรษณีย์
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ประทับตราแสดงการยกเว้นการชำระค่าแสตมป์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top