Search result for

*supposing*

(53 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: supposing, -supposing-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supposing[CONJ] สมมุติว่า, See also: ในกรณีที่ว่า, Syn. if, in case that, granting that, presuming
presupposing[ADJ] ซึ่งเชื่อว่าเป็นไปได้, Syn. prejudiced, prepossessed

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And supposing you're right.และสมมติว่าคุณขวา Revolutionary Road (2008)
But supposing you were the last man left alive?สมมุติว่า... ...คุณเป็นมนุษย์คนสุดท้ายที่เหลืออยู่ The Road (2009)
Supposing you get capped out there in the dark?คุณกำลังคิดว่าจะสามารถหลบหนี ไปได้ท่ามกลางความมืดรึ? Pilot (2010)
Supposing something happens to you out there. What then?อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกคุณก็ได้ แล้วจะทำไงกันล่ะ? Pilot (2010)
Okay, but then, supposing there was someone- could there be someone, a person- who makes you feel even a little more at home, like Alex?เค แต่สมมติว่ามีใครบางคน ใครแบบคน คนที่ ที่ทำให้คุณรู้สึก Chuck Versus the Suitcase (2010)
Why are you supposing?ทำไมเธอทึกทักเอาแบบนั้น? Episode #1.2 (2010)
- Supposing we're wrong?- สมมุติว่าเราผิดหรือเปล่า? 12 Angry Men (1957)
- Supposing this building fell on my head?- สมมุติว่าอาคารหลังนี้ลงบนหัวของฉันได้อย่างไร 12 Angry Men (1957)
Supposing we go once around the table?สมมุติว่าเราไปอีกรอบโต๊ะได้หรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Supposing they're wrong?หากว่าพวกเขากำลังผิด? 12 Angry Men (1957)
Now supposing you tell me what it proves.ตอนนี้สมมติว่าคุณบอกฉันว่ามันพิสูจน์ 12 Angry Men (1957)
Supposing you were the one who was on trial?หากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในการพิจารณาคดีหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Well, I'm not used to supposing'. I'm just a workin' man.ดีผมไม่ได้ใช้ในการ supposin ' ฉันแค่ผู้ชาย workin 12 Angry Men (1957)
My boss does the supposing'. But...เจ้านายของฉันไม่ supposin ' แต่ ... 12 Angry Men (1957)
- Wait. Supposing he really did hear it?- รอ เผื่อว่าเขาจริงๆไม่ได้ยินมันได้หรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Supposing there's no Blue Meanies in the neighbourhood?ก็ หากว่าไม่มี มีนีส สีฟ้า ในพื้นที่ใกล้เคียง Yellow Submarine (1968)
- Then what you supposing for?- แล้วนายสมมติมาทำไม Of Mice and Men (1992)
Though not wishing to injure him by supposing it possible, I instantly set off to make my sentiments known.โดยคิดว่ามันเป็นจริง ฉันเลยรีบมาบอกถึงความคิดของฉัน Pride & Prejudice (2005)
Supposing if I had a girlfriend....สมมุติถ้าผมมีแฟน... Episode #1.1 (2006)
There's no supposing about it, Dexter.ไม่ต้องสงสัยเลย เด็กเตอร์ That Night, a Forest Grew (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
supposingSupposing it rains tomorrow, will you still go on a picnic?
supposingSupposing war broke out, what would you do?
supposingSupposing you had one million yen, what would you do with it?
supposingWhat would happen supposing the earth stopped spinning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้าหาก[CONJ] if, See also: providing (that), provided (that), supposing, in case, Syn. แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า, Example: ชาติบ้านเมืองจะสลายลงถ้าหากเราไม่สามัคคีกัน
หากว่า[CONJ] if, See also: in the event of, in case of, provided that, supposing that, Syn. ถ้าว่า, แม้ว่า, Example: สิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะหากว่าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ไม่ได้รับการเยียวยาเสถียรภาพของค่าเงินบาทย่อมจะไม่ดีขึ้น
เผื่อว่า[CONJ] if, See also: supposing, in case, Syn. ถ้า, หากว่า, สมมติว่า, ถ้าว่า, เผื่อ, Example: หนูนั่งคอยไปอย่างนั้นเอง เผื่อว่าเขาจะเรียก, Thai definition: เป็นคำเชื่อมแสดงความคิดที่สำรองไว้หรือเพิ่มเติมไว้
สมมต[CONJ] if, See also: suppose, supposing, Syn. สมมติ, สมมุติ, ถ้า, หาก, ต่างว่า, Example: กฎระเบียบอันนี้ทำให้การกู้ยืมเงินลำบากมาก สมมตผมอยากไปกู้ ผมก็ต้องชำระที่กู้ไปแล้วให้หมดก่อน
ต่างว่า[CONJ] supposing that, See also: if, as if, in case, like, Syn. สมมุติว่า, หากว่า, แม้ว่า, Example: เธอจะทำอย่างไรต่างว่าหนีเสือแล้วไปปะจระเข้, Thai definition: เป็นคำเชื่อมแสดงเงื่อนไข
ถ้าว่า[CONJ] if, See also: in case, provided that, supposing (that), Syn. ผิว่า, แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า, Example: เราคงสบายมากกว่านี้ ถ้าว่าพ่อไม่ตาย, Thai definition: คำที่ใช้นำหน้าประโยค แสดงเหตุการณ์ที่สมมติขึ้นและเป็นเงื่อนไขให้บังเกิดผล
ถ้าหากว่า[CONJ] if, See also: supposing (that), in case, providing that, Syn. ผิว่า, แม้ว่า, หากว่า, ถ้าว่า, Example: ถ้าหากว่าฝนไม่ตก เราจะไปดูหนังกัน, Thai definition: คำที่ใช้นำหน้าประโยค แสดงเหตุการณ์ที่สมมติขึ้นและเป็นเงื่อนไขให้บังเกิดผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that   FR: pourvu que ; à condition que
เผื่อ[X] (pheūa) EN: as ; if ; supposing ; in case   FR: si ; au cas où
เผื่อว่า[conj.] (pheūa wā) EN: if ; supposing ; in case   
ถ้าหาก[conj.] (thāhāk) EN: if ; providing (that) ; provided (that) ; supposing ; in case   
ถ้าหากว่า[conj.] (thāhāk wā) EN: if ; supposing (that) ; in case ; providing that   FR: pourvu que ; à condition de
ถ้าว่า[conj.] (thā wā) EN: if ; in case ; provided that ; supposing (that)   FR: en cas de

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPPOSING    S AH0 P OW1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supposing    (v) (s @1 p ou1 z i ng)
presupposing    (v) (p r ii2 s @ p ou1 z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
in der Annahme, dass ...; gesetzt den Fall, dass ...assuming that; supposing that [Add to Longdo]
vermuten; annehmen; mutmaßen | vermutend; annehmend; mutmaßend | vermutet; angenommen; mutgemaßt | er/sie vermutet | ich/er/sie vermutet | er/sie hat/hatte vermutetto suppose | supposing | supposed | he/she supposes | I/he/she supposed | he/she has/had supposed [Add to Longdo]
voraussetzen | voraussetzendto presuppose | presupposing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
と仮定して[とかていして, tokateishite] (exp) assuming that ...; supposing that ... [Add to Longdo]
若し[もし, moshi] (adv) (uk) if; in case; supposing; (P) [Add to Longdo]
縦しや[よしや, yoshiya] (adv) (uk) (See 縦んば) supposing that; even if [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倘若[tǎng ruò, ㄊㄤˇ ㄖㄨㄛˋ, ] provided that; supposing that; if, #10,259 [Add to Longdo]
假若[jiǎ ruò, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄨㄛˋ, ] if; supposing; in case, #29,478 [Add to Longdo]
假令[jiǎ lìng, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧㄥˋ, ] if; supposing that; acting county magistrate, #140,498 [Add to Longdo]
[cǎn, ㄘㄢˇ, ] if, supposing, nevertheless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suppose \Sup*pose"\, v. t. [imp. & p. p. {Supposed}; p. pr. &
   vb. n. {Supposing}.] [F. supposer; pref. sub- under + poser
   to place; -- corresponding in meaning to L. supponere,
   suppositum, to put under, to substitute, falsify,
   counterfeit. See {Pose}.]
   1. To represent to one's self, or state to another, not as
    true or real, but as if so, and with a view to some
    consequence or application which the reality would involve
    or admit of; to imagine or admit to exist, for the sake of
    argument or illustration; to assume to be true; as, let us
    suppose the earth to be the center of the system, what
    would be the result?
    [1913 Webster]
 
       Suppose they take offence without a cause. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       When we have as great assurance that a thing is, as
       we could possibly, supposing it were, we ought not
       to make any doubt of its existence.  --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. To imagine; to believe; to receive as true.
    [1913 Webster]
 
       How easy is a bush supposed a bear!  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Let not my lord suppose that they have slain all the
       young men, the king's sons; for Amnon only is dead.
                          --2 Sam. xiii.
                          32.
    [1913 Webster]
 
   3. To require to exist or to be true; to imply by the laws of
    thought or of nature; as, purpose supposes foresight.
    [1913 Webster]
 
       One falsehood always supposes another, and renders
       all you can say suspected.      --Female
                          Quixote.
    [1913 Webster]
 
   4. To put by fraud in the place of another. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: To imagine; believe; conclude; judge; consider; view;
     regard; conjecture; assume.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top