ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in case that

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in case that-, *in case that*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in case that[CONJ] ถ้าอย่างนั้น, See also: กรณีที่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're gonna need a weapon or something, in case that guy tries to shiv you.นายต้องมีอาวุธ หรืออะไรติดตัวไว้บ้าง เผื่อว่าคนนั้น เขาอาจจะทำร้ายนาย Safe Haven (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้าเช่นนั้น[CONJ] in case that, See also: in that case, Syn. ถ้าอย่างนั้น, ถ้างั้น, Example: เธอไม่ควรขาดเรียนเช้านี้ ถ้าเช่นนั้นเธอจะเรียนไม่ทันเพื่อน, Thai definition: คำที่ใช้อ้างถึงข้อความที่กล่าวไปแล้ว และระบุว่าเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้มีผลต่อไป
กรณีที่[CONJ] in case of, See also: in case that, in the event, Syn. ในกรณีที่, Example: กรณีที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นห้ามทุกคนใช้ลิฟต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้าเช่นนั้น[conj.] (thā chen nan) EN: in case that ; in that case ; then   

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Case \Case\, n. [F. cas, fr. L. casus, fr. cadere to fall, to
   happen. Cf. {Chance}.]
   1. Chance; accident; hap; opportunity. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       By aventure, or sort, or cas.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. That which befalls, comes, or happens; an event; an
    instance; a circumstance, or all the circumstances;
    condition; state of things; affair; as, a strange case; a
    case of injustice; the case of the Indian tribes.
    [1913 Webster]
 
       In any case thou shalt deliver him the pledge.
                          --Deut. xxiv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       If the case of the man be so with his wife. --Matt.
                          xix. 10.
    [1913 Webster]
 
       And when a lady's in the case
       You know all other things give place. --Gay.
    [1913 Webster]
 
       You think this madness but a common case. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       I am in case to justle a constable,  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med. & Surg.) A patient under treatment; an instance of
    sickness or injury; as, ten cases of fever; also, the
    history of a disease or injury.
    [1913 Webster]
 
       A proper remedy in hypochondriacal cases.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) The matters of fact or conditions involved in a
    suit, as distinguished from the questions of law; a suit
    or action at law; a cause.
    [1913 Webster]
 
       Let us consider the reason of the case, for nothing
       is law that is not reason.      --Sir John
                          Powell.
    [1913 Webster]
 
       Not one case in the reports of our courts. --Steele.
    [1913 Webster]
 
   5. (Gram.) One of the forms, or the inflections or changes of
    form, of a noun, pronoun, or adjective, which indicate its
    relation to other words, and in the aggregate constitute
    its declension; the relation which a noun or pronoun
    sustains to some other word.
    [1913 Webster]
 
       Case is properly a falling off from the nominative
       or first state of word; the name for which, however,
       is now, by extension of its signification, applied
       also to the nominative.        --J. W. Gibbs.
    [1913 Webster]
 
   Note: Cases other than the nominative are oblique cases. Case
      endings are terminations by which certain cases are
      distinguished. In old English, as in Latin, nouns had
      several cases distinguished by case endings, but in
      modern English only that of the possessive case is
      retained.
      [1913 Webster]
 
   {Action on the case} (Law), according to the old
    classification (now obsolete), was an action for redress
    of wrongs or injuries to person or property not specially
    provided against by law, in which the whole cause of
    complaint was set out in the writ; -- called also
    {trespass on the case}, or simply {case}.
 
   {All a case}, a matter of indifference. [Obs.] "It is all a
    case to me." --L'Estrange.
 
   {Case at bar}. See under {Bar}, n.
 
   {Case divinity}, casuistry.
 
   {Case lawyer}, one versed in the reports of cases rather than
    in the science of the law.
 
   {Case stated} or {Case agreed on} (Law), a statement in
    writing of facts agreed on and submitted to the court for
    a decision of the legal points arising on them.
 
   {A hard case}, an abandoned or incorrigible person. [Colloq.]
    
 
   {In any case}, whatever may be the state of affairs; anyhow.
    
 
   {In case}, or {In case that}, if; supposing that; in the
    event or contingency; if it should happen that. "In case
    we are surprised, keep by me." --W. Irving.
 
   {In good case}, in good condition, health, or state of body.
    
 
   {To put a case}, to suppose a hypothetical or illustrative
    case.
 
   Syn: Situation, condition, state; circumstances; plight;
     predicament; occurrence; contingency; accident; event;
     conjuncture; cause; action; suit.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top