ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

假若

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -假若-, *假若*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假若[jiǎ ruò, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄨㄛˋ, ] if; supposing; in case, #29,478 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[Louder Applause] Moonshine. Moonshine.[CN] 假若我真是一头狮子 冲来这儿,我的小命就不保了 A Midsummer Night's Dream (1999)
But what if you don't have a secret?[CN] 假若你没有秘密呢? Girl, Interrupted (1999)
And if this couldn't be called the beginning of the end, then what could?[CN] 而假若这不能被称作结束的开端, 那么又有什么可以呢? Night of the Carrots (1998)
What if there be 45 such men?[CN] 假若只有四十五个呢 The Bible: In the Beginning... (1966)
If the time was good and distance was not extreme, they could take 500 tons per day.[CN] 假若天气很好 假若距离也不太远, 他们一天能运进500吨物资 Stalingrad: June 1942-February 1943 (1974)
Peradventure, 1 0 shall be found there.[CN] 假若在那里见有十个呢 The Bible: In the Beginning... (1966)
But if I had to choose to be romantic with someone He is my type[CN] 不过假若我有机会跟一个人浪漫 我也会选择他这种型的 Bishonen (1998)
What matterifl love you, ifyou don't love me any more?[CN] 假若我爱你,你不再爱我也不要紧 Buena Vista Social Club (1999)
If any hostages dies, then this will become a homicide case, not a robbery.[CN] 假若有任何人死了 这就不是打劫,而是谋杀 Running Out of Time (1999)
- if we make it back.[CN] - 假若可以回去... Event Horizon (1997)
If they spotted us, even if it is a land rescue, why haven't they dropped supplies?[CN] 假若看到我们,即使从陆路来... 何不先空投供应品给我们? Alive (1993)
The projector's gone rusty but I could easily fix it.[CN] 什么意思 假若这部电影只映四天 那倒不如放弃 电影院再重新装璜 Cinema Paradiso (1988)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top