ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*spann*

S P AE1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: spann, -spann-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spanner(sl) คนโง่
spanner(n) กุญแจเลื่อน
put a spanner in the works(idm) ทำให้เสีย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. throw in, throw into
throw a spanner in the works(idm) ทำให้เสียหายอย่างจงใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spanner(สแพน'เนอะ) n. ผู้วัดด้วยคืบ,ผู้ประเมิน,ผู้วัด,เครื่องวัด,กุญแจเลื่อน,กุญแจปากตาย,คีมปากตาย,ไม้ขวางค้ำยันช่วงห่างของตอม่อสะพาน,ตัวด้วง, Syn. wrench

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ring spanner; box wrenchประแจแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spanning tree(รูป)ต้นไม้แบบทอดข้าม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
box wrench; ring spannerประแจแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spannA beautiful rainbow is spanning the sky.
spannHis life spanned nearly a century.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุญแจปากตาย(n) wrench, See also: spanner, Syn. ประแจปากตาย, Example: โครงการวิจัยมีงบประมาณสำหรับวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค, Count Unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai Definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง รูปร่างตอนปลายทั้ง 2 ข้างคล้ายก้ามปู มีขนาดปากตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
กุญแจเลื่อน(n) monkey wrench, See also: adjustable spanner, shifting spanner, Syn. ประแจเลื่อน, Example: การเตรียมเครื่องมือซ่อมแซมรถจักรยานต้องมีเครื่องมือเอนกประสงค์ที่มีประแจหกเหลี่ยมขนาดต่างๆ ตัวต่อโซ่ -ไขควง, กุญแจเลื่อน -คีมล็อคขนาดเล็กสามารถพกพาได้, Count Unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai Definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง มีส่วนประกอบสำหรับเลื่อนเพื่อปรับขนาดปากได้ ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
กุญแจแหวน(n) spanner, Syn. ประแจแหวน, Count Unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai Definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง ตอนปลายทั้ง 2 ข้างมีลักษณะคล้ายแหวนขอบเหลี่ยม มีขนาดตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
ประแจ(n) wrench, See also: spanner, key, Syn. กุญแจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุญแจปากตาย[kunjaē pāk tāi] (n, exp) EN: wrench ; spanner  FR: clé plate [f]
ประแจ[prajaē] (n) EN: key ; wrench ; spanner  FR: clé plate [f]
ประแจรวม[prajaē rūam] (n, exp) EN: combination spanner  FR: clé plate mixte [f]
ประแจแหวน[prajaē waēn] (n, exp) EN: ring spanner  FR: clé plate à embout circulaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPANN S P AE1 N
SPANNED S P AE1 N D
SPANNER S P AE1 N ER0
SPANNING S P AE1 N IH0 NG
SPANNINGER S P AE1 N IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spanned (v) spˈænd (s p a1 n d)
spanner (n) spˈænər (s p a1 n @ r)
spanners (n) spˈænəz (s p a1 n @ z)
spanning (v) spˈænɪŋ (s p a1 n i ng)
inspanned (v) ˈɪnspˈænd (i1 n s p a1 n d)
inspanning (v) ˈɪnspˈænɪŋ (i1 n s p a1 n i ng)
outspanned (v) ˌautspˈænd (au2 t s p a1 n d)
outspanning (v) ˌautspˈænɪŋ (au2 t s p a1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跨学科[kuà xué kē, ㄎㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, / ] interdisciplinary; spanning several branches of science, #41,506 [Add to Longdo]
扳手[bān shǒu, ㄅㄢ ㄕㄡˇ, ] spanner; wrench; lever (on a machine), #42,272 [Add to Longdo]
张怡[Zhāng yí, ㄓㄤ ㄧˊ, / ] Zhang Yi (1608-1695), prolific author and poet spanning interregnum between Ming and Qing, #74,313 [Add to Longdo]
扳子[bān zi, ㄅㄢ ㄗ˙, ] spanner; wrench, #141,582 [Add to Longdo]
跨地区[kuà dì qū, ㄎㄨㄚˋ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] inter-regional; spanning two or more PRC provinces [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
spannend(adj, adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ เช่น Dieser Roman ist sehr spannend. = นิยายเรื่องนี้ตื่นเต้นดีมาก, See also: A. langweilig, Syn. aufregend
Spannungsmesser(n) |der, pl. Spannungsmesser| เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า, Syn. Voltmeter
entspannen(vt) |entspannte, hat entspannt| คลาย, ผ่อนคลาย, ทำให้ไม่ตึง, See also: Related: sich entspannen
sich entspannen(vt) |sich entspannte, hat sich entspannt| ผ่อนคลาย (ตัวเอง)
Anspannung(n) |die, pl. Anspannungen| ความตึงเครียด, ความเครียด, See also: Stress, Syn. Anstrengung

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Spannbeton {m}(n) เสาไฟฟ้าคอนกรีต
Spannung {f}(ซัสเพนซฺ') n. ภาวะจิตที่ไม่แน่นอน,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การไม่กล้าตัดสินใจ,ภาวะที่คาราคาซังอยู่., S. . suspenseful adj., S. anticipation,stress, See also: stress, Syn. S. . suspenseful adj., anticipation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfallspannung {f} [electr.]drop-out voltage [Add to Longdo]
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge [Add to Longdo]
Abschaltspannung {f}interrupting voltage [Add to Longdo]
Abschnürspannung {f} [electr.]pinch-off voltage [Add to Longdo]
Abspann {m} (Film)final credits [Add to Longdo]
Abspannisolator {m}shackle insulator [Add to Longdo]
Abspannmast {m}span pole; dead-end tower [Add to Longdo]
Abspanntransformator {m}step-down transformer [Add to Longdo]
Abstand {m}; Zeitspanne {f} | in Abständen von 10 Minuteninterval; gap | at 10 minute intervals [Add to Longdo]
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting [Add to Longdo]
Anfangsspannung {f}initial stress [Add to Longdo]
Anker {m}; Abspannung {f}guy [Add to Longdo]
Anodenspannung {f}plate-supply [Add to Longdo]
Anschlussspannung {f} [electr.]supply voltage [Add to Longdo]
Anspannung {f}; Anstrengung {f}; Kraftaufwand {f} | Anspannungen {pl}strain | strains [Add to Longdo]
Anspannung {f}; Angespanntheit {f}tenseness [Add to Longdo]
Ansprechspannung {f}operating voltage [Add to Longdo]
Aufspannplatte {f}fixing plate; clamping plate; mounting plate [Add to Longdo]
Aufspannplatte {f}bolster plate; adapter plate; carrier plate; clip [Add to Longdo]
Aufspannfläche {f}mounting table [Add to Longdo]
Aufspannflansch {m}fixing flange [Add to Longdo]
Aufspannung {f}setting [Add to Longdo]
Aufspannvorrichtung {f}clamping device [Add to Longdo]
Ausrichtung {f}; Vorliebe {f}; Vorspannung {f}bias [Add to Longdo]
Bahnspannung {f}web tension [Add to Longdo]
Balken {m}; Träger {m} | Balken {pl}; Träger {pl} | beidseitig gelenkig gelagerter Balken | einseitig eingespannter Balkenbeam | beams | simple beam | cantilever beam [Add to Longdo]
Bandende {n}; Nachspann {m}trailer [Add to Longdo]
Bandspannungsregulierung {f}tape tension controller [Add to Longdo]
Basisspannung {f}base voltage [Add to Longdo]
Basisspitzenspannung {f}peak voltage [Add to Longdo]
Batteriespannung {f} [electr.]battery voltage; battery charge [Add to Longdo]
Beanspruchung {f}; Spannung {f}; Zug {m}strain [Add to Longdo]
Bemessungs-Kurzschlussspannung {f} [electr.]rated percent impedance [Add to Longdo]
Betonspannung {f}concrete stress [Add to Longdo]
Betriebsspannung {f} [electr.]operating voltage; supply voltage; working voltage [Add to Longdo]
Biegespannung {f}bending stress [Add to Longdo]
Biegespannung {f}flexural stress [Add to Longdo]
Blitzstoßspannung {f}lightning impulse voltage [Add to Longdo]
Bodenwasserspannung {f}soil moisture tension [Add to Longdo]
Branchenspanne {f}average industry margin [Add to Longdo]
Brummspannung {f}; Welligkeit {f}ripple [Add to Longdo]
Bügel {m}; Kleiderbügel {m}; Spannbügel {m}; Steigbügel {m}clamp [Add to Longdo]
Dehnung {f}; Verdehnung {f}; (verformende) Spannung {f}strain [Add to Longdo]
Digital-Spannungsmesser {m}digital voltmeter [Add to Longdo]
Drahtverspannung {f}bracing wire [Add to Longdo]
Drehmomentschlüssel {m}torque wrench; torque spanner; dynamometric key [Add to Longdo]
Dreieckspannung {f} [electr.]delta voltage [Add to Longdo]
Druckluftspannzange {f}pneumatic collet chuck [Add to Longdo]
Druckspannung {f}compressive stress [Add to Longdo]
Durchlassspannung {f}; Vorwärtsspannung {f}forward bias [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパナ[supana] (n) spanner; wrench [Add to Longdo]
スパニング[supaningu] (n) {comp} spanning [Add to Longdo]
スパニングツリー[supaningutsuri-] (n) {comp} spanning tree [Add to Longdo]
ボックススパナ[bokkususupana] (n) box spanner [Add to Longdo]
ボックスレンチ[bokkusurenchi] (n) socket wrench; box wrench; socket spanner [Add to Longdo]
モンキースパナ[monki-supana] (n) monkey spanner [Add to Longdo]
モンキーレンチ[monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner [Add to Longdo]
レンチ[renchi] (n) (1) wrench; spanner; (2) linch [Add to Longdo]
三世因果[さんぜいんが, sanzeinga] (n) retribution spanning the threes temporal worlds (the present, the past, and the future) [Add to Longdo]
川に架かる橋[かわにかかるはし, kawanikakaruhashi] (n) bridge spanning a river [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スパニング[すぱにんぐ, supaningu] spanning [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
張る[はる, haru] aufspannen, ausbreiten, bedecken, anspannen, spannen [Add to Longdo]
矯激[きょうげき, kyougeki] radikal, ueberspannt, exzentrisch [Add to Longdo]
緊張[きんちょう, kinchou] Spannung, Gespanntheit [Add to Longdo]
緊迫[きんぱく, kinpaku] Spannung, Gespanntheit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Spann /ʃpan/ 
   instep

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top