ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-spann-

S P AE1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: spann, *spann*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spanner(sl) คนโง่
spanner(n) กุญแจเลื่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spanner(สแพน'เนอะ) n. ผู้วัดด้วยคืบ,ผู้ประเมิน,ผู้วัด,เครื่องวัด,กุญแจเลื่อน,กุญแจปากตาย,คีมปากตาย,ไม้ขวางค้ำยันช่วงห่างของตอม่อสะพาน,ตัวด้วง, Syn. wrench

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spanning tree(รูป)ต้นไม้แบบทอดข้าม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spannA beautiful rainbow is spanning the sky.
spannHis life spanned nearly a century.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุญแจปากตาย(n) wrench, See also: spanner, Syn. ประแจปากตาย, Example: โครงการวิจัยมีงบประมาณสำหรับวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค, Count Unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai Definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง รูปร่างตอนปลายทั้ง 2 ข้างคล้ายก้ามปู มีขนาดปากตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
กุญแจแหวน(n) spanner, Syn. ประแจแหวน, Count Unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai Definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง ตอนปลายทั้ง 2 ข้างมีลักษณะคล้ายแหวนขอบเหลี่ยม มีขนาดตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
ประแจ(n) wrench, See also: spanner, key, Syn. กุญแจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุญแจปากตาย[kunjaē pāk tāi] (n, exp) EN: wrench ; spanner  FR: clé plate [f]
ประแจ[prajaē] (n) EN: key ; wrench ; spanner  FR: clé plate [f]
ประแจรวม[prajaē rūam] (n, exp) EN: combination spanner  FR: clé plate mixte [f]
ประแจแหวน[prajaē waēn] (n, exp) EN: ring spanner  FR: clé plate à embout circulaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPANN S P AE1 N
SPANNED S P AE1 N D
SPANNER S P AE1 N ER0
SPANNING S P AE1 N IH0 NG
SPANNINGER S P AE1 N IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spanned (v) spˈænd (s p a1 n d)
spanner (n) spˈænər (s p a1 n @ r)
spanners (n) spˈænəz (s p a1 n @ z)
spanning (v) spˈænɪŋ (s p a1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扳手[bān shǒu, ㄅㄢ ㄕㄡˇ, ] spanner; wrench; lever (on a machine), #42,272 [Add to Longdo]
扳子[bān zi, ㄅㄢ ㄗ˙, ] spanner; wrench, #141,582 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
spannend(adj, adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ เช่น Dieser Roman ist sehr spannend. = นิยายเรื่องนี้ตื่นเต้นดีมาก, See also: A. langweilig, Syn. aufregend
Spannungsmesser(n) |der, pl. Spannungsmesser| เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า, Syn. Voltmeter
entspannen(vt) |entspannte, hat entspannt| คลาย, ผ่อนคลาย, ทำให้ไม่ตึง, See also: Related: sich entspannen
sich entspannen(vt) |sich entspannte, hat sich entspannt| ผ่อนคลาย (ตัวเอง)
Anspannung(n) |die, pl. Anspannungen| ความตึงเครียด, ความเครียด, See also: Stress, Syn. Anstrengung

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Spannbeton {m}(n) เสาไฟฟ้าคอนกรีต
Spannung {f}(ซัสเพนซฺ') n. ภาวะจิตที่ไม่แน่นอน,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การไม่กล้าตัดสินใจ,ภาวะที่คาราคาซังอยู่., S. . suspenseful adj., S. anticipation,stress, See also: stress, Syn. S. . suspenseful adj., anticipation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spannarm {m}clamping arm [Add to Longdo]
Spannbacke {f}clamping jaw; gripping jaw [Add to Longdo]
Spannband {n}band clamp; strap [Add to Longdo]
Spannbeton {m}prestressed concrete [Add to Longdo]
Spanndorn {m}mandrel [Add to Longdo]
Spanndraht {m} | Spanndrähte {pl}tension wire | tension wires [Add to Longdo]
Spanndraht {m}; Abspanndraht {m}guy wire [Add to Longdo]
Spanne {f}; Bereich {m}span [Add to Longdo]
Spanne {f}bandwidth [Add to Longdo]
Spanne {f}retension [Add to Longdo]
Spanner {m} (für Kette oder Seil) [techn.]turnbuckle [Add to Longdo]
Spannfeder {f} | Spannfedern {pl}tension spring | tension springs [Add to Longdo]
Spannhaken {m} | Spannhaken {pl}tenterhook | tenterhooks [Add to Longdo]
Spannhülse {f}slotted spring pin; clamping sleeve [Add to Longdo]
Spannkopf {m} | Spannköpfe {pl}clamping chuck | clamping chucks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパナ[supana] (n) spanner; wrench [Add to Longdo]
スパニング[supaningu] (n) {comp} spanning [Add to Longdo]
スパニングツリー[supaningutsuri-] (n) {comp} spanning tree [Add to Longdo]
ボックススパナ[bokkususupana] (n) box spanner [Add to Longdo]
ボックスレンチ[bokkusurenchi] (n) socket wrench; box wrench; socket spanner [Add to Longdo]
モンキースパナ[monki-supana] (n) monkey spanner [Add to Longdo]
モンキーレンチ[monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner [Add to Longdo]
レンチ[renchi] (n) (1) wrench; spanner; (2) linch [Add to Longdo]
三世因果[さんぜいんが, sanzeinga] (n) retribution spanning the threes temporal worlds (the present, the past, and the future) [Add to Longdo]
川に架かる橋[かわにかかるはし, kawanikakaruhashi] (n) bridge spanning a river [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スパニング[すぱにんぐ, supaningu] spanning [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
緊張[きんちょう, kinchou] Spannung, Gespanntheit [Add to Longdo]
緊迫[きんぱく, kinpaku] Spannung, Gespanntheit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Spann /ʃpan/ 
   instep

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top