Search result for

throw in

(40 entries)
(0.038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -throw in-, *throw in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throw in[PHRV] ขว้าง / โยนเข้าไป, Syn. chuck in, fling in
throw in[PHRV] เพิ่มเติม (บางสิ่ง) เข้าไป, See also: แถม, Syn. chuck in, fling in
throw in[PHRV] แทรก, See also: พูดแทรก, Syn. put in
throw in[PHRV] เลิกพยายาม, See also: เลิกทำ, Syn. give up
throw in[PHRV] พูดหรือเขียนเพิ่มเติม, Syn. put in, toss in
throw in[PHRV] เลิกเล่นไพ่, Syn. chuck in, fling in
throw into[PHRV] โยน / ขว้าง / เหวี่ยงเข้าไป, Syn. fling into, hurl into, pitch into, toss into
throw into[PHRV] จับขังคุก, See also: ส่งตัวไป, Syn. fling into, hurl into
throw in with[PHRV] ร่วมมือ (โดยเฉพาะในสิ่งที่ผิด), See also: ร่วมวางแผน, สมคบคิดกับ, Syn. cast in with, fling in with
throw in the towel[IDM] ยอมรับความพ่ายแพ้, Syn. chuck in, chuck up

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And throw in a shirley temple for the lady.และก็ขอแบบที่ผู้หญิงเขาไม่กินกัน Committed (2008)
Throw in the towel, Jack?โยนผ้ายอมแพ้หรือ แจ็ค? Frost/Nixon (2008)
We'll throw in, Mary Ann for free.เราแถม แมรี่ แอน ให้ด้วยนะ? Lucifer Rising (2009)
I want to talk to Lin. I'll throw in the door prize.ฉันต้องการพูดกับหลิน แล้วฉันจะแถมรางวัลโยนลงมาจากประตูรถให้ Potlatch (2009)
You want to throw in a little sex... that's your prerogative.คุณต้องการให้ผมทำเป็นต้องการเซ๊ก นั้นเป็นเรื่องของนาย Chuck Versus the Suburbs (2009)
What better way than to throw in with Wakefield?อะไรจะดีไปกว่า ร่วมมือกันกับเวคฟิล Gasp (2009)
Throw in the factเข้ามาสู่ข้อเท็จจริง Darkness (2009)
Let's throw in an I.O. and put the blood in the rapid infuser. These are pretty clean amputations.นี่เป็นรอยตัดที่สะอาดมากนะ เราต่อแขนใหม่ได้ Good Mourning (2009)
It took him four tries to throw in a central line.ทำให้ฉันนึกถึงจอร์จ จริงๆแล้ว Good Mourning (2009)
I'm even going to throw in one of those little pine tree air freshener things that goes in your rearview mirror.ผมจะเอาน้ำหอม ใส่รถรูปต้นสนเล็กๆใส่ให้ด้วย ที่กระจกมองหลัง Pilot (2009)
Throw in the first ball at the match tomorrow.เธอขว้างบอลเปิดสนาม พรุ่งนี้ใช่ไหม Reversals of Fortune (2009)
- You need to take position for the first throw in. - Yes,of course.เธอต้องไปขว้างบอลเปิดงานนี้ ใช่ๆๆ Reversals of Fortune (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
throw inDon't throw in the towel.
throw inI had half a mind to throw in the towel.
throw inThe boxing match was completely one-sided, one pug was so badly mauled that his manager had to throw in the sponge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผวา[V] throw into, Syn. โผ, Example: เด็กน้อยผวาเข้าไปในอ้อมกอดของแม่เพราะตกใจเสียงเครื่องบิน, Thai definition: โผเข้าหา
ทุ่ม[V] put in, See also: throw in, thrown into, Syn. ทุ่มเท, ประดัง, Example: ผลงานประพันธ์ชิ้นนี้ผู้เขียนทุ่มเวลาเขียนยาวนานถึง 15 ปี, Thai definition: เทลงไป, ทุ่มลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หย่อน[v.] (yǿn) EN: drop ; put in ; throw in   

Japanese-English: EDICT Dictionary
タオルを投げる[タオルをなげる, taoru wonageru] (exp,v1) to throw in the towel [Add to Longdo]
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with [Add to Longdo]
音をあげる;音を上げる[ねをあげる, newoageru] (exp,v1) to give up; to admit defeat; to throw in the towel [Add to Longdo]
海老で鯛を釣る[えびでたいをつる, ebidetaiwotsuru] (exp,v5r) to throw in a shrimp and pull out a whale; to use a sprat to catch a mackerel [Add to Longdo]
口を入れる[くちをいれる, kuchiwoireru] (exp,v1) to throw in a suggestion [Add to Longdo]
腰投げ[こしなげ, koshinage] (n) hip throw in judo or sumo [Add to Longdo]
匙を投げる[さじをなげる, sajiwonageru] (exp,v1) to give up (something as hopeless); to throw in the towel [Add to Longdo]
相槌を打つ;相づちを打つ[あいづちをうつ, aiduchiwoutsu] (exp,v5t) to throw in appropriate words in a conversation; to make agreeable responses; to be a yes-man [Add to Longdo]
打ち込む(P);ぶち込む[うちこむ(打ち込む)(P);ぶちこむ, uchikomu ( uchikomu )(P); buchikomu] (v5m) to drive in (e.g. nail, stake); to devote oneself to; to shoot into; to smash; to throw into; to cast into; (P) [Add to Longdo]
打っ込む[ぶっこむ, bukkomu] (v5m,vt) to throw in; to shoot into [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rǎng, ㄖㄤˇ, ] throw into confusion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 throw in
   v 1: add as an extra or as a gratuity
   2: give up in the face of defeat of lacking hope; admit defeat;
     "In the second round, the challenger gave up" [syn: {drop
     out}, {give up}, {fall by the wayside}, {drop by the
     wayside}, {throw in}, {throw in the towel}, {quit}, {chuck up
     the sponge}] [ant: {enter}, {participate}]
   3: to insert between other elements; "She interjected clever
     remarks" [syn: {interject}, {come in}, {interpose}, {put in},
     {throw in}, {inject}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top