ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sociable*

S OW1 SH AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sociable, -sociable-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sociable(adj) เข้ากับคนง่าย, See also: เป็นมิตร, Syn. friendly, Ant. unfriendly
sociable(adj) ซึ่งชอบเข้าสังคม, See also: ซึ่งชอบพบปะผู้คน, Syn. neighborly, affable, Ant. antisocial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
associable(อะโซ'เชียเบิล) adj. ซึ่งเกี่ยวเนื่องหรือคบหาสมาคมได้. -associability, associableness n. (companionable)
dissociable(ดิไซ'ชีอะเบิล) adj. ซึ่งแยกออกจากกันได้,ไม่ชอบการสังคม,ซึ่งประนีประนอมกันไม่ได้., See also: dissociability n. ดูdissociable, Syn. separable, Ant. join, compromise
sociable(โซ'ชะเบิล) adj. ชอบสังคม,ชอบวิสาสะ,ชอบอยู่เป็นหมู่,มีมิตรไมตรีจิต, See also: socialness n. sociably adv., Syn. outgoing

English-Thai: Nontri Dictionary
sociable(adj) ซึ่งรู้จักมักคุ้น,ชอบสมาคม,เป็นกันเอง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sociableChild as she is, she is sociable.
sociableHe has a sociable disposition.
sociableHe is unsociable.
sociableHe is very sociable.
sociableI attended the party just to be sociable.
sociableIn a sociable manner.
sociableShe is not so much unsociable as bashful.
sociableThe Johnsons are very sociable people, who enjoy hosting parties often.
sociable"The old lady of this shop is very unsociable but ..." "Taiki, I can hear you!" "Ack!"

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แยกกันไม่ได้[yaēk kan mai dāi] (adj) FR: inséparable ; indissociable

CMU English Pronouncing Dictionary
SOCIABLE S OW1 SH AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sociable (j) sˈouʃəbl (s ou1 sh @ b l)
unsociable (j) ˈʌnsˈouʃəbl (uh1 n s ou1 sh @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
独来独往[dú lái dú wǎng, ㄉㄨˊ ㄌㄞˊ ㄉㄨˊ ㄨㄤˇ, / ] coming and going alone (成语 saw); a lone operator; keeping to oneself; unsociable; maverick, #47,362 [Add to Longdo]
孤僻[gū pì, ㄍㄨ ㄆㄧˋ, ] unsociable and eccentric [Add to Longdo]
花边人物[huā biān rén wù, ㄏㄨㄚ ㄅㄧㄢ ㄖㄣˊ ㄨˋ, / ] smooth talker; fast talker; slick and sociable person; person in the news [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontaktfreudigkeit {f}sociableness [Add to Longdo]
geselligsociable [Add to Longdo]
kontaktfreudig {adj} | kontaktfreudiger | am kontaktfreudigstensociable | more sociable | most sociable [Add to Longdo]
kontaktarmunsociable [Add to Longdo]
menschenscheu; ungesellig {adj} | menschenscheuer | am menschenscheustenunsociable | more unsociable | most unsociable [Add to Longdo]
trennbar {adj}dissociable [Add to Longdo]
ungeselligunsociable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくい[sakui] (adj-i) (1) friendly; sociable; (2) brittle; fragile; light [Add to Longdo]
愛想のいい;愛想のよい;愛想の良い[あいそのいい(愛想のいい;愛想の良い);あいそのよい(愛想のよい;愛想の良い), aisonoii ( aisou noii ; aisou no yoi ); aisonoyoi ( aisou noyoi ; aisou no yoi )] (adj-i) affable; amiable; sociable; agreeable [Add to Longdo]
気さく[きさく, kisaku] (adj-na,n) frank; sociable; good humored; good humoured; candid; openhearted; ready; willing [Add to Longdo]
交際家[こうさいか, kousaika] (n) sociable person [Add to Longdo]
交際嫌い[こうさいぎらい, kousaigirai] (adj-i) unsociable [Add to Longdo]
交際好き[こうさいずき, kousaizuki] (adj-na) sociable [Add to Longdo]
捌ける[さばける;はける, sabakeru ; hakeru] (v1,vi) to be in order; to sell well; to be sociable; to flow smoothly [Add to Longdo]
社交家[しゃこうか, shakouka] (n) sociable person [Add to Longdo]
社交的[しゃこうてき, shakouteki] (adj-na) sociable; (P) [Add to Longdo]
人懐っこい;人なつっこい;人懐こい[ひとなつっこい(人懐っこい;人なつっこい);ひとなつこい(人懐こい), hitonatsukkoi ( nin natsukko i ; nin natsukkoi ); hitonatsukoi ( nin natsuko i )] (adj-i) friendly; affable; amiable; sociable; loving company; (animals) taking kindly to men [Add to Longdo]
人当たりがいい;人当たりが良い;人当たりがよい[ひとあたりがいい(人当たりがいい;人当たりが良い);ひとあたりがよい(人当たりが良い;人当たりがよい), hitoatarigaii ( nin atari gaii ; nin atari ga yoi ); hitoatarigayoi ( nin atari ga ] (exp) (See 人当たりのいい) have sociable manners [Add to Longdo]
人当たりのいい;人当たりの良い;人当たりのよい[ひとあたりのいい(人当たりのいい;人当たりの良い);ひとあたりのよい(人当たりの良い;人当たりのよい), hitoatarinoii ( nin atari noii ; nin atari no yoi ); hitoatarinoyoi ( nin atari no ] (adj-i) (See 人当たりがいい) sociable [Add to Longdo]
非社交的[ひしゃこうてき, hishakouteki] (adj-na) unsociable; retiring; solitude-loving [Add to Longdo]
閉鎖[へいさ, heisa] (n,vs,adj-no) closing; closure; shutdown; lockout; unsociable; (P) [Add to Longdo]
閉鎖的[へいさてき, heisateki] (adj-na) (See 開放的) insular; closed; unsociable; exclusive [Add to Longdo]
朴念仁[ぼくねんじん, bokunenjin] (n) quiet unsociable person [Add to Longdo]
無愛嬌;無愛敬[ぶあいきょう, buaikyou] (n) (1) unamiability; (adj-na) (2) brusque; unfriendly; unsociable; curt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sociable \So"cia*ble\, n.
   1. A gathering of people for social purposes; an informal
    party or reception; as, a church sociable. [Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]
 
   2. A carriage having two double seats facing each other, and
    a box for the driver. --Miss Edgeworth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sociable \So"cia*ble\, a.[F., fr. L. sociabilis, fr. sociare to
   associate, fr. socius a companion. See {Social}.]
   1. Capable of being, or fit to be, united in one body or
    company; associable. [R.]
    [1913 Webster]
 
       They are sociable parts united into one body.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Inclined to, or adapted for, society; ready to unite with
    others; fond of companions; social.
    [1913 Webster]
 
       Society is no comfort to one not sociable. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What can be more uneasy to this sociable creature
       than the dry, pensive retirements of solitude?
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   3. Ready to converse; inclined to talk with others; not
    taciturn or reserved.
    [1913 Webster]
 
   4. Affording opportunites for conversation; characterized by
    much conversation; as, a sociable party.
    [1913 Webster]
 
   5. No longer hostile; friendly. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   {Sociable bird}, or {Sociable weaver} (Zool.), a weaver bird
    which builds composite nests. See {Republican}, n., 3.
    (b) .
      [1913 Webster]
 
   Syn: Social; companionable; conversible; friendly; familiar;
     communicative; accessible.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sociable
   adj 1: inclined to or conducive to companionship with others; "a
       sociable occasion"; "enjoyed a sociable chat"; "a
       sociable conversation"; "Americans are sociable and
       gregarious" [ant: {unsociable}]
   2: friendly and pleasant; "a sociable gathering"
   n 1: a party of people assembled to promote sociability and
      communal activity [syn: {sociable}, {social}, {mixer}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top