Search result for

*sickle*

(75 entries)
(0.0329 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sickle, -sickle-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sickle[N] เคียว, Syn. crescent, hook, machete
sickle[N] กลุ่มดาวรูปเคียวในกลุ่มดาวลีโอ
hammer and sickle[N] สัญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์เป็นรูปค้อนกับเคียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hammer and sickleตราประจำชาติของรัสเซียเป็นรูปค้อนกับเคียวและมีดาวอยู่ข้างบน
sickle(ซิค'เคิล) n. เคียว

English-Thai: Nontri Dictionary
sickle(n) เคียว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anemia, Sickle Cellโรคเม็ดเลือดแดงผิดปกติ, ซิคเคิลเซลล์อนีเมีย, โรคโลหิตจางจากซึกเกิลเซลล์, ซิคเคิลเซลแอนนีเมีย, โรคโลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงมีรูปร่างเหมือน, เลือดจางซิกเคิลเซลล์, โลหิตจางชนิดซิคเคิลเซลล์, โรคโลหิตจางชนิดหนึ่ง [การแพทย์]
Cells, Sickleเซลล์รูปเคียว,เซลล์รูปเคียว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sickle cell diseaseกลุ่มของความผิดปกติที่มีผลต่อฮีโมโกลโมเลกุลในเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ให้ออกซิเจนไปยังเซลล์ทั่วร่างกาย คนที่มีความผิดปกตินี้มีโมเลกุลของโมโกลเศร้าที่เรียกว่าฮีโมโกล S ซึ่งสามารถบิดเบือนเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นเคียวหรือเสี้ยว, รูปร่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, how is the sickle?คนป่วย เป็นยังไงบ้าง The Princess Bride (1987)
my bimonthly sickle-cell circle.ที่โครงกระดูกของเมอรีล สตรีปควรเป็น Fight Club (1999)
Well folks, it looks like we're up chocolate creek without a popsickle stick.งั้นเอางี้ , มันดูเหมือนว่าเราตกอยู่ใน สถานะการณ์ไม่มีทางเลือกซะแล้ว. Shrek 2 (2004)
We need shovels and five more popsickle sticks.เราต้องการ พลั่ว กับ ไม้ไอติม อีก 5 อัน Madagascar (2005)
Blessful immunity from the sicklecal, economic avenflow.ไม่เคยต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจเลย Pathology (2008)
Rod has invited me to the second annual allen county Sickle cell anemia dance-a-thon.ร็อดชวนฉันไปงานแข่งเต้นรำ ครบรอบ 2 ปีสมาคมโรคโลหิตจาง Mash-Up (2009)
Well, she tried, but then gross nightie lady tried to bury her sickle in Bo's face.พยายามแล้ว แต่มีผีชุดยาว พยายามคืนเคียวใส่หน้าโบ There's Bo Place Like Home (2013)
We can eliminate hereditary diseases, such as cystic fibrosis, muscular dystrophy, sickle-cell anemia.เราสามารถกำจัดโรคทางพันธุกรรมต่างๆ ได้ เช่น โรคซิสติกไฟโบรซิส โรคกล้ามเนื้อลีบ โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว Ted 2 (2015)
Those are the rejected sickle-cell samples. Ah, you hear that, Johnny?คงไม่เป็นไรมั้งคะ พวกนั้นถูกคัดทิ้ง เพราะเป็นโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว Ted 2 (2015)
And Death standing there, staring at me, carrying that sickle in his hand.และความตายยืนอยู่ตรงนั้น มองมาที่ฉัน ยืนถือเคียวในมือ Fences (2016)
I reached down, I grabbed that sickle.ฉันเอื้อมมือลงไปหยิบเคียวนั่น Fences (2016)
He threw on that robe and went off to look for that sickle.เขาสวมเสื้อคลุมแล้วออกไปเดินหาเคียว Fences (2016)
Bring your army, bring your sickle, bring your wrestling clothes.เอากองทัพ เคียว ชุดมวยปล้ำแกมา Fences (2016)
YOU LADS COME AND PICK ME BACK UP HERE AT 10:56 AND WE RENDEZVOUS IN THE BACK ROOM OF THE COW AND SICKLE AT 11:15.Ihr Jungs holt mich um 10:56 Uhr ab... und wir treffen uns um 11: 15 Uhr hinten im Cow and SickleThe BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
Her name is Nancy Raleigh-Siclen.She works with us ...Sie heißt Nancy Rollie Sicklen. Sie arbeitet bei... Prime Suspect (2000)
We need to talk to this Nancy Raleigh-Siclen.Wir müssen mit dieser Nancy Rollie Sicklen sprechen. Prime Suspect (2000)
Ms. Siclen, if you're sleeping with this man- Miss Sicklen. - Wenn Sie miteinander schlafen... Prime Suspect (2000)
- Who is this woman, Ms. Schoefield? - Her name is Nancy Raleigh-Siclen.- Sie heißt Nancy Rollie Sicklen. Prime Suspect (2000)
Creamsicle and turkey gravy, not at the same time.Creamsickle (Cocktail) und Truthahn-Soße, nicht gleichzeitig. Stuff (2007)
It was play nice or end up a rib roast, like Sickles.Ich wollte nicht wie Sickles als Rostbraten enden. Ging Gang Goolie (2012)
- You tell me. Sickles ain't here.- Sickles ist nicht da. Spaghetti and Coffee (2012)
As some of you may know, our contact at Tabor Heights Sheriff Victor Sickles died recently as a result of what the Atlantic City Press has deemed a tragic accident.Einige wissen sicher, dass unser Kontaktmann in Tabor Heights... Sheriff Victor Sickles ist vor Kurzem verstorben. Laut Atlantic City Press war es ein tragischer Unfall. Blue Bell Boy (2012)
Rosetti's gassing up, Sickles is at the next pump.Rosetti tankt, und Sickles steht an der nächsten Säule. Blue Bell Boy (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคียว[N] sickle, See also: scythe, Example: เคียวเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเกี่ยวข้าวของชาวนา, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องมือเกี่ยวข้าวและหญ้าเป็นต้น ทำด้วยเหล็ก รูปโค้ง มีคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคียว[n.] (khīo) EN: sickle ; scythe   FR: faux [f] ; faucille [f]
เกี่ยวหญ้า[v. exp.] (kīo yā) EN: gather grass with a sickle   FR: faucher l'herbe
พร้า[n.] (phrā) EN: big knife ; sickle ; scythe   FR: coutelas [m] ; couperet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SICKLE    S IH1 K AH0 L
SICKLER    S IH1 K L ER0
SICKLES    S IH1 K AH0 L Z
VANSICKLE    V AE2 N S IH1 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sickle    (n) (s i1 k l)
sickles    (n) (s i1 k l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
镰刀[lián dāo, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ, / ] sickle; curved blade to cut grain, #28,475 [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] scythe; sickle, #42,837 [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, ] scythe; sickle, #176,398 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] sickle [Add to Longdo]
镰刀斧头[lián dāo fǔ tóu, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ ㄈㄨˇ ㄊㄡˊ, / ] the hammer and sickle (flag of USSR, symbolizing rural and proletarian labor) [Add to Longdo]
镰刀细胞贫血[lián dāo xì bāo pín xuè, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] sickle cell anemia [Add to Longdo]
镰形血球贫血症[lián xíng xuè qiú pín xuè zhèng, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄑㄧㄡˊ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄥˋ, / ] sickle-cell anaemia; sickle-cell disease [Add to Longdo]
镰状细胞血症[lián zhuàng xì bāo xuè zhèng, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄥˋ, / ] sickle cell anemia [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sichel {f} | Sicheln {pl}sickle | sickles [Add to Longdo]
sichelförmig {adj}sickle-shaped [Add to Longdo]
Stichling {m} [zool.] | Stichlinge {pl}stickleback | sicklebacks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サドルバックバタフライフィッシュ;インドスダレ[, sadorubakkubatafuraifisshu ; indosudare] (n) blackwedged butterflyfish (Chaetodon falcula); saddled butterflyfish; pigface coralfish; sickle butterflyfish; Indian double-saddle butterflyfish [Add to Longdo]
スダレチョウチョウウオ[, sudarechouchouuo] (n) Pacific double-saddle butterflyfish (Chaetodon ulietensis); sickle butterflyfish [Add to Longdo]
ヒレトガリザメ[, hiretogarizame] (n) sicklefin weasel shark (Hemigaleus microstoma, species of Indo-West Pacific weasel shark) [Add to Longdo]
夷草;恵比須草[えびすぐさ;エビスグサ, ebisugusa ; ebisugusa] (n) (uk) sicklepod (Senna obtusifolia) [Add to Longdo]
[かま, kama] (n) (1) sickle; (2) (abbr) (See 鎖鎌) sickle-and-chain (weapon); (3) (abbr) (See 鎌槍) type of spear with curved cross-blades; (4) (abbr) (See 鎌継) gooseneck tenon and mortise joint; (5) (arch) noisiness; (6) (uk) part of a fish around the gills; (P) [Add to Longdo]
鎌形[かまがた, kamagata] (n,adj-no) sickle-shaped; falciform [Add to Longdo]
鎌形赤血球貧血症[かまがたせっけっきゅうひんけつしょう, kamagatasekkekkyuuhinketsushou] (n) sickle cell anemia (anaemia); sickle cell disease [Add to Longdo]
鎌首[かまくび, kamakubi] (n) crooked neck (lit. a neck shaped like a sickle) (found in snakes or praying mantises); gooseneck [Add to Longdo]
鎌状赤血球症[かまじょうせっけっきゅうしょう, kamajousekkekkyuushou] (n) sickle cell disease; sickle cell anemia (anaemia) [Add to Longdo]
鎌状赤血球貧血[かまじょうせっけっきゅうひんけつ, kamajousekkekkyuuhinketsu] (n) sickle cell anemia (anaemia); sickle cell disease [Add to Longdo]
鎌髭[かまひげ, kamahige] (n) (arch) sickle-shaped moustache (often worn by servants in the Edo period) [Add to Longdo]
鎌柄[かまつか;カマツカ, kamatsuka ; kamatsuka] (n) (1) (uk) sickle handle; (2) goby minnow (Pseudogobio esocinus); (3) (See 牛殺し) Oriental photinia (species of shrub, Photinia villosa); (4) (See 露草) Asiatic dayflower (Commelina communis); (5) (See 葉鶏頭) Joseph's-coat (species of amaranth, Amaranthus tricolor) [Add to Longdo]
距跋渉毛[きょけつしょうげ, kyoketsushouge] (n) rope weapon with a sickle on one end and a ring on the other [Add to Longdo]
鋸鎌[のこぎりがま, nokogirigama] (n) toothed sickle [Add to Longdo]
鎖鎌[くさりがま, kusarigama] (n) sickle and chain (weapon) [Add to Longdo]
草鎌[くさがま, kusagama] (n) (obsc) (See 草刈鎌) grass sickle [Add to Longdo]
草刈鎌;草刈り鎌[くさかりがま, kusakarigama] (n) grass sickle [Add to Longdo]
奴髭[やっこひげ, yakkohige] (n) (arch) (See 鎌髭) sickle-shaped moustache (often worn by servants in the Edo period) [Add to Longdo]
二丁鎌[にちょうがま, nichougama] (n) (See 鎌) two sickles used in Okinawan Kobudo [Add to Longdo]
檸檬鮫[れもんざめ;レモンザメ, remonzame ; remonzame] (n) (uk) sicklefin lemon shark (Negaprion acutidens); sharptooth lemon shark [Add to Longdo]
鉈鎌[なたがま, natagama] (n) (uk) billhook; fascine knife; sickle-shaped tool with a sharp inner edge, halfway between a knife and an axe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sickle \Sic"kle\, n. [OE. sikel, AS. sicol; akin to D. sikkel,
   G. sichel, OHG. sihhila, Dan. segel, segl, L. secula, fr.
   secare to cut; or perhaps from L. secula. See {Saw} a cutting
   instrument.]
   1. A reaping instrument consisting of a steel blade curved
    into the form of a hook, and having a handle fitted on a
    tang. The sickle has one side of the blade notched, so as
    always to sharpen with a serrated edge. Cf. {Reaping
    hook}, under {Reap}.
    [1913 Webster]
 
       When corn has once felt the sickle, it has no more
       benefit from the sunshine.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) A group of stars in the constellation Leo. See
    Illust. of {Leo}.
    [1913 Webster]
 
   {Sickle pod} (Bot.), a kind of rock cress ({Arabis
    Canadensis}) having very long curved pods.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top