ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hammer and sickle

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hammer and sickle-, *hammer and sickle*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hammer and sickle มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hammer and sickle*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hammer and sickle[N] สัญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์เป็นรูปค้อนกับเคียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hammer and sickleตราประจำชาติของรัสเซียเป็นรูปค้อนกับเคียวและมีดาวอยู่ข้างบน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
镰刀斧头[lián dāo fǔ tóu, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ ㄈㄨˇ ㄊㄡˊ, / ] the hammer and sickle (flag of USSR, symbolizing rural and proletarian labor) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hammer and sickle
      n 1: the emblem on the flag of the Soviet Union

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top