ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scythe

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scythe-, *scythe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scythe[N] เคียวด้ามยาว, See also: เคียวตัดหญ้าด้ามยาว, Syn. sickle, shears, billhook
scythe[VT] เกี่ยวด้วยเคียว, Syn. cut, shear, glean, reap

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scythe(ไซธฺ) n.เคียวตัดหญ้า,เคียวด้ามยาว vt. ตัดด้วยเคียว,ตัดหญ้าด้วยเคียว

English-Thai: Nontri Dictionary
scythe(n) เคียว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Father, I could pad and place a scythe and nailed it under their roof.พ่อ, ฉันสามารถเข้าทางหลังคาคฤหาสน์ของมันได้น๊ะ The Secret of Moonacre (2008)
Scythe.ไซท์ Brain Invaders (2009)
Just come up to check on us, Scythe?มาถึงนี่เพื่อตรวจสอบเรารึ? Brain Invaders (2009)
"And he that sat atop him carried a scythe,"และเขานั่งบนหลังม้า พร้อมด้วยเคียว" Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
The scythe.รูปเคียวปาดคอ Green Light (2010)
This a shovel, even a scythe?นี่เป็นพลั่ว มีแม้แต่เคียวหรือ? Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Do you know what the scythe means?แล้วรู้หรือไม่เคียวนี้เกี่ยวกับอะไร Bad Teeth (2012)
A scythe above all heads.ตัดคอพวกเค้าหมด We All Fall Down (2012)
If the climbers get too high, drop the scythe on them.ถ้าพวกปีนขึ้นมาสูงๆ ก็ใช้เคียวเลย The Watchers on the Wall (2014)
Drop the scythe, boys!ทิ้งเคียวเลย หนุ่มๆ! The Watchers on the Wall (2014)
Scythe will advance.Scythe ได้เข้าสู่รอบต่อไป Free to Play (2014)
SCYTHE VS EHOMESCYTHE ปะทะ EHOME Free to Play (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคียว[N] sickle, See also: scythe, Example: เคียวเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเกี่ยวข้าวของชาวนา, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องมือเกี่ยวข้าวและหญ้าเป็นต้น ทำด้วยเหล็ก รูปโค้ง มีคม
ของ้าว[N] scythe, See also: war scythe, Example: ควาญช้างใช้ของ้าวในการบังคับช้าง, Thai definition: อาวุธด้ามยาวมีง้าวอยู่ตรงปลาย ใต้ง้าวมีขอสำหรับสับบังคับช้างได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคียว[n.] (khīo) EN: sickle ; scythe   FR: faux [f] ; faucille [f]
พร้า[n.] (phrā) EN: big knife ; sickle ; scythe   FR: coutelas [m] ; couperet [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scythe    (v) sˈaɪð (s ai1 dh)
scythed    (v) sˈaɪðd (s ai1 dh d)
scythes    (v) sˈaɪðz (s ai1 dh z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] scythe; sickle, #42,837 [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, ] scythe; sickle, #176,398 [Add to Longdo]
大镰刀[dà lián dāo, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ, / ] scythe [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sense {f} | Sensen {pl}scythe | scythes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイズバタフライフィッシュ[, saizubatafuraifisshu] (n) scythemarked butterflyfish (Prognathodes falcifer); scythe butterflyfish [Add to Longdo]
大鎌[おおがま;だいかま, oogama ; daikama] (n) scythe [Add to Longdo]
薙ぐ[なぐ, nagu] (v5g,vt) to mow down; to scythe down; to knock someone off their feet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scythe \Scythe\, v. t.
   To cut with a scythe; to cut off as with a scythe; to mow.
   [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Time had not scythed all that youth begun. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scythe \Scythe\ (s[imac]th), n. [OE. sithe, AS. s[imac][eth]e,
   sig[eth]e; akin to Icel. sig[eth]r a sickle, LG. segd, seged,
   seed, seid, OHG. segansa sickle, scythe, G. sense scythe, and
   to E. saw a cutting instrument. See {Saw}.] [Written also
   {sithe} and {sythe}.]
   1. An instrument for mowing grass, grain, or the like, by
    hand, composed of a long, curving blade, with a sharp
    edge, made fast to a long handle, called a snath, which is
    bent into a form convenient for use.
    [1913 Webster]
 
       The sharp-edged scythe shears up the spiring grass.
                          --Drayton.
    [1913 Webster]
 
       Whatever thing
       The scythe of Time mows down.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Antiq.) A scythe-shaped blade attached to ancient war
    chariots.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scythe
   n 1: an edge tool for cutting grass; has a long handle that must
      be held with both hands and a curved blade that moves
      parallel to the ground
   v 1: cut with a scythe; "scythe grass or grain"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top