ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

machete

M AH0 SH EH1 T IY2   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -machete-, *machete*
Possible hiragana form: まちぇて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
machete[N] มีดขนาดใหญ่ให้เป็นเครื่องมือและอาวุธ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
machete(มะชีท) n. มีดขนาดใหญ่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
machete (n ) มีดสปาร์ตา
macheteมีดพร้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Torrez, get his machete.- ทอเรซ เอามีดมันมา Day of the Dead (1985)
But I prefer the machete.แต่ฉันชอบมีดใหญ่มากกว่า Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Every time I go in there, it's all hating faces that I have to chop up with a machete.เจอแต่ใบหน้าที่เกลียด ซึ่งผมต้องเอาอีดาบมาฟัน I Heart Huckabees (2004)
I had to chop him up with a machete. Okay, Albert.อัลเบิร์ต อัลเบิร์ต ผมจะบอกเคล็ดลับ 2-3 อย่าง I Heart Huckabees (2004)
Brad, I thought about chopping your head off with a machete many times.แบรด ฉันฝันอยากเอาอีดาบ ตัดคอนายหลายครั้งหลายหน I Heart Huckabees (2004)
Dead bodies, machetes.มีศพ การสังหารหมู่ เต็มไปหมดเลย Hotel Rwanda (2004)
Tatiana, the machete is no way to die. You have to promise me you will do it.ทาเทียน่า Hotel Rwanda (2004)
- I can't make him out, but he has a machete.ใคร ดูไม่ออก แต่เขามีมีดลุยป่า Rescue Dawn (2006)
So, you were busy getting your machetes and your nice shoes while we were being shot at.งั้นนายคงมัวง่วนหามีดเดินป่า กับรองเท้าคู่งาม ตอนเราโดนยิง Rescue Dawn (2006)
My ammo clip for your machete.ลูกปืนแลกกับมีดเดินป่า Rescue Dawn (2006)
You hand me that machete.ส่งมีดเดินป่ามา Rescue Dawn (2006)
You hand me that machete.ส่งมีดเดินป่ามา Rescue Dawn (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
MACHETE    M AH0 SH EH1 T IY2
MACHETE    M AH0 CH EH1 T IY2
MACHETES    M AH0 SH EH1 T IY2 Z
MACHETES    M AH0 CH EH1 T IY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
machete    (n) mˈətʃˈɛtiː (m @1 ch e1 t ii)
machetes    (n) mˈətʃˈɛtɪz (m @1 ch e1 t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Machete {f}machete [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
斬る[きる, kiru] (v5r) to kill (a human) using a blade (sword, machete, knife, etc.); to slice (off); to lop (off); to cut (off) [Add to Longdo]
[なた, nata] (n) wide blade knife (similar to a machete but not so large) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Machete \Ma*che"te\ (m[.a]*sh[e^]t"[-e]; Sp.
   m[.a]*ch[=a]"t[asl]), n. [Sp.]
   A large heavy knife resembling a broadsword, often two or
   three feet in length, -- used by the inhabitants of Spanish
   America as a hatchet to cut their way through thickets, and
   for various other purposes. --J. Stevens.
 
   Syn: matchet.
     [1913 Webster] Machiavelian

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 matchet \matchet\ n.
   a large heavy knife used in Central and South America as a
   weapon or for cutting vegetation; usually called {machete}.
 
   Syn: machete, panga.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 machete
   n 1: a large heavy knife used in Central and South America as a
      weapon or for cutting vegetation [syn: {machete},
      {matchet}, {panga}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Machete /matʃeːtə/ 
  machete

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top