ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

镰刀

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -镰刀-, *镰刀*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
镰刀[lián dāo, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ, / ] sickle; curved blade to cut grain, #28,475 [Add to Longdo]
镰刀[dà lián dāo, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ, / ] scythe [Add to Longdo]
镰刀斧头[lián dāo fǔ tóu, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ ㄈㄨˇ ㄊㄡˊ, / ] the hammer and sickle (flag of USSR, symbolizing rural and proletarian labor) [Add to Longdo]
镰刀细胞贫血[lián dāo xì bāo pín xuè, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄆㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˋ, / ] sickle cell anemia [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like the shadow of death itself one figure scything it's way through the terror and anguish:[CN] 就像它的死亡阴影 一把带来恐怖和极度痛苦的镰刀 The Satanic Rites of Dracula (1973)
Don't think that having a few evil tricks will help you terrorize us[CN] 任天化,你以为你自创的邪派 钩镰指,镰刀手,纵横江湖我就怕你 The Fearless Hyena (1979)
" let's distribute the land, through the strike of the hatchet, we shall unlock a new world;[CN] "斧头劈开新世界,镰刀割断旧乾坤" " let's distribute the land, through the strike of the hatchet, "斧头劈开新世界,镰刀割断旧乾坤" we shall unlock a new world; Jango (1984)
Give me your sickle![CN] 给我镰刀! Seven Samurai (1954)
He could use a haircut... and I'd like to give it to him myself... with a hammer and sickle.[CN] 他该去理发了 我很乐意向他提供 锤子和镰刀(前苏联国旗图案) One, Two, Three (1961)
You didn't have to walk round these streets and see "pour qui et pourquoi" written on them, or the hammer and sickle, to realise nobody was going to liff a finger.[CN] 你在这些街上不用走多远 就可以看到街头上写着"为谁和为什么", 或者锤子和镰刀,意识到没人会尽举手之劳 France Falls: May-June 1940 (1973)
It's been sickled[CN] 是用镰刀割的 Seven Samurai (1954)
Like a black guest he already gnaws white bone[CN] 挥动死亡杀手的镰刀. 像一个黑色客人 他已经在啃白骨了 Witchhammer (1970)
Then we can jackknife into the swan.[CN] 我可以用镰刀式起跳 Poltergeist (1982)
with the strike of the scythe, we shall eliminate the old one."[CN] "斧头劈开新世界,镰刀割断旧乾坤" with the strike of the scythe, we shall eliminate the old one." Jango (1984)
Yes. There's a sickle in his body.[CN] 是的 他尸体上有一把镰刀 The Young, the Evil and the Savage (1968)
What do they want with the hammers and sickles then?[CN] 他们想要锤子和镰刀干什么? What do they want with the hammers and sickles then? Loaf and Camouflage (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top