ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*resolutely*

R EH1 S AH0 L UW2 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: resolutely, -resolutely-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resolutely(adv) อย่างกล้าหาญ, See also: อย่างเด็ดเดี่ยว, Syn. bravely

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resolutelyHe resolutely pushed forward from the start, overwhelming and pushing out his off-balance opponent.
resolutelyI'd like the government to respond resolutely so as to not end up looking timid.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด็ดเดี่ยว(adv) resolutely, See also: firmly, determinedly, Syn. มั่นคง, แน่วแน่, ยืนหยัด, หนักแน่น, มุ่งมั่น, Example: เขาตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วว่าเขาต้องทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จถึงจะยากสักเพียงไร, Thai Definition: ตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ
เด็ดขาด(adv) absolutely, See also: resolutely, firmly, decisively, Syn. เด็ดเดี่ยว, แน่นอน, แน่วแน่, เฉียบขาด, เคร่งครัด, Example: เขาตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
ทรหด(adv) resistingly, See also: resolutely, unyieldingly, dauntingly, tough, Syn. อดทน, บึกบึน, ทระหด, Ant. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ, Example: ฝ่ายแดงปักหลักสู้อย่างทรหด
เฉียบขาด(adv) sharply, See also: resolutely, absolutely, decisively, Syn. เด็ดขาด, Ant. โลเล, ลังเล, Example: เขาเป็นผู้นำที่มีความเชื่อมั่น สามารถตัดสินใจได้เฉียบขาดถูกต้องทันท่วงที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียบขาด[chīepkhāt] (adv) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply  FR: résolument ; rigoureusement
เด็ดขาด[detkhāt] (adv) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively  FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement

CMU English Pronouncing Dictionary
RESOLUTELY R EH1 S AH0 L UW2 T L IY0
RESOLUTELY R EH1 Z AH0 L UW2 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resolutely (a) rˈɛzəluːtliː (r e1 z @ l uu t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毅然[yì rán, ㄧˋ ㄖㄢˊ, ] firmly; resolutely; without hesitation, #13,881 [Add to Longdo]
断行[duàn xíng, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] to carry out resolutely [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entschieden {adv}resolutely [Add to Longdo]
resolut; entschlossen {adv}resolutely; determinedly [Add to Longdo]
unentschlossen {adv}irresolutely [Add to Longdo]
unschlüssig {adv}irresolutely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばしばし[bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ばっさり[bassari] (adv) with a single stroke; resolutely; drastically; completely [Add to Longdo]
ひと思いに;一思いに[ひとおもいに, hitoomoini] (adv) instantly; resolutely [Add to Longdo]
カッと(P);かっと[katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P) [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]
思い切って(P);思いきって[おもいきって, omoikitte] (adv) resolutely; boldly; daringly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resolutely \Res"o*lute*ly\, adv.
   In a resolute manner; with fixed purpose; boldly; firmly;
   steadily; with perseverance.
   [1913 Webster]
 
      Some . . . facts he examines, some he resolutely
      denies.                 --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resolutely
   adv 1: showing firm determination or purpose; "she resolutely
       refused to look at him or speak to him"; "he entered the
       building resolutely" [ant: {irresolutely}]
   2: with firmness; "`I will come along,' she said decisively"
     [syn: {decisively}, {resolutely}] [ant: {indecisively}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top