ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*profan*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: profan, -profan-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profane(adj) ที่ไม่นับถือพระเจ้า
profane(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา, Syn. secular
profanity(n) ความไม่นับถือพระเจ้า, See also: ความประพฤติที่ไม่เชื่อในพระเจ้า
profanation(n) การทำให้เสื่อมเสีย, See also: การดูหมิ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profanation(โพรเฟนเน'เชิน) n. การทำให้ต่ำช้า, การดูหมิ่น การทำให้เปรอะเปื้อน, See also: profanatory adj.
profane(โพรเฟน') adj. หยาบคาย, ดูหมิ่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์, ทางฆราวาส, ไม่ศักดิ์สิทธิ์, ทางโลก, ไม่ใช่ทางศาสนา. vt. ดูหมิ่น, ทำลายความศักดิ์สิทธิ์., See also: profaneness n. profaner n., Syn. unconsecrated, Ant. exalt
profanity(โพรแฟน'นิที) n. ความหยาบคาย, ถ้อยคำที่หยาบคาย, การกระทำหรือการพูดที่หยาบคาย, การทำลายความศักดิ์สิทธิ์, การสาปแช่ง, Syn. irrevertence

English-Thai: Nontri Dictionary
profanation(n) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์, การทำลายความบริสุทธิ์
profane(adj) หยาบคาย, ดูหมิ่น
profane(vt) ทำลายความบริสุทธิ์, ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
profaneness(n) ความหยาบคาย, การดูหมิ่น
profanity(n) ความหยาบคาย, การดูหมิ่น, การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've used thy name in profane fantasies.ในนามแห่งพระผู้เป็นเจ้า The Lawnmower Man (1992)
And she made a profane scene in the garden earlier.แล้วเธอยังมาโชว์เรือนร่าง ในสวน เมื่อสักพักที่ผ่านมาอีก Love So Divine (2004)
I'm sorry for my profanity. I wasn't expecting you.ขอโทษที่พูดจาไม่สุภาพ ผมไม่คิดว่าจะเจอคุณ The Holiday (2006)
Oh my, no need for profanity.นี่.. ฉันไม่คุยกับคนหยาบคายนะ Dasepo Naughty Girls (2006)
We have seen the earth vomit forth from her lips obscenities and profanities of such nightmare proportions.โลกที่หายนะ ที่เต็มไปด้วยแซ้และแมงป่อง เราได้เห็นโลกอาเจียน เลอะเต็มปาก พวกที่ลามกและหยาบคาย The Mist (2007)
It's sacrilegious. It's profane.มันเป็นการลบหลู่ และดูหมิ่น The Haunting of Molly Hartley (2008)
His profane blood pumping through your veins.เลือดเปื้อนบาปนั่น สูบฉีดอยู่ในตัวเจ้า It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
When it comes to profanity.ถ้าเป็นเรื่องคำหยาบคาย Don't Walk on the Grass (2009)
To a true music fan, the fact that Richard Cole was playing the ultimate guitar would be sacrilegious, profane, even.สำหรับแฟนเพลงตัวจริงแล้ว เรื่องที่ริชาร์ด โคลไปเล่นกีต้าร์สุดขลังตัวนั้นน่ะ ถือว่าเป็นการลบหลู่มากเลยนะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
You must forgive our Baron, his tongue is not always so profane.ข้าต้องขออภัยแทนบารอนท่านนี้ เขามักพูดไม่ทันคิด Ironclad (2011)
There'll be items required for the profane ritual.เจ้าจะต้องมีอุปกรณ์ เพื่อประกอบพิธี Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Yes. The profane ritual.เอาสิ บอกพิธีมาได้เลย Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Men, destroy this profane temple!ทหาร ทำลายวิหารนอกรีตนี่ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
My date did not go well, unfortunately, due to a lack of chemistry and, I think, an overuse of profanity on my part.เดทไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่.. ประมาณว่าเคมีไม่เข้ากัน.. แล้วก็ฉันพูดจาหยาบคายมากไปหน่อย 50/50 (2011)
The man who profaned his blade with the blood of the King he had sworn to defend!ชายผู้ดูหมิ่นคมดาบของตนเอง ด้วยเลือดของกษัตริย์ที่เขาสาบานจะปกป้องนี่น่ะเหรอ The Pointy End (2011)
I profaned at you. I'm so sorry.ผมหยาบคายกับคุณ ขอประทานโทษครับ All In (2012)
Issus has been profaned.เทพี Issus ถูกลบหลู่ John Carter (2012)
Another stripped the kids naked and screamed profanities at them.อีกที่นึงจับเด็กแก้ผ้า แล้วก็ตะโกนด่าพวกเขา Broken (2013)
With profanity on that first line.พร้อมคำหยาบที่ประโยคแรก Pawn Sacrifice (2014)
You have profaned our Faith.เจ้าดูหมิ่นศรัทธาของเรา High Sparrow (2015)
Know then that the great hall of Baskervilles... was once held by Sir Hugo of that name... a wild, profane, and godless man.Das Herrenhaus der Baskervilles gehörte einem Sir Hugo desselben Namens. Ein wilder, profaner und gottloser Mann. The Hound of the Baskervilles (1959)
I know that our love is sacred, the others were profane.Unsere Liebe ist heilig, die anderen waren profan. Lolita (1962)
Don't profane the music.Machen Sie die Musik nicht profan. All These Women (1964)
Saved from a provenation, Watson.Eben noch vor einer Profanierung bewahrt. The Seven-Per-Cent Solution (1976)
The other one has fallen to the ground.Man muss es profanieren. - Der Chef ist auf die Knie... zu Boden gefallen. Womanlight (1979)
What I meanis that the menial chore of running a departmentis beneath you.Ich bin numal der Ansicht, dass die profan lästige Pflicht, ein Ministerium zu führen, unter Ihrer Würde ist. The Right to Know (1980)
"Odi profanum vulgus!"Odi profanum vulgus! The Lady Banker (1980)
Mundane matters like murder.- Profanen Dingen wie Mord. The Mirror Crack'd (1980)
Lord of silence, supreme god of desolation, who mankind reviles yet aches to embrace, strengthen my purpose to save the world from a second ordeal of Jesus Christ and his grubby, mundane creed.Herr des Schweigens, höchster Gott der Trostlosigkeit, den die Menschheit schmäht und den sie dennoch zu umarmen sich sehnt, stärke mich in meinem Ziel, die Welt davor zu bewahren, Jesus Christus und seinen schmutzigen, profanen Glauben ein zweites Mal zu erleiden. The Final Conflict (1981)
You take your tea with?So was Profanes nehmen wir nicht in den Mund. Buddy Goes West (1981)
To bad our celebration will be of more mundane stripe than I intended. - I think you should go.Schade, dass unsere Feier profaner ausfallen wird als geplant. Sophie's Choice (1982)
[ With Irish accent ] Pay no attention to B.A... his mundane metaphors are only exceeded by his awful attitude... which you will learn to know and love.Ignoriert B.A. einfach, Jungs, seine profanen Metaphern werden nur von seinen schlechten Manieren übertroffen, die ihr kennen und lieben lernen werdet. Water, Water Everywhere (1983)
You see it is the question of I'argent.Machen Sie alles wieder gut. - Alles ist nur eine Frage des, wie profan, des Geldes. Fanny Hill (1983)
We are free from the mundane world's mattersWir sind frei von profanen weltlichen Angelegenheiten. The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
Yes, the wine of the Lord can sanctify even the most profane vessel.Ja, der Wein des Herren kann sogar das profanste Schiff heiligen. A Song of Songs (1987)
§ Madness, insanity Livin' profanity? Madness, insanity Livin' profanity Colors (1988)
This week's issue of Welton Honor, there appeared a profane and unauthorized article.In der Schulzeitung dieser Woche erschien ein profaner, nicht autorisierter Artikel. Dead Poets Society (1989)
I hear the pitter-patter of pious paws.Fromme Pfoten vor profaner Pforte. Gimme That Old Time Religion (1990)
A deep, saintly herat a magnificent and pure soul?- Ja, Roxane. Ein erhabener Geist ... - Ein großes Herz, fern dem Profanen, eine wundervolle, reine Seele ... Cyrano de Bergerac (1990)
If you do a job long enough, you sort of become the job.Das ist profan und bedeutungslos. See Jeff Jump, Jump, Jeff, Jump! (1995)
Where do you come up with these ideas? Nobody's accusing anybody of anything, but... if you know anything about this, this is a good time to tell us what you know.Ich wollte mir die Ehe aus der Nähe ansehen, herausfinden, wie der Alltag ist, prüfen, ob er mir nicht zu profan ist. Sisters and Brothers (1995)
Can we get back to the knife?Direkt nachdem du sagtest, mein Leben sei profan. - Du bist sehr egozentrisch. Sisters and Brothers (1995)
Oh, come on, Commander, you know I put the education of our youth ahead of my own pathetic needs for love and understanding.- Ich bitte Sie, Commander. Die Ausbildung unserer Jugend ist wichtiger, als profane Gier nach Liebe und Verständnis. Dream Weaver (1995)
She also employed a series of profane Klingon insults.Sie benutzte eine Reihe profaner klingonischer Beleidigungen. Concerning Flight (1997)
Her presence made the mundane seem magnificent.Durch sie wurde selbst das Profane zu etwas ganz Besonderem. Somehow, Satan Got Behind Me (1998)
Rappers with profane lyrics about raping women these CDs are in your store.Rapper, deren profane Texte von Vergewaltigung sprechen... solche CDs findet man in Ihrem Laden. Sex, Lies and Politics (1999)
You will find this profane music, whereveryou find marijuana.Wo es diese profane Musik gibt, gibt es auch Marihuana. Reefer Madness: The Movie Musical (2005)
Historically, bill was always fine with the creative use of profanity.Historisch gesehen, war Bill immer einverstanden mit der kreativen Verwendung des Profanen. The Raw & the Cooked (2008)
After enough time in a bacta tank, one longs for the mundane comfort of star charts.Nach einer halben Ewigkeit in einem Bacta-Tank, sehnt man sich nach der profanen Welt der Sternkarten zurück. Legacy of Terror (2009)
"every association in the manner which has been adopted by this 'son of promise."' Did they not admire the opening? It was perfect.- "Niemand hätte diesen Stoff profaner und vulgärer ausdrücken können als dieser 'hoffnungsvolle' Gossenpoet." Bright Star (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำต้องห้าม(n) taboo, See also: offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word, Thai Definition: คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROFANE P R OW0 F EY1 N
PROFANITY P R OW0 F AE1 N AH0 T IY0
PROFANATION P R AO2 F AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profane (v) prˈəfˈɛɪn (p r @1 f ei1 n)
profaned (v) prˈəfˈɛɪnd (p r @1 f ei1 n d)
profanes (v) prˈəfˈɛɪnz (p r @1 f ei1 n z)
profanely (a) prˈəfˈɛɪnliː (p r @1 f ei1 n l ii)
profaning (v) prˈəfˈɛɪnɪŋ (p r @1 f ei1 n i ng)
profanity (n) prˈəfˈænɪtiː (p r @1 f a1 n i t ii)
profanation (n) prˌɒfənˈɛɪʃən (p r o2 f @ n ei1 sh @ n)
profaneness (n) prˈəfˈɛɪn-nəs (p r @1 f ei1 n - n @ s)
profanities (n) prˈəfˈænɪtɪz (p r @1 f a1 n i t i z)
profanations (n) prˌɒfənˈɛɪʃənz (p r o2 f @ n ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世俗[shì sú, ㄕˋ ㄙㄨˊ, ] profane; secular; worldly #12,750 [Add to Longdo]
脏话[zāng huà, ㄗㄤ ㄏㄨㄚˋ, / ] profanity; obscene language; speaking rudely #19,523 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
profan(adj) ที่เป็นปกติประจำวัน, ที่เกี่ยวข้องกับชิวิตประจำวัน, Syn. alltäglichA. ungewöhnlich
profan(adj) ที่มาจากเหตุผลทางโลก, ที่เกี่ยวข้องกับทางโลก, See also: A. sakral, Syn. weltlich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entweihung { f }profanation [Add to Longdo]
Gotteslästerung { f }profanity [Add to Longdo]
Kirchenschändung { f }sacrilege; profanation of the church [Add to Longdo]
Profanität { f }profanity [Add to Longdo]
Weltlichkeit { f }profanity [Add to Longdo]
Weltlichkeit { f }profaneness [Add to Longdo]
entweihen | entweihend | entweiht | entweiht | entweihteto profane | profaning | profaned | profanes | profaned [Add to Longdo]
gottlos; gotteslästerlichprofane [Add to Longdo]
profanprofane; profanatory [Add to Longdo]
weltlichprofane [Add to Longdo]
weltlich { adv }profanely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不敬[ふけい, fukei] (adj-na, n) disrespect; irreverence; impiety; blasphemy; profanity [Add to Longdo]
冒す[おかす, okasu] (v5s, vt) (1) to brave; to risk; to face; to venture; (2) (of a disease, chemical, etc.) to harm; to afflict; to affect; (3) to desecrate; to profane; (4) to assume (someone else's surname); to take; (P) [Add to Longdo]
冒とく;冒涜;冒讀(iK);冒瀆(oK)[ぼうとく, boutoku] (n, vs) (uk) blasphemy; curse; profanity; sacrilege; desecration [Add to Longdo]
勿体ない(P);勿体無い;物体ない;物体無い[もったいない, mottainai] (adj-i) (1) (uk) impious; profane; sacrilegious; (2) too good; more than one deserves; unworthy of; (3) wasteful; (P) [Add to Longdo]
褻涜;褻瀆(oK)[せっとく, settoku] (n, vs) profanation; defiling something precious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  profan /proːfaːn/
   profanatory

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top