ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sacrilege

S AE1 K R AH0 L AH0 JH   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sacrilege-, *sacrilege*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sacrilege[N] การลบหลู่ศาสนา, See also: การเหยียดหยามศาสนา, การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. desecration, blasphemy, profanation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sacrilege(แซค'ระลิจฺ) n. การล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การทำลายพรหมจาร', Syn. profanation

English-Thai: Nontri Dictionary
sacrilege(n) การล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sacrilegeการลบหลู่ศาสนา, การเหยียดหยามศาสนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sacrilegeการลบหลู่สิ่งเคารพทางศาสนา, การเหยียดหยามศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Walder Frey committed sacrilege that day.วัลเดอร์ เฟรย์ลบหลู่ศาสนา อย่างมากวันนั้น Breaker of Chains (2014)
Your nights of sacrilege are numbered, Roman!ค่ำคืนที่แสนต่ำช้าของแก กำลังจะหมดลง, โรมัน! Let's Boot and Rally (2012)
Maybe because even you... with all your indiscretions... even you realized that such sacrilege cannot go unpunished... cannot be allowed to proliferate.บางที อาจเป็นเพราะเจ้า... กับความไม่รอบคอบทั้งหมดของเจ้า หรือเจ้าคิดว่า การลบหลู่เยี่ยงนั้น Dog Eat Dog (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
SACRILEGE    S AE1 K R AH0 L AH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sacrilege    (n) sˈækrɪlɪʤ (s a1 k r i l i jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亵渎神明[xiè dú shén míng, ㄒㄧㄝˋ ㄉㄨˊ ㄕㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] sacrilege [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
冒とく;冒涜;冒讀(iK);冒瀆(oK)[ぼうとく, boutoku] (n,vs) (uk) blasphemy; curse; profanity; sacrilege; desecration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sacrilege \Sac"ri*lege\, n. [F. sacril[`e]ge, L. sacrilegium,
   from sacrilegus that steals, properly, gathers or picks up,
   sacred things; sacer sacred + legere to gather, pick up. See
   {Sacred}, and {Legend}.]
   The sin or crime of violating or profaning sacred things; the
   alienating to laymen, or to common purposes, what has been
   appropriated or consecrated to religious persons or uses.
   [1913 Webster]
 
      And the hid treasures in her sacred tomb
      With sacrilege to dig.          --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Families raised upon the ruins of churches, and
      enriched with the spoils of sacrilege.  --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sacrilege
   n 1: blasphemous behavior; the act of depriving something of its
      sacred character; "desecration of the Holy Sabbath" [syn:
      {profanation}, {desecration}, {blasphemy}, {sacrilege}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top