ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sacrilegious

S AE2 K R AH0 L EH1 JH IH0 S   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sacrilegious-, *sacrilegious*, sacrilegiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sacrilegious[ADJ] ซึ่งมีความผิดฐานล่วงเกิน, See also: ซึ่งดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. profane, sinful
sacrilegiousness[N] ความผิดฐานล่วงเกิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sacrilegious(แซคระลิจ'เจิส) adj. มีความผิดฐานล่วงเกินเหยียบย่ำหรือดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
sacrilegious(adj) ซึ่งล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์

CMU English Pronouncing Dictionary
SACRILEGIOUS    S AE2 K R AH0 L EH1 JH IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sacrilegious    (j) sˌækrɪlˈɪʤəs (s a2 k r i l i1 jh @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
勿体ない(P);勿体無い;物体ない;物体無い[もったいない, mottainai] (adj-i) (1) (uk) impious; profane; sacrilegious; (2) too good; more than one deserves; unworthy of; (3) wasteful; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sacrilegious \Sac`ri*le"gious\, a. [From sacrilege: cf. L.
   sacrilegus.]
   Violating sacred things; polluted with sacrilege; involving
   sacrilege; profane; impious.
   [1913 Webster]
 
      Above the reach of sacrilegious hands.  --Pope.
   [1913 Webster] -- {Sac`ri*le"gious*ly}, adv. --
   {Sac`ri*le"gious*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sacrilegious
   adj 1: grossly irreverent toward what is held to be sacred;
       "blasphemous rites of a witches' Sabbath"; "profane
       utterances against the Church"; "it is sacrilegious to
       enter with shoes on" [syn: {blasphemous}, {profane},
       {sacrilegious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top