ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profan

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profan-, *profan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profane[ADJ] ที่ไม่นับถือพระเจ้า
profane[ADJ] ที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา, Syn. secular
profanity[N] ความไม่นับถือพระเจ้า, See also: ความประพฤติที่ไม่เชื่อในพระเจ้า
profanation[N] การทำให้เสื่อมเสีย, See also: การดูหมิ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profanation(โพรเฟนเน'เชิน) n. การทำให้ต่ำช้า,การดูหมิ่น การทำให้เปรอะเปื้อน, See also: profanatory adj.
profane(โพรเฟน') adj. หยาบคาย,ดูหมิ่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ทางฆราวาส,ไม่ศักดิ์สิทธิ์,ทางโลก,ไม่ใช่ทางศาสนา. vt. ดูหมิ่น,ทำลายความศักดิ์สิทธิ์., See also: profaneness n. profaner n., Syn. unconsecrated ###A. exalt
profanity(โพรแฟน'นิที) n. ความหยาบคาย,ถ้อยคำที่หยาบคาย,การกระทำหรือการพูดที่หยาบคาย,การทำลายความศักดิ์สิทธิ์,การสาปแช่ง, Syn. irrevertence,

English-Thai: Nontri Dictionary
profanation(n) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การทำลายความบริสุทธิ์
profane(adj) หยาบคาย,ดูหมิ่น
profane(vt) ทำลายความบริสุทธิ์,ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
profaneness(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น
profanity(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น,การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFANE P R OW0 F EY1 N
PROFANITY P R OW0 F AE1 N AH0 T IY0
PROFANATION P R AO2 F AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profane (v) prˈəfˈɛɪn (p r @1 f ei1 n)
profaned (v) prˈəfˈɛɪnd (p r @1 f ei1 n d)
profanes (v) prˈəfˈɛɪnz (p r @1 f ei1 n z)
profanely (a) prˈəfˈɛɪnliː (p r @1 f ei1 n l ii)
profaning (v) prˈəfˈɛɪnɪŋ (p r @1 f ei1 n i ng)
profanity (n) prˈəfˈænɪtiː (p r @1 f a1 n i t ii)
profanation (n) prˌɒfənˈɛɪʃən (p r o2 f @ n ei1 sh @ n)
profaneness (n) prˈəfˈɛɪn-nəs (p r @1 f ei1 n - n @ s)
profanities (n) prˈəfˈænɪtɪz (p r @1 f a1 n i t i z)
profanations (n) prˌɒfənˈɛɪʃənz (p r o2 f @ n ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世俗[shì sú, ㄕˋ ㄙㄨˊ, ] profane; secular; worldly, #12,750 [Add to Longdo]
脏话[zāng huà, ㄗㄤ ㄏㄨㄚˋ, / ] profanity; obscene language; speaking rudely, #19,523 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
profan(adj) ที่เป็นปกติประจำวัน, ที่เกี่ยวข้องกับชิวิตประจำวัน , See also: S. alltäglichA. ungewöhnlich
profan(adj) ที่มาจากเหตุผลทางโลก, ที่เกี่ยวข้องกับทางโลก, See also: S. weltlich, A. sakral,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Profanität {f}profanity [Add to Longdo]
profanprofane; profanatory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不敬[ふけい, fukei] (adj-na,n) disrespect; irreverence; impiety; blasphemy; profanity [Add to Longdo]
冒す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to brave; to risk; to face; to venture; (2) (of a disease, chemical, etc.) to harm; to afflict; to affect; (3) to desecrate; to profane; (4) to assume (someone else's surname); to take; (P) [Add to Longdo]
冒とく;冒涜;冒讀(iK);冒瀆(oK)[ぼうとく, boutoku] (n,vs) (uk) blasphemy; curse; profanity; sacrilege; desecration [Add to Longdo]
勿体ない(P);勿体無い;物体ない;物体無い[もったいない, mottainai] (adj-i) (1) (uk) impious; profane; sacrilegious; (2) too good; more than one deserves; unworthy of; (3) wasteful; (P) [Add to Longdo]
褻涜;褻瀆(oK)[せっとく, settoku] (n,vs) profanation; defiling something precious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  profan /proːfaːn/
   profanatory

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top