Search result for

profan

(49 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profan-, *profan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profane[ADJ] ที่ไม่นับถือพระเจ้า
profane[ADJ] ที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา, Syn. secular
profanity[N] ความไม่นับถือพระเจ้า, See also: ความประพฤติที่ไม่เชื่อในพระเจ้า
profanation[N] การทำให้เสื่อมเสีย, See also: การดูหมิ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profanation(โพรเฟนเน'เชิน) n. การทำให้ต่ำช้า,การดูหมิ่น การทำให้เปรอะเปื้อน, See also: profanatory adj.
profane(โพรเฟน') adj. หยาบคาย,ดูหมิ่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ทางฆราวาส,ไม่ศักดิ์สิทธิ์,ทางโลก,ไม่ใช่ทางศาสนา. vt. ดูหมิ่น,ทำลายความศักดิ์สิทธิ์., See also: profaneness n. profaner n., Syn. unconsecrated ###A. exalt
profanity(โพรแฟน'นิที) n. ความหยาบคาย,ถ้อยคำที่หยาบคาย,การกระทำหรือการพูดที่หยาบคาย,การทำลายความศักดิ์สิทธิ์,การสาปแช่ง, Syn. irrevertence,

English-Thai: Nontri Dictionary
profanation(n) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การทำลายความบริสุทธิ์
profane(adj) หยาบคาย,ดูหมิ่น
profane(vt) ทำลายความบริสุทธิ์,ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
profaneness(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น
profanity(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น,การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When it comes to profanity.ถ้าเป็นเรื่องคำหยาบคาย Don't Walk on the Grass (2009)
To a true music fan, the fact that Richard Cole was playing the ultimate guitar would be sacrilegious, profane, even.สำหรับแฟนเพลงตัวจริงแล้ว เรื่องที่ริชาร์ด โคลไปเล่นกีต้าร์สุดขลังตัวนั้นน่ะ ถือว่าเป็นการลบหลู่มากเลยนะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
You must forgive our Baron, his tongue is not always so profane.ข้าต้องขออภัยแทนบารอนท่านนี้ เขามักพูดไม่ทันคิด Ironclad (2011)
There'll be items required for the profane ritual.เจ้าจะต้องมีอุปกรณ์ เพื่อประกอบพิธี Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Yes. The profane ritual.เอาสิ บอกพิธีมาได้เลย Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Men, destroy this profane temple!ทหาร ทำลายวิหารนอกรีตนี่ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
My date did not go well, unfortunately, due to a lack of chemistry and, I think, an overuse of profanity on my part.เดทไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่.. ประมาณว่าเคมีไม่เข้ากัน.. แล้วก็ฉันพูดจาหยาบคายมากไปหน่อย 50/50 (2011)
The man who profaned his blade with the blood of the King he had sworn to defend!ชายผู้ดูหมิ่นคมดาบของตนเอง ด้วยเลือดของกษัตริย์ที่เขาสาบานจะปกป้องนี่น่ะเหรอ The Pointy End (2011)
I profaned at you. I'm so sorry.ผมหยาบคายกับคุณ ขอประทานโทษครับ All In (2012)
Issus has been profaned.เทพี Issus ถูกลบหลู่ John Carter (2012)
Another stripped the kids naked and screamed profanities at them.อีกที่นึงจับเด็กแก้ผ้า แล้วก็ตะโกนด่าพวกเขา Broken (2013)
With profanity on that first line.พร้อมคำหยาบที่ประโยคแรก Pawn Sacrifice (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFANE    P R OW0 F EY1 N
PROFANITY    P R OW0 F AE1 N AH0 T IY0
PROFANATION    P R AO2 F AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profane    (v) (p r @1 f ei1 n)
profaned    (v) (p r @1 f ei1 n d)
profanes    (v) (p r @1 f ei1 n z)
profanely    (a) (p r @1 f ei1 n l ii)
profaning    (v) (p r @1 f ei1 n i ng)
profanity    (n) (p r @1 f a1 n i t ii)
profanation    (n) (p r o2 f @ n ei1 sh @ n)
profaneness    (n) - (p r @1 f ei1 n - n @ s)
profanities    (n) (p r @1 f a1 n i t i z)
profanations    (n) (p r o2 f @ n ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世俗[shì sú, ㄕˋ ㄙㄨˊ, ] profane; secular; worldly, #12,750 [Add to Longdo]
脏话[zāng huà, ㄗㄤ ㄏㄨㄚˋ, / ] profanity; obscene language; speaking rudely, #19,523 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
profan(adj) ที่มาจากเหตุผลทางโลก, ที่เกี่ยวข้องกับทางโลก, See also: S. weltlich, A. sakral,
profan(adj) ที่เป็นปกติประจำวัน, ที่เกี่ยวข้องกับชิวิตประจำวัน , See also: S. alltäglichA. ungewöhnlich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Profanität {f}profanity [Add to Longdo]
profanprofane; profanatory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不敬[ふけい, fukei] (adj-na,n) disrespect; irreverence; impiety; blasphemy; profanity [Add to Longdo]
冒す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to brave; to risk; to face; to venture; (2) (of a disease, chemical, etc.) to harm; to afflict; to affect; (3) to desecrate; to profane; (4) to assume (someone else's surname); to take; (P) [Add to Longdo]
冒とく;冒涜;冒讀(iK);冒瀆(oK)[ぼうとく, boutoku] (n,vs) (uk) blasphemy; curse; profanity; sacrilege; desecration [Add to Longdo]
勿体ない(P);勿体無い;物体ない;物体無い[もったいない, mottainai] (adj-i) (1) (uk) impious; profane; sacrilegious; (2) too good; more than one deserves; unworthy of; (3) wasteful; (P) [Add to Longdo]
褻涜;褻瀆(oK)[せっとく, settoku] (n,vs) profanation; defiling something precious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  profan /proːfaːn/
   profanatory

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top