ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profan

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profan-, *profan*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profane(adj) ที่ไม่นับถือพระเจ้า
profane(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา, Syn. secular
profanity(n) ความไม่นับถือพระเจ้า, See also: ความประพฤติที่ไม่เชื่อในพระเจ้า
profanation(n) การทำให้เสื่อมเสีย, See also: การดูหมิ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profanation(โพรเฟนเน'เชิน) n. การทำให้ต่ำช้า, การดูหมิ่น การทำให้เปรอะเปื้อน, See also: profanatory adj.
profane(โพรเฟน') adj. หยาบคาย, ดูหมิ่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์, ทางฆราวาส, ไม่ศักดิ์สิทธิ์, ทางโลก, ไม่ใช่ทางศาสนา. vt. ดูหมิ่น, ทำลายความศักดิ์สิทธิ์., See also: profaneness n. profaner n., Syn. unconsecrated, Ant. exalt
profanity(โพรแฟน'นิที) n. ความหยาบคาย, ถ้อยคำที่หยาบคาย, การกระทำหรือการพูดที่หยาบคาย, การทำลายความศักดิ์สิทธิ์, การสาปแช่ง, Syn. irrevertence

English-Thai: Nontri Dictionary
profanation(n) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์, การทำลายความบริสุทธิ์
profane(adj) หยาบคาย, ดูหมิ่น
profane(vt) ทำลายความบริสุทธิ์, ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
profaneness(n) ความหยาบคาย, การดูหมิ่น
profanity(n) ความหยาบคาย, การดูหมิ่น, การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์

WordNet (3.0)
profanation(n) blasphemous behavior; the act of depriving something of its sacred character, Syn. blasphemy, sacrilege, desecration
profanation(n) degradation of something worthy of respect; cheapening
profanatory(adj) profaning or tending to desecrate
profane(adj) not concerned with or devoted to religion; ; ; , , Syn. secular, Ant. sacred
profane(adj) not holy because unconsecrated or impure or defiled, Syn. unsanctified, unconsecrated
profanely(adv) with curses
profanely(adv) in an irreverent or profane manner
profaneness(n) an attitude of irreverence or contempt for a divinity
profaneness(n) unholiness by virtue of being profane, Syn. unsanctification
profanity(n) vulgar or irreverent speech or action

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Profanate

v. t. To profane. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Profanation

n. [ L. profanatio: cf. F. profanation. See Profane, v. t. ] 1. The act of violating sacred things, or of treating them with contempt or irreverence; irreverent or too familiar treatment or use of what is sacred; desecration; as, the profanation of the Sabbath; the profanation of a sanctuary; the profanation of the name of God. [ 1913 Webster ]

2. The act of treating with abuse or disrespect, or with undue publicity, or lack of delicacy. [ 1913 Webster ]

'T were profanation of our joys
To tell the laity our love. Donne. [ 1913 Webster ]

Profane

a. [ F., fr. L. profanus, properly, before the temple, i. e., without the temple, unholy; pro before + fanum temple. See 1st Fane. ] [ 1913 Webster ]

1. Not sacred or holy; not possessing peculiar sanctity; unconsecrated; hence, relating to matters other than sacred; secular; -- opposed to sacred, religious, or inspired; as, a profane place. “Profane authors.” I. Disraeli. [ 1913 Webster ]

The profane wreath was suspended before the shrine. Gibbon. [ 1913 Webster ]

2. Unclean; impure; polluted; unholy. [ 1913 Webster ]

Nothing is profane that serveth to holy things. Sir W. Raleigh. [ 1913 Webster ]

3. Treating sacred things with contempt, disrespect, irreverence, or undue familiarity; irreverent; impious. Hence, specifically; Irreverent in language; taking the name of God in vain; given to swearing; blasphemous; as, a profane person, word, oath, or tongue. 1 Tim. i. 9. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Secular; temporal; worldly; unsanctified; unhallowed; unholy; irreligious; irreverent; ungodly; wicked; godless; impious. See Impious. [ 1913 Webster ]

Profane

v. t. [ imp. & p. p. Profaned p. pr. & vb. n. Profaning. ] [ L. profanare: cf. F. profaner. See Profane, a. ] [ 1913 Webster ]

1. To violate, as anything sacred; to treat with abuse, irreverence, obloquy, or contempt; to desecrate; to pollute; as, to profane the name of God; to profane the Scriptures, or the ordinance of God. [ 1913 Webster ]

The priests in the temple profane the sabbath. Matt. xii. 5. [ 1913 Webster ]

2. To put to a wrong or unworthy use; to make a base employment of; to debase; to abuse; to defile. [ 1913 Webster ]

So idly to profane the precious time. Shak. [ 1913 Webster ]

Profanely

adv. In a profane manner. [ 1913 Webster ]

The character of God profanely impeached. Dr. T. Dwight. [ 1913 Webster ]

Profaneness

n. The quality or state of being profane; especially, the use of profane language. [ 1913 Webster ]

Profaner

n. One who treats sacred things with irreverence, or defiles what is holy; one who uses profane language. Hooker. [ 1913 Webster ]

Profanity

n. [ L. profanitas. ] [ 1913 Webster ]

1. The quality or state of being profane; profaneness; irreverence; esp., the use of profane language; blasphemy. [ 1913 Webster ]

2. That which is profane; profane language or acts. [ 1913 Webster ]

The brisk interchange of profanity and folly. Buckminster. [ 1913 Webster ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
profane
profanity
profanation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profane
profaned
profanes
profanely
profaning
profanity
profanation
profaneness
profanities
profanations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世俗[shì sú, ㄕˋ ㄙㄨˊ,  ] profane; secular; worldly #12,750 [Add to Longdo]
脏话[zāng huà, ㄗㄤ ㄏㄨㄚˋ,   /  ] profanity; obscene language; speaking rudely #19,523 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
profan(adj) ที่เป็นปกติประจำวัน, ที่เกี่ยวข้องกับชิวิตประจำวัน, Syn. alltäglichA. ungewöhnlich
profan(adj) ที่มาจากเหตุผลทางโลก, ที่เกี่ยวข้องกับทางโลก, See also: A. sakral, Syn. weltlich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Profanität { f }profanity [Add to Longdo]
profanprofane; profanatory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不敬[ふけい, fukei] (adj-na, n) disrespect; irreverence; impiety; blasphemy; profanity [Add to Longdo]
冒す[おかす, okasu] (v5s, vt) (1) to brave; to risk; to face; to venture; (2) (of a disease, chemical, etc.) to harm; to afflict; to affect; (3) to desecrate; to profane; (4) to assume (someone else's surname); to take; (P) [Add to Longdo]
冒とく;冒涜;冒讀(iK);冒瀆(oK)[ぼうとく, boutoku] (n, vs) (uk) blasphemy; curse; profanity; sacrilege; desecration [Add to Longdo]
勿体ない(P);勿体無い;物体ない;物体無い[もったいない, mottainai] (adj-i) (1) (uk) impious; profane; sacrilegious; (2) too good; more than one deserves; unworthy of; (3) wasteful; (P) [Add to Longdo]
褻涜;褻瀆(oK)[せっとく, settoku] (n, vs) profanation; defiling something precious [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top