ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profaned

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profaned-, *profaned*, profan, profane
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The man who profaned his blade with the blood of the King he had sworn to defend!ชายผู้ดูหมิ่นคมดาบของตนเอง ด้วยเลือดของกษัตริย์ที่เขาสาบานจะปกป้องนี่น่ะเหรอ The Pointy End (2011)
I profaned at you. I'm so sorry.ผมหยาบคายกับคุณ ขอประทานโทษครับ All In (2012)
You have profaned our Faith.เจ้าดูหมิ่นศรัทธาของเรา High Sparrow (2015)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profaned (v) prˈəfˈɛɪnd (p r @1 f ei1 n d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profane \Pro*fane"\, v. t. [imp. & p. p. {Profaned}; p. pr. &
   vb. n. {Profaning}.] [L. profanare: cf. F. profaner. See
   {Profane}, a.]
   [1913 Webster]
   1. To violate, as anything sacred; to treat with abuse,
    irreverence, obloquy, or contempt; to desecrate; to
    pollute; as, to profane the name of God; to profane the
    Scriptures, or the ordinance of God.
    [1913 Webster]
 
       The priests in the temple profane the sabbath.
                          --Matt. xii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
   2. To put to a wrong or unworthy use; to make a base
    employment of; to debase; to abuse; to defile.
    [1913 Webster]
 
       So idly to profane the precious time. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profaned
   adj 1: treated irreverently or sacrilegiously [syn: {profaned},
       {violated}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top