Search result for

*oriole*

(72 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: oriole, -oriole-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oriole[N] นกชนิดหนึ่งมักมีสีส้มหรือเหลืองพบทางอเมริกาเหนือ, Syn. golden oriole

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gloriolen. รัศมีที่แผ่ออกรอบศีรษะของผู้วิเศษ,ทรงกลด
oriole(โอ'ริโอล) n. นกสีฉูดฉาดในตระกูล Oriolidae, นกขมิ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Orioles?บัลติมอร์ โอไรเอล Til Death (2012)
And I like Baltimore Orioles.Und ich mag die Baltimore Orioles. Under Fire (1983)
Um, credit cards, Orioles cap, restaurant tips book of American slang, and chewing gum.Ähm, Kreditkarten, Kappe der Orioles, Restauranttipps, amerikanische Slang-Ausdrücke und Kaugummi. The Wrong Way Home (1985)
The Orioles won and it was close.Die Orioles haben gewonnen, ganz knapp. The Wrong Way Home (1985)
Orioles!Orioles! The Wrong Way Home (1985)
Now the line-ups for the Orioles and the Yankees.Die Aufstellung für die Orioles und die Yankees. The Dream Team (1989)
Yank ees 2, Orioles nothing.Yank ees zwei, Orioles Null. Seinfeld (1989)
Brewers over the Red Sox, Orioles over the Jays.Die Brewers besiegen die Red Sox, die Orioles die Jays. Mo' Better Blues (1990)
I've sat through a Phillies game and four hours of Baba Booey.Es verging ein Spiel der Phillys und eins der Orioles. Tooms (1994)
And then right after the All-Star break we we just swept the Orioles.Und dann, in dem Spiel gleich nach der Saisonpause... haben wir die Orioles fertig gemacht. The Foundation (1996)
Orioles over the Red Sox 3-2 last night, extending the Os' winning streak to 7....Orioles ihre Siegessträhne auf sieben aus. Private Parts (1997)
Yankees 2, Orioles nothing.Yankees zwei, Orioles Null. The Millennium (1997)
I could be in my house drinking a cold beer, watching the Yankees and the Orioles. You know what I'm saying?Ich könnte in meinem Haus sein, ein kaltes Bier trinken, mir die Yankees und Orioles anschauen. Losing Your Appeal (1998)
20 Oriole Terrace, Evergreen, Colorado?20 Oriole Terrace, Evergreen, Colorado? Double Jeopardy (1999)
20 Oriole Terrace, Evergreen, Colorado, sure is.20 Oriole Terrace, Evergreen, Colorado, ja, sicher. Double Jeopardy (1999)
- D E - R.Willkommen zu einem weiteren großen Baseball-Spiel mit den Yankees und den Orioles hier im Yankee Stadion. Summer of Sam (1999)
Here's the pitch. Into the swing...Damit würgt er den Orioles im zweiten Inning den Ausgleich rein. Summer of Sam (1999)
He proposed during the seventh-inning stretch at an Oriole game.Er machte seinen Antrag beim Baseball... Beim Spiel gegen die Orioles. Runaway Bride (1999)
Orioles won last night.Die Orioles haben gestern Nacht gewonnen. Lessons (2002)
Orioles, 4 to 3.4 zu 3 für die Orioles. One Arrest (2002)
2-0, Orioles, in the first inning.2:0, Orioles, im ersten Inning. The Wire (2002)
Oh, give me the Orioles over the Tigers for two, and the Jays over the Rangers, three G's.Ich setze zwei Riesen auf Orioles gegen Tigers und drei auf Jays gegen Rangers. Irregular Around the Margins (2004)
A catcher with the Orioles back in the day.Der war früher ein Catcher bei den Orioles. All Due Respect (2004)
Who comes to an Orioles game in a suit, spends half the time on a cell phone?Wer bitte geht im Anzug zu 'nem Orioles-Spiel und verbringt die Hälfte der Zeit am Handy? Time After Time (2004)
There's a very interesting oriole in that tree right there.Das ist gerade ein sehr interessanter Oriole in dem Baum dort. The Groundhog Day (2007)
The Orioles will not pay for pitching.Die Orioles wollen keinen neuen Pitcher holen. More with Less (2008)
I keep thinking about that kid in the wheelchair out in front of Oriole Park.Ich denke auch an den Jungen im Rollstuhl vor dem Oriole Park. Took (2008)
So, you an Orioles fan?Und sind Sie eine Orioles-Fan? Unconfirmed Reports (2008)
He rolls himself from somewhere in West Baltimore to... to "the shadow of the mighty brick-faced coliseum known as Oriole Park,Er rollt sich alleine aus West Baltimore zu... "zu dem Schatten des mächtigen Ziegelstadions namens Oriole Park,... der jubelnden Menge lauschend, mit dem Gefühl, dazu zu gehören." Unconfirmed Reports (2008)
You took my father to an Orioles game, and then you met us for dinner.Du bist mit meinem Vater zu einem Orioles Spiel gegangen und hast uns dann zum Essen getroffen. We Just Decided To (2012)
The Orioles won 4-3 on a walk-off double from Miguel Tejada with runners on first and third.Die Orioles gewannen 4-3 durch ein Walk-off Double von Miguel Tejada... Mit Läufern auf der Ersten und Dritten. We Just Decided To (2012)
- Orioles?- Orioles? Til Death (2012)
Carry code Oriole Baton 338.Ausführungscode Oriole Baton 3-3-8. Anslo Garrick (No. 16) (2013)
Go, Orioles!Los, Orioles! Chapter 19 (2014)
And watching every single Orioles game, yelling at them to "stop stinking up the diamond."Und sah sich jedes Orioles Game an, und schrie ihnen dann zu "Vermasselt bloß das Spiel nicht". Long Time Coming (2014)
_Aus Bagdad an den Director; Kopie nach Berlin Betreff: Touchstone sucht Oriole Oriole (2015)
_In Anbetracht des oben genannten und des Paria Status von OrioleOriole (2015)
Darling. My little Oriole.- Meine kleine OrioleOriole (2015)
Oriole was on the shelf, Samir.Die Oriole kam in den Käfig, Samir. Oriole (2015)
Oriole had flown the coop.Oriole ist davongeflogen. Oriole (2015)
O'Malley's Orioles.O'Malley's Orioles. Going My Way (1944)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกขมิ้น[n.] (nok khamin) EN: oriole   FR: loriot [m]
นกขมิ้นแดง[n. exp.] (nok khamin daēng) EN: Maroon Oriole   FR: Loriot pourpré [m] ; Loriot purpurin [m]
นกขมิ้นหัวดำเล็ก[n. exp.] (nok khamin hūa dam lek) EN: Dark-throated Oriole   FR: Loriot à gorge noire [m] ; Loriot à gorge sombre [m] ; Loriot à poitrine striée [m]
นกขมิ้นหัวดำใหญ่[n. exp.] (nok khamin hūa dam yai) EN: Black-hooded Oriole   FR: Loriot à capuchon noir [m] ; Loriot à tête noire [m]
นกขมิ้นขาว[n. exp.] (nok khamin khāo) EN: Silver Oriole   FR: Loriot argenté [m]
นกขมิ้นปากเรียว[n. exp.] (nok khamin pāk rīo) EN: Slender-billed Oriole   FR: Loriot à bec effilé [m] ; Loriot à bec étroit [m] ; Loriot à bec fin [m]
นกขมิ้นท้ายทอยดำ[n. exp.] (nok khamin thāithøi dam) EN: Black-naped Oriole   FR: Loriot de Chine [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORIOLE    AO1 R IY0 OW2 L
ORIOLES    AO1 R IY0 OW2 L Z
ORIOLES'    AO1 R IY0 OW2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oriole    (n) (oo1 r i@ u l)
orioles    (n) (oo1 r i@ u l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heiligenschein {m}gloriole [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄鳥[こうちょう, kouchou] (n) (1) (obsc) (See 鶯・1) Japanese bush warbler (Cettia diphone); (2) (See 高麗鶯) black-naped oriole (Oriolus chinensis) [Add to Longdo]
高麗鶯[こうらいうぐいす;コウライウグイス, kouraiuguisu ; kouraiuguisu] (n) (uk) black-naped oriole (Oriolus chinensis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīng, , / ] golden oriole, #16,814 [Add to Longdo]
黄莺[huáng yīng, ㄏㄨㄤˊ , / ] Black-naped oriole (Oriolus chinensis), #49,737 [Add to Longdo]
黄鹂[huáng lí, ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧˊ, / ] yellow oriole (Oriolus chinensis), #55,096 [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, / ] Chinese oriole, #64,718 [Add to Longdo]
黄鹏[huáng pěng, ㄏㄨㄤˊ ㄆㄥˇ, / ] oriole; black-naped oriole (Oriolus chinensis), #129,074 [Add to Longdo]
[cāng, ㄘㄤ, ] oriole, #212,906 [Add to Longdo]
螳蜋捕蝉[táng láng bǔ chán, ㄊㄤˊ ㄌㄤˊ ㄅㄨˇ ㄔㄢˊ, / ] the mantis stalks the cicada, unaware of the oriole behind (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子); to pursue a narrow gain while neglecting a greater danger [Add to Longdo]
螳蜋捕蝉,黄雀在后[táng láng bǔ chán, ㄊㄤˊ ㄌㄤˊ ㄅㄨˇ ㄔㄢˊ, huang2 que4 zai4 hou4, / ] The mantis stalks the cicada, unaware of the oriole behind (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子); to pursue a narrow gain while neglecting a greater danger [Add to Longdo]
[gēng, ㄍㄥ, ] oriole [Add to Longdo]
鹙鹭[qiū lù, ㄑㄧㄡ ㄌㄨˋ, / ] oriole; black drongo (Dicrurus macrocercus) [Add to Longdo]
莺鸟[yīng niǎo, ㄋㄧㄠˇ, / ] oriole; bird [Add to Longdo]
黑枕黄鹂[hēi zhěn huáng lí, ㄏㄟ ㄓㄣˇ ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧˊ, / ] Black-naped oriole (Oriolus chinensis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oriole \O"ri*ole\, n. [OF. oriol, oriouz, orieus, F. loriot (for
   l'oriol), fr. L. aureolus golden, dim. of aureus golden, fr.
   aurum gold. Cf. {Aureole}, {Oriel}, {Loriot}.] (Zool.)
   (a) Any one of various species of Old World singing birds of
     the family {Oriolidae}. They are usually conspicuously
     colored with yellow and black. The European or golden
     oriole ({Oriolus galbula}, or {Oriolus oriolus}) has a
     very musical flutelike note.
   (b) In America, any one of several species of the genus
     {Icterus}, belonging to the family {Icteridae}. See
     {Baltimore oriole}, and {Orchard oriole}, under
     {Orchard}.
     [1913 Webster]
 
   {Crested oriole}. (Zool.) See {Cassican}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top