ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gloriole

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gloriole-, *gloriole*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gloriole มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gloriole*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gloriolen. รัศมีที่แผ่ออกรอบศีรษะของผู้วิเศษ,ทรงกลด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heiligenschein {m}gloriole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gloriole \Glo"ri*ole\, n. [L. gloriola a small glory, dim. of
   gloria glory.]
   An aureole. [R.] --Msr. Browning.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gloriole
   n 1: an indication of radiant light drawn around the head of a
      saint [syn: {aura}, {aureole}, {halo}, {nimbus}, {glory},
      {gloriole}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top