ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -枕-, *枕*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[枕, zhěn, ㄓㄣˇ] pillow
Radical: , Decomposition:   木 [, ㄇㄨˋ]  冘 [yín, ㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] wood, Rank: 2605

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhěn, ㄓㄣˇ, ] pillow, #7,546 [Add to Longdo]
[zhěn tou, ㄓㄣˇ ㄊㄡ˙, / ] pillow, #10,093 [Add to Longdo]
[zhěn tào, ㄓㄣˇ ㄊㄠˋ, ] pillow case, #54,490 [Add to Longdo]
[zhěn mù, ㄓㄣˇ ㄇㄨˋ, ] sleeper (wooden support for railway track), #59,547 [Add to Longdo]
[zhěn gǔ, ㄓㄣˇ ㄍㄨˇ, ] occipital bone (back of the skull), #72,930 [Add to Longdo]
[guǐ zhěn, ㄍㄨㄟˇ ㄓㄣˇ, / ] sleeper; tie, #117,888 [Add to Longdo]
[yè zhěn, ㄧㄝˋ ㄓㄣˇ, / ] pulvini, #205,795 [Add to Longdo]
石漱流[zhěn shí shù liú, ㄓㄣˇ ㄕˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, ] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a frugal life; the life of a hermit, #744,741 [Add to Longdo]
[shī zhěn, ㄕ ㄓㄣˇ, ] a crick in the neck; stiff neck [Add to Longdo]
[bào zhěn, ㄅㄠˋ ㄓㄣˇ, ] bolster; a long pillow or cushion [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[まくらむ, makuramu] (vt) ใช้หนุนเป็นหมอน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まくら, makura] (n, n-suf) (1) pillow; bolster; (2) introduction (e.g. to a rakugo story); lead-in; (P) [Add to Longdo]
を高くして眠る[まくらをたかくしてねむる, makurawotakakushitenemuru] (exp, v5r) to sleep in peace; to sleep without fear [Add to Longdo]
カバー[まくらカバー, makura kaba-] (n) (See ピローケース) pillowcase [Add to Longdo]
[まくらえ, makurae] (n) erotic picture [Add to Longdo]
[まくらぎょう, makuragyou] (n) sutra recitation at the bedside of a deceased person [Add to Longdo]
芸者[まくらげいしゃ, makurageisha] (n) (1) geisha whose talents are limited to the bedroom; (2) (See 探し) geisha who steals money from sleeping travellers [Add to Longdo]
元;[まくらもと, makuramoto] (n, adj-no) near one's pillow; at one's bedside [Add to Longdo]
詞;言葉[まくらことば, makurakotoba] (n) (1) pillow word (decorative word used prefixally in classical Japanese literature); (2) preface; introduction [Add to Longdo]
[ちんせき, chinseki] (n) bedding; bed [Add to Longdo]
籍;[ちんせき;ちんしゃ, chinseki ; chinsha] (n) (1) (arch) (See 席) bedding; bed; (n, vs) (2) (arch) to sleep together in the same bed; (3) (arch) to sleep together using each other's bodies as pillow; (4) (arch) to sleep together using books as a pillow [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I like Japanese rice pillows; they are good for my neck.私は日本の米が好きです。とても首に良いです。
I had a lot of pillow fights during my school trip/excursion.修学旅行では、よく投げをした。
An ideal pillow is available from a mail-order house.通販で理想的なが買えます。
He laid his head on the pillow.彼はに頭を横たえた。
She asked me to come to her bedside.彼女は私を元にくるようにと頼んだ。
She laid her head down on the pillow.彼女は頭をにのせた。
She sleeps with two pillows.彼女はを2つ使って眠る。
She sleep with two pillows.彼女はを二つ使っている。
Could I have a pillow and blanket?と毛布を取って下さい。
Starch pillowcases.にのりづけする。
Can I get a pillow?を下さい。
Could you bring me a pillow and blanket, please?と毛布をもってきていただけるか。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Halt![CN] 并给他们高床暖 Gone with the Wind (1939)
Under your pillow?[JP] - の下? 8 Women (2002)
You're talking about the man I'm married to.[CN] 你讲的是我的边人耶 Gaslight (1944)
Let go of that pillow![JP] を放せ! The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
-It's a pillow.[CN] -這是 The Steel Helmet (1951)
As the color, odor, and softness of her hair... on the pillow.[CN] 和色彩 香气 或是头上... ...她秀发的柔软触感一样 Senso (1954)
Here, use this as a pillow.[JP] - そんなはずない これをにして London to Brighton (2006)
It's a little bare, but a dash of paint, a few throw pillows, call it home.[JP] ちょっと空けどね ペイントを も。 Welcome to the Hellmouth (1997)
Pillow, sir?[CN] 头吗 先生 It Happened One Night (1934)
Death. The opposite is desire.[CN] 还有其他的东西,比如带血迹的 A Streetcar Named Desire (1951)
A man like you can't last in a country like this.[CN] 你这类人是不能在国内安 Saboteur (1942)
Does he want his pillow fluffed?[JP] 毛羽立ったをお望みかな? The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top