ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-oriole-

AO1 R IY0 OW2 L   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: oriole, *oriole*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oriole[N] นกชนิดหนึ่งมักมีสีส้มหรือเหลืองพบทางอเมริกาเหนือ, Syn. golden oriole

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oriole(โอ'ริโอล) n. นกสีฉูดฉาดในตระกูล Oriolidae, นกขมิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกขมิ้น[n.] (nok khamin) EN: oriole   FR: loriot [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORIOLE AO1 R IY0 OW2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oriole (n) ˈɔːrɪəʳul (oo1 r i@ u l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cāng, ㄘㄤ, ] oriole, #212,906 [Add to Longdo]
[gēng, ㄍㄥ, ] oriole [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pirolsänger {m} [ornith.]Oriole Warbler [Add to Longdo]
Nacktaugentrupial [ornith.]Oriole Blackbird [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oriole \O"ri*ole\, n. [OF. oriol, oriouz, orieus, F. loriot (for
   l'oriol), fr. L. aureolus golden, dim. of aureus golden, fr.
   aurum gold. Cf. {Aureole}, {Oriel}, {Loriot}.] (Zool.)
   (a) Any one of various species of Old World singing birds of
     the family {Oriolidae}. They are usually conspicuously
     colored with yellow and black. The European or golden
     oriole ({Oriolus galbula}, or {Oriolus oriolus}) has a
     very musical flutelike note.
   (b) In America, any one of several species of the genus
     {Icterus}, belonging to the family {Icteridae}. See
     {Baltimore oriole}, and {Orchard oriole}, under
     {Orchard}.
     [1913 Webster]
 
   {Crested oriole}. (Zool.) See {Cassican}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oriole
   n 1: mostly tropical songbird; the male is usually bright orange
      and black [syn: {Old World oriole}, {oriole}]
   2: American songbird; male is black and orange or yellow [syn:
     {New World oriole}, {American oriole}, {oriole}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top