ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*lustful*

L AH1 S T F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lustful, -lustful-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lustful(adj) เต็มไปด้วยราคะ, See also: เต็มไปด้วยตัณหา, มักมากในโลกีย์วิสัย, Syn. lecherous, libidinous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lustful(ลัส'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยตัณหา,ละโมบ,ตะกละ,มักมากในโลกีย์วิสัย., See also: lustfulness n. ดูlustful, Syn. lecherrous, lubidinous

English-Thai: Nontri Dictionary
lustful(adj) มีตัณหา,มีความอยาก,ราคะจัด,มักมากในกาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Who can satisfy their lustful habit?♪ ใครจะไปทานทนไฟราคะไหว ♪ Blazing Saddles (1974)
Your ugly yellow eyes should fall out of your head as you stare at me so lustfully, Ravana.ดวงตาสีเหลืองอันน่าเกลียดของเจ้า จะหลุดออกจากหัว หากเจ้ายังจ้องข้า ด้วยสายตาอันเปี่ยมด้วยราคจิต เจ้าราพณาสูร Sita Sings the Blues (2008)
The lustful twin, the Black Swan, tricks and seduces him.หงส์ดำ แฝดผู้ชั่วร้าย ได้หลอกล่อและยั่วยวนเขา Black Swan (2010)
If they weren't lustfulถ้าหากพวกเขาไม่มักมากใน กามารมณ์ A Chinese Ghost Story (2011)
I would not recommend lustful hand placed upon...ฉันจะไม่แนะนำ มือวางไว้บนตัณหา ... Sacramentum (2012)
I have been greedy... and lustful... and wrathful.ลูกหิวกระหาย มีแต่กิเลสราคะ และความโกรธเกรี้ยว The Sun (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัณหากลับ(adj) lustful, Example: หล่อนเป็นนายหน้าจัดหาเด็กสาวใจแตกป้อนให้เสี่ยแก่ตัณหากลับที่ต้องการเปิดบริสุทธิ์กับเด็กนักเรียนสาวๆ, Thai Definition: ที่มีความกำหนัดขึ้นมาในวัยที่โดยปกติหมดความรู้สึกเช่นนั้นไปแล้ว
บ้ากาม(adj) lecherous, See also: lustful, satyric, nymphomaniacal, Syn. บ้าตัณหา, ตัณหาจัด, Example: โจรบ้ากามก่อคดีปล้นแล้วข่มขืน, Thai Definition: มักมากในกาม
แพศยา(adj) wanton, See also: licentious, libidinous, concupiscent, lustful, Syn. ร่าน, สำส่อน, Example: แกจะไปคว้าผู้หญิงแพศยามาเป็นสะใภ้ไม่ได้เด็ดขาด, Thai Definition: ที่ชอบยั่วยวนหรือคบหาผู้ชายมากหน้าหลายตา
ฟองกาม(v) have an intensified lustful, See also: feel a sexual desire, Syn. กำเริบกาม, คะนองกาม
กลัดมัน(adj) lustful, See also: lecherous, Example: ช้างป่ากลัดมันคลุ้มคลั่งออกมาอาละวาดทำลายข้าวของชาวบ้านเสียหาย
ร่าน(v) crave, See also: want or desire, be eager for, be lustful, have strong sexual desire, Syn. หื่น, อยาก, ใคร่
รัต(adj) lustful, See also: amorous, Syn. กำหนัด, รักใคร่
กิเลส(n) desires, See also: sensuality, lust, lustful desires, sin, evil wish, longing, greed, human passion, Example: มนุษย์เรายังมีกิเลสอีกมาก, Thai Definition: เครื่องทำใจให้เศร้าหมอง ได้แก่ โลภ โกรธ หลง
กามารมณ์(n) lustful mood, See also: mood for sexual pleasures, sexual desire, libido, Example: ชายผู้หลงผิดมัวแต่หมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์
กามิศ(adj) full of sexual desire, See also: lustful, Syn. กาเมศ
ตัณหาจัด(adj) lustful, See also: passionate, Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน, Example: หญิงบางคนยอมพลีกายให้กับชายตัณหาจัด เพียงเพราะต้องการเงิน, Thai Definition: มีความรู้สึกในทางกามารมณ์รุนแรง
ตัณหาจัด(adj) lustful, See also: passionate, Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน, Example: หญิงบางคนยอมพลีกายให้กับชายตัณหาจัด เพียงเพราะต้องการเงิน, Thai Definition: มีความรู้สึกในทางกามรมณ์รุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กามารมณ์[kāmārom] (n) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido  FR: instinct sexuel [m]
กิเลส[kilēt] (n) EN: unwholesome thought ; lustful desires ; sin ; evil wish ; longing ; greed ; human passion  FR: mauvaise pensée[f]
กลัดมัน[klatman] (adj) EN: lustful

CMU English Pronouncing Dictionary
LUSTFUL L AH1 S T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lustful (j) lˈʌstfəl (l uh1 s t f @ l)
lustfully (a) lˈʌstfəliː (l uh1 s t f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恣欲[zì yù, ㄗˋ ㄩˋ, ] to follow lustfull desires [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geilheit {f}lustfulness [Add to Longdo]
geil; wollüstig {adj} | geiler | am geilstenlustful | more lustful | most lustful [Add to Longdo]
wollüstig {adv}lustfully [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
好色家[こうしょくか, koushokuka] (n) lustful person [Add to Longdo]
女好き[おんなずき, onnazuki] (n) fondness for women; woman admirer; lustful man; spoony [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lustful \Lust"ful\, a.
   1. Full of lust; excited by lust. --Spenser. --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. Exciting lust; characterized by lust or sensuality. "
    Lustful orgies." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Strong; lusty. [Obs.] " Lustful health." --Sackville.
 
   Syn: sensual; fleshly; carnal; inordinate; licentious; lewd;
     unchaste; impure; libidinous; lecherous. --
     {Lust"ful*ly}, adv. -- {Lust"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lustful
   adj 1: characterized by lust; "eluding the lubricious embraces
       of her employer"; "her sensuous grace roused his lustful
       nature"; "prurient literature"; "prurient thoughts"; "a
       salacious rooster of a little man" [syn: {lubricious},
       {lustful}, {prurient}, {salacious}]
   2: driven by lust; preoccupied with or exhibiting lustful
     desires; "libidinous orgies" [syn: {lascivious}, {lewd},
     {libidinous}, {lustful}]
   3: vigorously passionate [syn: {lustful}, {lusty},
     {concupiscent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top