ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รัต

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รัต-, *รัต*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ธีรัตม์คนที่น่ารักที่สุดในโลก!!!
ธีรัตม์คนที่น่ารักที่สุดในโลก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัต[N] night, See also: night-time, evening, Syn. ราตรี, รัชนี, รัตติกาล, รัตติ, กลางคืน
รัต[ADJ] red, Thai definition: มีสีแดง
รัต[ADJ] coloured, Syn. ย้อมสี
รัต[ADJ] lustful, See also: amorous, Syn. กำหนัด, รักใคร่
รัตติ[N] night, See also: night-time, evening, Syn. รัต, รัชนี, ราตรี, รัตติกาล, กลางคืน
รัตมณี[N] ruby, See also: red precious jewels or stones, Syn. ทับทิม
รัตนากร[N] sea, Syn. ทะเล
รัตนากร[N] gems, See also: diamonds, jewels, crystals, Syn. เพชรพลอย
รัตนากร[N] treasury, Thai definition: คลังเงินทอง
รัตติกาล[N] night-time, See also: night, evening, Syn. รัต, รัชนี, ราตรี, รัตติ, กลางคืน, Thai definition: เวลากลางคืน, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รัตก. ยินดี, ชอบใจ, มักใช้ประกอบท้ายสมาส เช่น วันรัต = ผู้ยินดีในป่า.
รัต ๒, รัต-น. ราตรี, กลางคืน, มักใช้ประกอบท้ายคำ เช่น ทีฆรัต ว่า ราตรียาว คือ เวลานาน.
รัต ๒, รัต-ว. ย้อมสี, มีสีแดง
รัต ๒, รัต-กำหนัด, รักใคร่.
รัตกัมพลน. ผ้าส่านแดง.
รัตคน(รัดตะ-) น. รัดประคน.
รัตจันทน์(รัดตะจัน) น. ชื่อไม้ต้นชนิด Pterocarpus santalinus L.f. ในวงศ์ Leguminosae แก่นสีแดงเข้ม ใช้ทำยา.
รัตตัญญู(รัดตันยู) น. ผู้รู้กาลนาน, ผู้มีอายุมาก จำกิจการต่าง ๆ ได้มาก.
รัตติน. กลางคืน.
รัตติกาลน. เวลากลางคืน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poet laureateรัตนกวี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
gemstoneรัตนชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
precious stoneรัตนชาติสูงค่า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
อัญมณีรัตนชาติที่เจียระำไนแล้ว แก้วมณีอื่นๆ นอกจากเพชรพลอยของมีค่าอื่นๆ
คำที่มักเขียนผิด คือ อัญมนี [คำที่มักเขียนผิด]
Precious Stone รัตนชาติสูงค่า
รัตนชาติที่มีคุณค่าทางพาณิชย์สูงมากมาแต่ ครั้งโบราณ ตัวอย่างเช่น เพชร ทับทิม แซปไฟร์ มรกต รัตนชาติชนิดนี้จะต้องมีสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีความสวยงาม คือ เนื้อใสสะอาด ปราศจากตำหนิ มีสีสวย มีประกายวาวเมื่อเจียระไนแล้ว 2. มีความแข็ง ซึ่งทนทานไม่แตกหรือเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย 3. หาได้ยาก คือ มีน้อยแหล่งในโลก ซึ่งได้แก่ - ทองคำ พบในจังหวัดนราธิวาส - รัตนชาติ พบในจังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี ตราด [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm a vegetarian.ผมเป็น มังสวิรัต The Great Dictator (1940)
Tell the wife to drop the butcher and become a vegetarian.บอกภรรยาว่าจะลดลงคนขาย เนื้อและ กลายเป็นมังสวิรัติ นั่นเป็นคำแนะนำของคุณ How I Won the War (1967)
But he didn't know anything about aristocrats.แต่เขาไม่มีความรู้เรื่อง ราชวงศ์รัตติกาล Vampire Hunter D (1985)
"You should only ask vampire hunters about aristocrats.""ลูกควรถามนักล่าแวมไพร์ ถ้าอยากรู้เรื่องของ ราชวงศ์รัตติกาล" Vampire Hunter D (1985)
Aristocrats detest biting for blood on that night... because they believe this moon causes the flow of impure blood.พวกรัตติกาลชั้นสูง จะละการดูดเลือด ในคืนนั้น เพราะเชื่อว่า จันทราสีเลือดจะมอบ เหยื่อที่บริสุทธิ์มาให้ Vampire Hunter D (1985)
It's the aristocrat!รถม้าของราชวงศ์รัตติกาล! Vampire Hunter D (1985)
It's the aristocrat's carriage!นั่นรถม้าของราชวงศ์รัตติกาล! Vampire Hunter D (1985)
A messenger from the aristocrat is here.คนส่งสารของ ราชวงศ์รัตติกาล มาที่นี่ Vampire Hunter D (1985)
My blood is mixed with the aristocrats whom you hate.ในตัวของฉัน มีเลือดของราชวงศ์ รัตติกาลที่เธอเกลียด Vampire Hunter D (1985)
I would rather die than become an aristocrat.ฉันควรจะตาย ดีกว่ากลายเป็น ราชวงศ์รัตติกาล Vampire Hunter D (1985)
Thus, the aristocrats control the lowly humans.เป็นความจริงที่ ราชวงศ์รัตติกาล ปกครองพวกชั้นต่ำ Vampire Hunter D (1985)
I'm a vegetarian.ฉันเป็นมังสวิรัติ จริงๆนะ An American Tail (1986)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รัตน-[pref. (n.)] (rattana-) EN: gem ; precious stone   FR: joyau [m] ; pierre précieuse [f]
รัตนกวี[n. exp.] (rattanakawi) EN: poet laureate   
รัตนตรัย[n. exp.] (Rattanatrai) EN: Triple Gem   FR: Triple Joyau [m]
รัตนบัลลังก์[n.] (rattanabanlang) EN: the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment ; the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment   
รัตนสิงหาสน์[n.] (rattanasinghāt) EN: window or balcony where royalty make their public appearance   
รัตนากร[n.] (rattanākøn) EN: sea   
รัตนากร[n.] (rattanākøn) EN: gems ; diamonds ; jewels ; crystals   
รัตนากร[n.] (rattanākøn) EN: treasury   
รัตนาภรณ์[n.] (rattanāphøn) EN: jewels ; the Ratanaporn Medal, conferred for personal services to the throne   
รัตน์[n.] (rat) EN: gem ; precious stone   FR: joyau [m] ; pierre précieuse [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carat(แค'รัท) n. กะรัต -Conf. caret,carrot
karat(แค'เริท) n. กะรัต,หน่วยวัดความบริสุทธิ์ของทอง,ทองบริสุทธิ์100%เท่ากับ24กะรัต,ใช้อักษรย่อว่าk.หรือkt.
vegetarian(เวจจิแท'เรียน) n. คนกินเจ,คนกินอาหารมังสวิรัติ. adj. เกี่ยวกับการกินเจหรือการกินอาหารมังสวิรัติ,ประกอบด้วยผักหรือพืชล้วน., See also: vegetarianism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
carat(n) น้ำหนักเป็นกะรัต
fast(vi) อดอาหาร,ลดอาหาร,กินมังสวิรัต
gem(n) อัญมนี,ของมีค่า,หัวแหวน,รัตนชาติ,เพชรนิลจินดา
karat(n) น้ำหนักเป็นกะรัต
vegetarian(n) คนกินเจ,คนกินมังสวิรัต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top