ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

salacious

S AH0 L EY1 SH AH0 S   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salacious-, *salacious*, salaciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salacious[ADJ] ลามก (การเขียน, รูปภาพ), See also: อุจาด, ไม่สุภาพ, Syn. lustful, lecherous, wanton
salacious[ADJ] เต็มไปด้วยตัณหา, See also: เต็มไปด้วยกามราคะ, ซึ่งหมกมุ่นในกาม
salaciousness[N] ความลามก, See also: การอนาจาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salacious(ซะเล'เชิส) adj. มีตัณหา,ราคะจัด,ลามกอนาจาร,มากโลกีย์,หยาบคายมาก., See also: salaciously adv. salaciousness n. salacity n., Syn. lustful,lecherous

English-Thai: Nontri Dictionary
salacious(adj) หยาบโลน,ลามก,ราคะจัด,ตัณหาจัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think you're just trying to save your ass so people don't see all the salacious things you've sent in to "Gossip Girl."ฉันว่าคุณทำไปเพื่อปกป้องก้นตัวเอง คนอื่นๆจะได้ไม่เห็นเรื่องคาวๆ ที่คุณส่งให้กอสซิบเกิร์ล All the Pretty Sources (2011)
Matter of fact, they're a veritable advent calendar of salaciousness.มันน่าจะมีปฏิทินรูปโป๊ติดไว้ด้วย Cuffed (2011)
Vivian, I knew you could do it. You're foxy and salacious, all the way.วิเวียน ผมว่าคุณต้องทำสำเร็จ\ Iron Sky (2012)
This is just to be more salacious.ผมไม่ได้ออกหนังสือเพราะเธอ... ... Once Upon a Crime (2012)
Not quite as salacious. Hit-and-run.ไม่ค่อยอุจาดเท่าไหร่ / ชนแล้วหนี All In (2012)
Although I had a more salacious theory that I'd walk in and find you two together on the autopsy table.ถึงแม้ว่าฉันจะมีทฤษฎีลามก ว่าฉันเดินเข้ามาในนี้ แล้วเจอพวกคุณ 2 คน อยู่บนโต๊ะชันสูตร Basic Instinct (2012)
America will devour the salacious tale of the felonious sapphic blondes and their vendetta against one of the wealthiest families on the planet.อเมริกาจะสวาปามนิยายโลกีย์ อันชั่วร้ายของเลสเบียนบลอนด์และความอาฆาตที่มีต่อ หนึ่งในครอบครัวที่มั่งคั่งที่สุด ในพิภพนี้ Penance (2012)
They still favor salacious speculation to fact.นั้นมีความรู้ยิ่งกว่า ผู้ที่ไม่อ่านอะไรนอกจากหนังสือพิมพ์" The Midnight Ride (2013)
I asked him to confine his salacious acts to the brothel where such behavior belongs.ข้าขอให้เขาไปประพฤติ พฤติกรรมมากราคะเช่นนั้น ที่ซ่องอันเป็นที่เหมาะสม The Laws of Gods and Men (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัปดน[adj.] (sappadon) EN: indecent ; obscene ; vulgar ; lewd ; salacious ; broad ; risque   FR: obscène ; indécent
หยาบโลน[adj.] (yāplōn) EN: obscene ; lewd ; salacious ; indecent ; filthy ; dirty   FR: impudique ; obscène ; immoral

CMU English Pronouncing Dictionary
SALACIOUS    S AH0 L EY1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salacious    (j) sˈəlˈɛɪʃəs (s @1 l ei1 sh @ s)
salaciously    (a) sˈəlˈɛɪʃəsliː (s @1 l ei1 sh @ s l ii)
salaciousness    (n) sˈəlˈɛɪʃəsnəs (s @1 l ei1 sh @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
Hな映画;エッチな映画[エッチなえいが, ecchi naeiga] (n) pornographic film; salacious film [Add to Longdo]
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video [Add to Longdo]
淫乱[いんらん, inran] (adj-na,adj-no) debauched; lewd; lascivious; lecherous; salacious; wild [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salacious \Sa*la"cious\, n. [L. salax, -acis, fond of leaping,
   lustful, fr. salire to leap. See {Salient}.]
   Having a propensity to venery; lustful; lecherous. --Dryden.
   [1913 Webster] -- {Sa*la"cious*ly}, adv. --
   {Sa*la"cious*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 salacious
   adj 1: characterized by lust; "eluding the lubricious embraces
       of her employer"; "her sensuous grace roused his lustful
       nature"; "prurient literature"; "prurient thoughts"; "a
       salacious rooster of a little man" [syn: {lubricious},
       {lustful}, {prurient}, {salacious}]
   2: suggestive of or tending to moral looseness; "lewd
     whisperings of a dirty old man"; "an indecent gesture";
     "obscene telephone calls"; "salacious limericks" [syn:
     {lewd}, {obscene}, {raunchy}, {salacious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top