ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*confederation*

K AH0 N F EH2 D ER0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: confederation, -confederation-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confederation(n) การรวมกลุ่มกัน, Syn. alliance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confederation(คันเฟดดะเร'เชิน) n. การร่วมกลุ่ม, ภาวะที่ถูกรวมกลุ่ม, สันนิบาตหรือพันธมิตร, กลุ่มรัฐที่รวมกัน, The Confederation การรวมกลุ่ม13 รัฐแรกเริ่มของสหรัฐตามสนธิสัญญา Articles of Confederation 1781-1789, See also: confederationism, confederationist, confederal

English-Thai: Nontri Dictionary
confederation(n) การร่วมมือกัน, สหภาพ, สมาพันธ์, สันนิบาต, พันธมิตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confederationสมาพันธรัฐ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confederationสมาพันธรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The confederation cougars versus the Pluto Plunderers!Die Confederation cougars gegen die Pluto Plunderers! Mutilation Ball (2004)
She would have been pleasing to have about the place is all.Scotland Yard, "British Medical Association", "French Confederation", A White World Made Red (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมาพันธ์(n) federation, See also: confederation, confederacy, Syn. สหพันธรัฐ, Thai Definition: รัฐหลายรัฐรวมกัน โดยให้มีรัฐบาลกลาง และให้มีอำนาจหน้าที่เฉพาะกิจการบางอย่างที่รัฐสมาชิกยินยอมมอบหมายให้เท่านั้น แต่รัฐหนึ่งๆ ยังตั้งทูตประจำชาติอื่นได้สำหรับกิจเฉพาะของตน
สมาพันธ์(n) confederation, See also: union, league, Syn. สมาคม, Example: พ่อค้าปลีกในบางแห่งจะมีอิทธิพล เพราะมีการรวมกันเป็นสมาพันธ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมาพันธ์[samāphan] (n) EN: confederation ; federation
สมาพันธรัฐ[samāphantharat] (n) EN: confederation ; commonwealth  FR: confédération [ f ]
สมาพันธรัฐสวิส[Samāphantharat Sawit] (n, prop) EN: Swiss Confederation  FR: Confédération helvétique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONFEDERATION K AH0 N F EH2 D ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confederation (n) kˈənfˌɛdərˈɛɪʃən (k @1 n f e2 d @ r ei1 sh @ n)
confederations (n) kˈənfˌɛdərˈɛɪʃənz (k @1 n f e2 d @ r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同盟国[tóng méng guó, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] allied nation; ally; confederation, #59,441 [Add to Longdo]
邦联[bāng lián, ㄅㄤ ㄌㄧㄢˊ, / ] confederation, #71,592 [Add to Longdo]
亚洲足球联合会[Yà zhōu Zú qiú Lián hé huì, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Asian Football Confederation, #193,033 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bündnis { n } | Bündnisse { pl }confederation | confederations [Add to Longdo]
Staatenbund { m }confederation [Add to Longdo]
Staatenbündnis { n }confederation of states [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンフェデレーション[konfedere-shon] (n) confederation [Add to Longdo]
コンフェデレーションズカップ[konfedere-shonzukappu] (n) Confederations Cup [Add to Longdo]
国家連合[こっかれんごう, kokkarengou] (n) federation of states; confederation of nations [Add to Longdo]
突厥[とっけつ, tokketsu] (n) Gokturks; Sky Turks; Tujue; (powerful Turkic confederation from medieval Inner Asia) [Add to Longdo]
連合(P);聯合(oK)[れんごう, rengou] (n, vs, adj-no) (1) union; alliance; combination; (n) (2) (abbr of 日本労働組合総連合会) RENGO (Japanese Trade Union Confederation); (P) [Add to Longdo]
連合規約[れんごうきやく, rengoukiyaku] (n) Articles of Confederation (1781) [Add to Longdo]
連邦(P);聯邦[れんぽう, renpou] (n, adj-no) commonwealth; federation of states; confederation; union; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confederation \Con*fed`er*a"tion\, n. [L. confoederatio: cf. F.
   conf['e]d['e]ration.]
   1. The act of confederating; a league; a compact for mutual
    support; alliance, particularly of princes, nations, or
    states.
    [1913 Webster]
 
       The three princes enter into some strict league and
       confederation among themselves.    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       This was no less than a political confederation of
       the colonies of New England.     --Palfrey.
    [1913 Webster]
 
   2. The parties that are confederated, considered as a unit; a
    confederacy.
    [1913 Webster]
 
   {Articles of confederation}. See under {Article}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confederation
   n 1: the state of being allied or confederated [syn: {alliance},
      {confederation}]
   2: a union of political organizations [syn: {confederation},
     {confederacy}, {federation}]
   3: the act of forming an alliance or confederation [syn:
     {confederation}, {alliance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top