ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confederacy

K AH0 N F EH1 D ER0 AH0 S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confederacy-, *confederacy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confederacy(n) การรวมตัวเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง, Syn. federation, confederation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confederacy(คันเฟด'เดอระซี) n. สหภาพ, สหพันธ์, กลุ่มคนที่กระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การร่วมกันคิดอุบาย, Syn. alliance, conspiracy, bloc, syndicate

English-Thai: Nontri Dictionary
confederacy(n) การร่วมมือกัน, ความร่วมใจกัน, สัญญาร่วม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If the confederacy had mosquitoes, we'd all have southern accents and I'd be paying Foreman less.ถ้ามีคนมารวมกัน มันก็มียุง เราพูดสำเนียงใต้เหมือนกัน และฉันเสียพนันให้โฟร์แมนนิดหน่อย The Itch (2008)
So some of the founders on the confederacy side back then wanted them rounded up and burned alive.สเตฟานและเดม่อน มีใครบางคนที่พวกเขารัก อย่างมาก ภายในโบสถ์แห่งนั้น Family Ties (2009)
Your commitment to the confederacy is inspiring.นายตอบรับเข้าร่วมกับสหพันธ์ เพื่อหาแรงบันดาลใจ Lost Girls (2009)
Four Daughters of the Confederacy with French manicures told me I was the best server they ever had.แบบฝรั่งเศส เพิ่งบอกฉัน ว่าฉันเป็นคนเสริฟที่ดีที่สุด เท่าที่พวกเขาเคยเจอ อย่าบอกนะ ว่าพวกเขาให้ฉันแค่สองเหรียญ Everything Is Broken (2010)
Damon left the confederacy on principle.เดม่อนให้ความสำคัญ กับหลักการนี้มากอยู่แล้ว Children of the Damned (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONFEDERACY K AH0 N F EH1 D ER0 AH0 S IY0
CONFEDERACY K AH0 N F EH1 D R AH0 S IY0
CONFEDERACY'S K AH0 N F EH1 D ER0 AH0 S IY0 Z
CONFEDERACY'S K AH0 N F EH1 D R AH0 S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confederacy (n) kˈənfˈɛdərəsiː (k @1 n f e1 d @ r @ s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bündnis { n } | Bündnisse { pl }confederacy | confederacies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ連合国[アメリカれんごうこく, amerika rengoukoku] (n) The Confederate States of America; The Confederacy; CSA [Add to Longdo]
マラータ同盟[マラータどうめい, mara-ta doumei] (n) Maratha Confederacy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confederacy \Con*fed"er*a*cy\, n. (Amer. Hist.)
   With the, the Confederate States of America.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confederacy \Con*fed"er*a*cy\, n.; pl. {Confederacies}. [From
   {Confederate}, a.]
   1. A league or compact between two or more persons, bodies of
    men, or states, for mutual support or common action;
    alliance.
    [1913 Webster]
 
       The friendships of the world are oft
       Confederacies in vice or leagues of pleasure.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       He hath heard of our confederacy.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Virginia promoted a confederacy.   --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   2. The persons, bodies, states, or nations united by a
    league; a confederation.
    [1913 Webster]
 
       The Grecian common wealth, . . . the most heroic
       confederacy that ever existed.    --Harris.
    [1913 Webster]
 
       Virgil has a whole confederacy against him.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A combination of two or more persons to commit an
    unlawful act, or to do a lawful act by unlawful means. See
    {Conspiracy}.
 
   Syn: League; compact; alliance; association; union;
     combination; confederation.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Confederacy
   n 1: the southern states that seceded from the United States in
      1861 [syn: {Confederacy}, {Confederate States},
      {Confederate States of America}, {South}, {Dixie},
      {Dixieland}]
   2: a union of political organizations [syn: {confederation},
     {confederacy}, {federation}]
   3: a group of conspirators banded together to achieve some
     harmful or illegal purpose [syn: {conspiracy}, {confederacy}]
   4: a secret agreement between two or more people to perform an
     unlawful act [syn: {conspiracy}, {confederacy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top