ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confederation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confederation-, *confederation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confederation(n) การรวมกลุ่มกัน, Syn. alliance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confederation(คันเฟดดะเร'เชิน) n. การร่วมกลุ่ม, ภาวะที่ถูกรวมกลุ่ม, สันนิบาตหรือพันธมิตร, กลุ่มรัฐที่รวมกัน, The Confederation การรวมกลุ่ม13 รัฐแรกเริ่มของสหรัฐตามสนธิสัญญา Articles of Confederation 1781-1789, See also: confederationism, confederationist, confederal

English-Thai: Nontri Dictionary
confederation(n) การร่วมมือกัน, สหภาพ, สมาพันธ์, สันนิบาต, พันธมิตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confederationสมาพันธรัฐ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confederationสมาพันธรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมาพันธ์(n) federation, See also: confederation, confederacy, Syn. สหพันธรัฐ, Thai Definition: รัฐหลายรัฐรวมกัน โดยให้มีรัฐบาลกลาง และให้มีอำนาจหน้าที่เฉพาะกิจการบางอย่างที่รัฐสมาชิกยินยอมมอบหมายให้เท่านั้น แต่รัฐหนึ่งๆ ยังตั้งทูตประจำชาติอื่นได้สำหรับกิจเฉพาะของตน
สมาพันธ์(n) confederation, See also: union, league, Syn. สมาคม, Example: พ่อค้าปลีกในบางแห่งจะมีอิทธิพล เพราะมีการรวมกันเป็นสมาพันธ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมาพันธ์[samāphan] (n) EN: confederation ; federation
สมาพันธรัฐ[samāphantharat] (n) EN: confederation ; commonwealth  FR: confédération [ f ]
สมาพันธรัฐสวิส[Samāphantharat Sawit] (n, prop) EN: Swiss Confederation  FR: Confédération helvétique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
confederation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confederation
confederations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邦联[bāng lián, ㄅㄤ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] confederation #71,592 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bündnis { n } | Bündnisse { pl }confederation | confederations [Add to Longdo]
Staatenbündnis { n }confederation of states [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
連合(P);聯合(oK)[れんごう, rengou] (n, vs, adj-no) (1) union; alliance; combination; (n) (2) (abbr of 日本労働組合総連合会) RENGO (Japanese Trade Union Confederation); (P) #810 [Add to Longdo]
連邦(P);聯邦[れんぽう, renpou] (n, adj-no) commonwealth; federation of states; confederation; union; (P) #1,016 [Add to Longdo]
コンフェデレーション[konfedere-shon] (n) confederation [Add to Longdo]
コンフェデレーションズカップ[konfedere-shonzukappu] (n) Confederations Cup [Add to Longdo]
国家連合[こっかれんごう, kokkarengou] (n) federation of states; confederation of nations [Add to Longdo]
突厥[とっけつ, tokketsu] (n) Gokturks; Sky Turks; Tujue; (powerful Turkic confederation from medieval Inner Asia) [Add to Longdo]
連合規約[れんごうきやく, rengoukiyaku] (n) Articles of Confederation (1781) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confederation \Con*fed`er*a"tion\, n. [L. confoederatio: cf. F.
   conf['e]d['e]ration.]
   1. The act of confederating; a league; a compact for mutual
    support; alliance, particularly of princes, nations, or
    states.
    [1913 Webster]
 
       The three princes enter into some strict league and
       confederation among themselves.    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       This was no less than a political confederation of
       the colonies of New England.     --Palfrey.
    [1913 Webster]
 
   2. The parties that are confederated, considered as a unit; a
    confederacy.
    [1913 Webster]
 
   {Articles of confederation}. See under {Article}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confederation
   n 1: the state of being allied or confederated [syn: {alliance},
      {confederation}]
   2: a union of political organizations [syn: {confederation},
     {confederacy}, {federation}]
   3: the act of forming an alliance or confederation [syn:
     {confederation}, {alliance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top