ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*advertisement*

AE0 D V ER1 T AH0 Z M AH0 N T   
121 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: advertisement, -advertisement-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advertisement[N] การโฆษณา, Syn. proclamation, notification, declaration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advertisement(แอดเวอ' ทิซเมินทฺ, แอดเวอไทซ' เมินทฺ) n. การโฆษณา, การแจ้งความ, คำโฆษณา, คำแจ้งความ, Syn. ad, notice, announcement)

English-Thai: Nontri Dictionary
advertisement(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจ้งความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ad; advertisement๑. ชิ้นงานโฆษณา๒. การโฆษณา [มีความหมายเหมือนกับ advertising] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertisementแจ้งความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advertisement; ad๑. ชิ้นงานโฆษณา๒. การโฆษณา [มีความหมายเหมือนกับ advertising] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Television commercial (Advertisements)ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Advertisementการโฆษณา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
classified advertisement (n phrase ) โฆษณาย่อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm looking at your advertisement for the airline giveaway.ผมดูโฆษณาของคุณอยู่ Punch-Drunk Love (2002)
-That's just an advertisement.- นั่นมันภาพโฆษณา Mona Lisa Smile (2003)
lately your view is very narrow Tanaka said we are making advertisements.หมู่นี้โลกทัศน์ของคุณแคบมาก ทานะกะพูด เราทำงานโฆษณานะ ทำโฆษณาให้ลูกค้า Sapuri (2006)
a client's advertisement don't make me tell you nowอย่าให้ฉันต้องเตือนความจำเธอในเรื่องนี้ Sapuri (2006)
SHE IS MY BEST ADVERTISEMENT.เธอเป็นสื่อโฆษณาให้กับฉันได้ดีที่สุดเลยล่ะ Pilot (2007)
It's an advertisement. It's a mannequin.นั่นมันป้ายโฆษณา นั่นมันคือหุ่น Enchanted (2007)
The posters are already out and so are the advertisements.ก็โปสเตอร์ก็ติดไปแล้ว และยังมีโฆษณาอีกนะครับ Beethoven Virus (2008)
We can just take down the posters, or take back all the advertisements.เราไปแกะเอาโปสเตอร์ออกเลย แล้วก็ไปดึงโฆษณากลับมาสิ Beethoven Virus (2008)
She's so pretty in this advertisement again.ในโฆษณานั่นเธอสวยมากเลยนะคะ Episode #1.2 (2009)
No matter what, touching the advertisement like that would dirty your hands.ไม่มีอะไร แค่จับป้ายโฆษณาหน่ะ ดูเหมือนมือรุ่นพี่จะเปื้อนนะ Episode #1.2 (2009)
Right below the advertisement For uncle sandro's chicken inside of a waffle.อยู่ข้างใต้โฆษณาของ วาฟเฟิลไก่ ลุงซานโดร Mattress (2009)
Music, movies, advertisement, I do them allเพลง หนัง โฆษณา ผมทำทุกอย่าง Love in Disguise (2010)
They say that she's the new investment for many advertisements.ว่ากันว่าคนนี้เป็นดาวรุ่งของวงการโฆษณาเลยทีเดียว Episode #1.3 (2010)
My boss has me picking up strays on the sidewalk like a bench advertisement.เจ้านายสั่งให้ผมคอยเก็บสัตว์ข้างถนน เหมือนประกาศนั่งบัลลังก์ Dentist of Detroit (2011)
Would putting advertisements on car windows help pay off your debt?การที่เธอแปะกระดาษโฆษณาบนกระจกรถ จะช่วยใช้หนี้ได้งั้นสิ? Dream High (2011)
The information of the advertisement is correct.ข้อมูลจากโฆษณาถูกต้อง The Mechanic (2011)
The advertisement group will give the details to you.กลุ่มประชาสัมพันธ์จะมารับคุณ Episode #1.1 (2011)
I left a message on Billy's telephone in answer to the advertisement.ฉันทิ้งข้อความไว้ในโทรศัพท์บิลลี่ ตอบรับโฆษณานั่น Seven Psychopaths (2012)
Whenever they needed a smile for their advertisement, they would call on Dave Martinez.เมื่อไหร่ที่เค้าต้องการยิ้ม\\ในการโฆษณา พวกเขาก็จะเลือก\ เดฟ มาติเนส The Spanish Teacher (2012)
Not that Marie's an advertisement for advanced mental health or anything.ไม่ใช่การโฆษณาให้มาร์รี เพื่อสุขภาพจิตที่ดี หรืออะไรสักอย่าง Fifty-One (2012)
Look, it's actually one long running advertisement for your restaurant.เอาหล่ะ อย่างนี้ครับ ที่จริงแล้วมันเป็น... การวิ่งระยะทางไกล เพื่อการโฆษณาร้านอาหารของคุณ De Marathon (2012)
You'll never finish and that's bad advertisement for my business.พวกคุณไม่มีทางทำได้สำเร็จ และนั่นเป็นสื่อโฆษณาที่แย่สำหรับธุรกิจของฉัน De Marathon (2012)
It seems the owner of the advertisement liked the photo when he saw it.ลูกค้าชอบรูป Episode #1.7 (2012)
Why must Father tear up the advertisement his children have made, and throw it in the fireplace?ทำไมพ่อต้องฉีกคำชื่นชม ที่ลูกของเขาเองได้ทำเขียนขึ้น และทิ้งมันในเตาไฟ Saving Mr. Banks (2013)
You are the best advertisement we ever had.คุณเป็นที่ดีที่สุด โฆษณาที่เราเคยมี. The Family (2013)
Personal advertisements.โฆษณาส่วนบุคคล Sacrifice (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advertisementAdvertisements urge us to buy luxuries.
advertisementAn alluring advertisement of a summer resort.
advertisementCoca-Cola advertisements can be seen all over the world.
advertisementHe answered an advertisement in the paper and got the job.
advertisementHe cut the advertisement out of the newspaper.
advertisementI am impressed by your recent advertisement in the New York Times.
advertisementI learned about the new book by the advertisement in the magazine.
advertisementI put an advertisement for the new publications in the newspaper.
advertisementI think that I want to apply for the job in the advertisement.
advertisementI was lured to the store by the advertisement.
advertisementMany people were deceived to the advertisement.
advertisementShe put an advertisement for a domestic help in the paper.
advertisementThat big advertisement tower puts our city to shame.
advertisementThe job advertisement specifically requested female.
advertisementThe means of communication can include letters, magazine and newspaper advertisements, radio and television commercials, and telephone marketing, as well as catalogs.
advertisementThis product is well known by its advertisement on television.
advertisementThousands of people were deceived by the advertisement.
advertisementWe've received a lot of applications in answer to our advertisements.
advertisementWe were entirely deceived by the advertisement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้ายโฆษณาสินค้า[N] advertisement
โฆษณาการ[N] advertisement, See also: announcement, public notice, Syn. การโฆษณา, โฆษณา, Example: กรมโฆษณาการก็คือกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันนั่นเอง, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: การป่าวร้องให้ทราบ, การแจ้งความให้ทราบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ้งความ[n.] (jaēngkhwām) EN: advertisement   
การโฆษณา[n.] (kān khōtsanā = kān khōsanā) EN: publicity ; advertisement ; advertising   FR: publicité [f] ; propagande [f]
โฆษณาการ[n.] (khōtsanākān) EN: advertisement ; announcement ; public notice   FR: annonce publicitaire [f]
ประกาศโฆษณา[n. exp.] (prakāt khōtsanā = prakāt khōsanā) EN: advertising poster ; advertisement   

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVERTISEMENT AE0 D V ER1 T AH0 Z M AH0 N T
ADVERTISEMENT AE2 D V ER0 T AY1 Z M AH0 N T
ADVERTISEMENTS AE1 D V ER0 T AY2 Z M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advertisement (n) ˈədvˈɜːʳtɪsmənt (@1 d v @@1 t i s m @ n t)
advertisements (n) ˈədvˈɜːʳtɪsmənts (@1 d v @@1 t i s m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广告牌[guǎng gào pái, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄞˊ, 广 / ] advertisement; hoarding; signboard, #15,838 [Add to Longdo]
广告条幅[guǎng gào tiáo fú, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄈㄨˊ, 广 / ] banner advertisement [Add to Longdo]
强打[qiáng dǎ, ㄑㄧㄤˊ ㄉㄚˇ, / ] promotion (for a product); advertisement [Add to Longdo]
服务广告协议[fú wù guǎng gào xié yì, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 广 / ] Service Advertisement Protocol; SAP [Add to Longdo]
羊头[yáng tóu, ㄧㄤˊ ㄊㄡˊ, / ] sheep's head; fig. advertisement for good meat [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankündigung {f}advertisement [Add to Longdo]
Annoncenexpedition {f}advertisement representative [Add to Longdo]
Anzeige {f}; Reklame {f} | Anzeigen {pl} | Anzeige, die Neugier weckt | großformatige Anzeige | eine Anzeige schaltenadvertisement; ad | advertisements; ads | teaser advertisement | broadsheet | to place an ad [Add to Longdo]
Anzeigenakquisiteur {m}advertisement canvasser [Add to Longdo]
Anzeigenauftrag {m}advertisement order [Add to Longdo]
Anzeigenplatzierung {f}advertisement positioning [Add to Longdo]
Anzeigenspalte {f}advertisement column [Add to Longdo]
Eigenreklame {f}; Eigenwerbung {f}self-advertisement [Add to Longdo]
Fernsehspot {m}TV advertisement [Add to Longdo]
Kleinanzeige {f} | Kleinanzeigen {pl}classified advertisement; small advertisement | classified advertisements; small advertisements [Add to Longdo]
Stellenanzeige {f}; Stellenausschreibung {f}job advertisement; job ad; employment ad [Add to Longdo]
Werbemittelanalyse {f}advertisement analysis [Add to Longdo]
Wirksamkeitskontrolle {f} bei Anzeigenadvertisement rating [Add to Longdo]
Zeitungsinserat {n}; Anzeige {f}advertisement (ad) [Add to Longdo]
werbewirksamwith a good advertisement [Add to Longdo]
Werbung, Anzeige, Inseratad, advt. : advertisement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アド[, ado] (n) (1) ad; advertisement; (2) (abbr) (See アドレス・1) address; (P) [Add to Longdo]
アドゥバタイズメント[, adoubataizumento] (n) advertisement [Add to Longdo]
アドバタイズメント[, adobataizumento] (n) advertisement [Add to Longdo]
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards [Add to Longdo]
コンセプトアド[, konseputoado] (n) concept advertisement [Add to Longdo]
サブリミナルアド[, saburiminaruado] (n) subliminal advertisement [Add to Longdo]
スポット[, supotto] (n,adj-no) (1) spot; (2) (abbr) (See スポット広告) spot advertisement; spot advertising; (3) (abbr) (See スポットニュース) spot news; (4) (abbr) (See スポットライト) spotlight; (P) [Add to Longdo]
スポット広告[スポットこうこく, supotto koukoku] (n) spot advertisement; spot advertising; spot ad [Add to Longdo]
フリーペーパー[, furi-pe-pa-] (n) newspaper with a lot of advertisements and delivered for free of charge (wasei [Add to Longdo]
モーション広告[モーションこうこく, mo-shon koukoku] (n) {comp} motion advertisement [Add to Longdo]
案内広告[あんないこうこく, annaikoukoku] (n) classified advertisement; classified ad [Add to Longdo]
屋外広告[おくがいこうこく, okugaikoukoku] (n) outdoor advertisements [Add to Longdo]
求婚広告[きゅうこんこうこく, kyuukonkoukoku] (n) matrimonial advertisement [Add to Longdo]
求妻広告[きゅうさいこうこく, kyuusaikoukoku] (n) advertisement for a wife [Add to Longdo]
求職広告[きゅうしょくこうこく, kyuushokukoukoku] (n) situation-wanted advertisement [Add to Longdo]
求人広告[きゅうじんこうこく, kyuujinkoukoku] (n,adj-no) help wanted advertisements [Add to Longdo]
求人誌[きゅうじんし, kyuujinshi] (n) job advertisement [Add to Longdo]
個人広告[こじんこうこく, kojinkoukoku] (n) personals; personal advertisements [Add to Longdo]
誇大広告[こだいこうこく, kodaikoukoku] (n) deceptive advertising; misleading advertisement (presenting one's product as being better or cheaper than it really is) [Add to Longdo]
誇大宣伝[こだいせんでん, kodaisenden] (n) exaggerated advertisement; overblown advertising; hype [Add to Longdo]
公募[こうぼ, koubo] (n,vs) public appeal (e.g. for contributions); public offering (of securities); public advertisement (of a post); (P) [Add to Longdo]
広告[こうこく, koukoku] (n,vs,adj-no) advertisement; (P) [Add to Longdo]
広告欄[こうこくらん, koukokuran] (n) advertising section; classified ads; advertisement column; advertising space [Add to Longdo]
三行広告[さんぎょうこうこく, sangyoukoukoku] (n) three-line classified advertisement [Add to Longdo]
車内吊り[しゃないづり, shanaiduri] (n) hanging advertisement inside a rail car [Add to Longdo]
就職広告[しゅうしょくこうこく, shuushokukoukoku] (n) employment advertisement [Add to Longdo]
紹介記事[しょうかいきじ, shoukaikiji] (n) introductory article; advertisement [Add to Longdo]
新聞広告[しんぶんこうこく, shinbunkoukoku] (n) newspaper advertisement [Add to Longdo]
宣伝[せんでん, senden] (n,vs) publicity; advertisement; advertising; propaganda; (P) [Add to Longdo]
全面広告[ぜんめんこうこく, zenmenkoukoku] (n,adj-no) full page advertisement [Add to Longdo]
中吊り;中づり[なかづり, nakaduri] (n) (abbr) (See 中吊り広告) advertisement hanging in a train [Add to Longdo]
売名[ばいめい, baimei] (n) self-advertisement [Add to Longdo]
売名行為[ばいめいこうい, baimeikoui] (n) act of self-advertisement; publicity stunt [Add to Longdo]
募集広告[ぼしゅうこうこく, boshuukoukoku] (n) recruitment advertisement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advertisement \Ad*ver"tise*ment\ ([a^]d*v[~e]r"t[i^]z*ment or
   [a^]d`v[~e]r*t[imac]z"ment; 277), n. [F. avertisement,
   formerly also spelled advertissement, a warning, giving
   notice, fr. avertir.]
   1. The act of informing or notifying; notification. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       An advertisement of danger.      --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   2. Admonition; advice; warning. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Therefore give me no counsel:
       My griefs cry louder than advertisement. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A public notice, especially a paid notice in some public
    print; anything that advertises; as, a newspaper
    containing many advertisements.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top