ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

新聞広告

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -新聞広告-, *新聞広告*
Japanese-English: EDICT Dictionary
新聞広告[しんぶんこうこく, shinbunkoukoku] (n) newspaper advertisement [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I found my lost dog by means of notice in the paper.いなくなった犬を新聞広告によってみつけた。
I have come in response to your ad in the paper.新聞広告を見てきました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I see the newspaper ads and TV ads and...[JA] 新聞広告、テレビ広告... Temple Grandin (2010)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

 


  

 
 • (しん) (n-pref,n,n-suf) (1) new; neo-; (n) (2) (abbr) (See 新暦) Gregorian calendar; (3) Xin (dynasty of China); (P) [EDICT]
 • (さら;あら(新);にい(新)) (n,adj-no) (1) (さら only) (arch) new (i.e. brand-new, never used); (pref) (2) new; (adj-na) (3) (更 only) obvious; natural [EDICT]
 • (xīn, ㄒㄧㄣ) new; newly; abbr. for Xinjiang 新疆; meso- (chem.) [CE-DICT-Simplified]
 • (xīn, ㄒㄧㄣ) new; newly; abbr. for Xinjiang 新疆; meso- (chem.) [CE-DICT-Traditional]
 • (wén, ㄨㄣˊ) to hear; news; well-known; famous; reputation; fame; to smell; to sniff at; surname Wen [CE-DICT-Traditional]
 • (guǎng, ㄍㄨㄤˇ) Japanese variant of 廣|广 [CE-DICT-Simplified]
 • (guǎng, ㄍㄨㄤˇ) Japanese variant of 廣|广 [CE-DICT-Traditional]
 • (gào, ㄍㄠˋ) to tell; to inform; to say [CE-DICT-Simplified]
 • (gào, ㄍㄠˋ) to tell; to inform; to say [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top