ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

云雾

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -云雾-, *云雾*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
云雾[yún wù, ㄩㄣˊ ㄨˋ, / ] clouds and mist, #23,707 [Add to Longdo]
云雾[duò yún wù zhōng, ㄉㄨㄛˋ ㄩㄣˊ ㄨˋ ㄓㄨㄥ, / ] lit. to become lost in a fog (成语 saw); fig. at a complete loss [Add to Longdo]
云雾径迹[yún wù jìng jì, ㄩㄣˊ ㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] cloud track (trace of ionizing particle in cloud chamber) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lovers and madmen have such seething brains, such shaping fantasies that apprehend more than cool reason ever comprehends.[CN] 好像远方 被云雾遮起的山峰 而我觉得狄米崔 像一颗宝石 A Midsummer Night's Dream (1999)
To be free and happy, no more sorrow[CN] 重作闲云雾鹤,休伤悲不再苦痛 Prison on Fire II (1991)
But in the meantime, you're what's known as an earthbound emanation... which is a rotting cloud of bioplasmic particles... dripping ectoplasm from every orifice.[CN] 不过现在你算是在地上游走的幽魂... 基本上就是一团像云雾的物体... 能够渗过各种空隙 The Frighteners (1996)
Undaunted by the misty fog[CN] 拨开云雾打冲锋 A Chinese Ghost Story III (1991)
How about blowing you in the backseat of your car every day after band? That was a stairway to heaven, right?[CN] 但每天在车里行云雾之事也算如入天堂? The Opposite of Sex (1997)
When an empire dies, it dies like a cloudy day, without a visible moment of sunset.[CN] 帝国在此刻消亡了, 它仿佛消亡在一片云雾之中 周遭看不到哪怕一缕阳光 Part II (1988)
As we draw closer to the Pongo, the clouds build up, the trees grow taller, and Barry comes over all ornithological.[CN] 随着我们离Pongo越来越近,云雾也越来越浓密,树木越来越高大, 巴里变得完全就是一位鸟类学家。 这对你而言,有点像一次观鸟远征。 Full Circle with Michael Palin (1997)
It's shrouded in mist. It's not on the map, look.[CN] 被云雾遮盖 地图上没有 La vallée (1972)
Low clouds and fog which will ground all aircraft."[CN] 云雾皆浓,任何飞机不能起飞 Battle of the Bulge (1965)
I see this beautiful island shining through this fog... every house financed by one of two mob banks.[CN] 我所看到的就像一个伸手而触不到的孤岛一样... 透过云雾我看见这个美丽的孤岛正闪闪发光... 岛上的每一间房子都由几个乌合之众来支撑着 Cop Land (1997)
It's clouding up a bit.[CN] 有点云雾 Alive (1993)
To the cop that he was, to his memory, I am loyal... but through the fog of my loyalty, to the men... the evidence makes me see and, these days, what I see... like an island out of my reach...[CN] 对于一个警察来说,他正是那样 在他的记忆中,我是忠诚的... . 但是透过我的忠诚的云雾,对于这个人来说... Cop Land (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top