ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

迷雾

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迷雾-, *迷雾*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迷雾[mí wù, ㄇㄧˊ ㄨˋ, / ] dense fog; fig. completely misleading, #23,854 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
she won't see the light that is like a mist, she won't see the valley.[CN] 她看不到像迷雾一样的光明 她看不到峡谷 La vallée (1972)
And she went all sort of...misty-like.[CN] 她消失在好像迷雾 一样的东西中 Picnic at Hanging Rock (1975)
But first, the mist must part a little, and the veil must rise to let in the light that will show us the path.[CN] 但是首先 必须让迷雾消散 并揭起薄纱 让光线指引我们道路 Family Plot (1976)
Dating back to the misty past of the first Spanish explorers...."[CN] 回朔到迷雾的过去 那第一位西班牙探险家... The Bad and the Beautiful (1952)
Is not shrouded in quite such impenetrable obscurity as previous disclosures led you to assume.[CN] 并未笼罩在密不透风的层层迷雾之中 Is not shrouded in quite such impenetrable obscurity 大异您基于早先信息作出的推断 as previous disclosures led you to assume. The Skeleton in the Cupboard (1982)
The origins of this town are lost in the mists of time.[CN] 这个城镇的起源 已经消失在时间的迷雾之中 Amarcord (1973)
Strong enough to penetrate the swirling mist.[CN] 那火光很强,足以穿透厚重的迷雾. The Fog (1980)
And the longer this fog lasts, the worse it will be for you in the end.[CN] 而且这团迷雾持续时间越长,最后对你就越糟糕 Solaris (1971)
- A puzzle.[CN] - 反正迷雾重重 Episode #2.12 (1991)
That's lost in the mists of time.[CN] 在迷雾中消失掉了吧。 Les Biches (1968)
and suddenly out of the mists on our particular beach there came a Frenchman.[CN] 突然从我们所在的海滩的 迷雾中走出来一个法国人 Pincers: August 1944-March 1945 (1974)
The story that mystery held opened up for me little by little through my mother's words.[CN] 至于他那些不为人知的迷雾 也通过妈妈的话语 在我脑海中慢慢散开来 El Sur (1983)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top