ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

丑陋

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -丑陋-, *丑陋*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丑陋[chǒu lòu, ㄔㄡˇ ㄌㄡˋ, / ] ugly, #15,679 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish you'd tell Marigold to shut her silly old face.[CN] 你叫玛莉高掩盖那丑陋的面孔吧 Saboteur (1942)
Don't make ugly noises.[CN] 不要发出丑陋的噪音 Saratoga Trunk (1945)
Ugly and awful.[CN] 丑陋骇人 The Red House (1947)
But, Leon, this has the ugly sound of regeneration.[CN] 但是莱昂这有着 重生的丑陋声音 Ninotchka (1939)
I am not my mother, to be sent away and turned into an ugly, broken-hearted woman and made an exile even after she was dead.[CN] 我不是我妈, 要被送走而变成 一个丑陋的,心碎的女人 Saratoga Trunk (1945)
He thinks you are beautiful, and one day, for no reason at all, he sees you ugly, as you really are.[CN] 他认为你是漂亮的,但是有一天,没什么原因 他认为你是丑陋的,就像真实的你,他不再盲目 For Whom the Bell Tolls (1943)
Not even in a mortuary... ugly devil, isn't he?[CN] 连停尸房也没进过... 丑陋的魔鬼,是不是? The Mask of Dimitrios (1944)
Ugly. All of it's ugly![CN] 丑陋,这一切真是丑陋 For Whom the Bell Tolls (1943)
But if the evil is cut out...[CN] 但如果丑陋的东西被清除了 The Lodger (1944)
But when the evil is cut out of a beautiful thing... then only the beauty remains.[CN] 但是如果从美丽中清除丑陋的部分 那么就只剩下美丽了 The Lodger (1944)
Yes, and I've grown cockeyed looking at those humpty-dumpty pictures of yours.[CN] 是啊我看你那些丑陋的油画也看腻了 Design for Living (1933)
Then you see yourself as ugly as he sees you.[CN] 然后你自己看到的就和他看到的一样丑陋 For Whom the Bell Tolls (1943)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top