ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

杰弗逊

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -杰弗逊-, *杰弗逊*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杰弗逊[Jié fú xùn, ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] Jefferson, #83,264 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I spent 1 4 years in prison, Jefferson.[CN] 杰弗逊,我在监狱做了十四年 Appointment with Death (1988)
You should be in America, Jefferson, sorting out the family's affairs.[CN] 杰弗逊,你应该呆在美国打理我家事务 Appointment with Death (1988)
Jefferson.[CN] 杰弗逊 Appointment with Death (1988)
Jefferson, your glass.[CN] 杰弗逊,你的杯子 Appointment with Death (1988)
My husband tells me there's another will. is that so, Jefferson?[CN] 我丈夫说还有另一份遗嘱,是那样吗,杰弗逊 Appointment with Death (1988)
I'll deal with this, Nadine. Jefferson.[CN] 纳丁,让我来,杰弗逊 Appointment with Death (1988)
Well, now what if Lennox sees that?[CN] -爱你的杰弗逊" 给他看见了怎办? Appointment with Death (1988)
- Jefferson Starship.[CN] - 杰弗逊星船合唱团 Save the Tiger (1973)
"From Washington through Jefferson, from Lincoln and FDR, right up to today, the democratic way of life. "[CN] "从华盛顿到杰弗逊 从林肯到罗斯福 直到今天 民主的生活方式" Sweet Smell of Success (1957)
Don't mess with me, Jefferson.[CN] 杰弗逊你别烦我 Appointment with Death (1988)
He could recite Whitman's poems by heart and pages of Paine and Jefferson.[CN] 他能熟记惠特曼的诗 以及帕尔内和杰弗逊的文章 The Confession (1970)
-Good evening, Jefferson.[CN] - 晚上好,杰弗逊 Appointment with Death (1988)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top