ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

夸大

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -夸大-, *夸大*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夸大[kuā dà, ㄎㄨㄚ ㄉㄚˋ, / ] exaggerate, #14,109 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-He does not exaggerate.[CN] 他并没有夸大其词, 我的表现的确不俗 All About Eve (1950)
You've been living with this on your conscience so long, you've magnified these things.[CN] 你的良心忍受了那么久,你夸大了事实 The House on Telegraph Hill (1951)
- Yes. - Now, Ninotchka, you are exaggerating.[CN] 是的噢妮诺契卡 你在夸大事实吧 Ninotchka (1939)
Have to be careful. Young people dramatize things.[CN] 必须要小心 孩子有时候会夸大事情 The Reckless Moment (1949)
At the whole ridiculous spectacle of life, at people being so serious... taking themselves pompously, exaggerating their own importance.[CN] 可以笑生活中滑稽的事情 笑一些人如此严肃 笑这些傲慢的人 笑这些夸大自己重要性的人 Ninotchka (1939)
You always did overdramatize things.[CN] 你总是夸大事实 No Man of Her Own (1950)
Or if I thought all that kind of thing was exaggerated.[CN] 而我想是不是被夸大 The Dark Mirror (1946)
Wasn't that a swell story we gave you?[CN] 不会是我们那篇夸大的报导吧? His Girl Friday (1940)
Come on, Irene, ease up a bit and do not exaggerate.[CN] 别这样艾琳放松点别夸大其词了 Europe '51 (1952)
Belive me, Andrea, I'm not exaggerating. I saw very well what's it all about.[CN] 相信我安德烈亚我没有夸大其词 Europe '51 (1952)
Do I paint a correct picture, or do I exaggerate?[CN] 我没说错吧? 我有夸大其词吗? It's a Wonderful Life (1946)
The most unique spot in all Paris. Really, I'm not exaggerating.[CN] 巴黎最特别的地方 是的我没有夸大其词 Ninotchka (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top