ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

誇張

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -誇張-, *誇張*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夸张[kuā zhāng, ㄎㄨㄚ ㄓㄤ, / ] to exaggerate; vaunted; overstated; exaggerated, #6,447 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
誇張[こちょう, kochou] (n,vs) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
誇張[こちょうほう, kochouhou] (n) hyperbole [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The announcement exaggerated the number of casualties.その発表は死傷者の数を誇張していた。
The report exaggerated the capacity of the hall.その報告ではホールの収容能力が誇張されていた。
He exaggerated his experience.彼は自分の経験を誇張していった。
It is no exaggeration to call him a genius.彼を天才と呼んでも誇張ではない。
It seems to me that she has a tendency to exaggerate.彼女には誇張癖があるようだ。
She magnified her sufferings.彼女は自分の苦しみを誇張して話した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Women are so exaggerate![CN] -去參加晚餐嗎? -女人們都喜歡誇張 Madame Bovary (1969)
Master Yoda's powers have been greatly exaggerated.[JA] マスター・ヨーダの力が誇張 されていた Ambush (2008)
They can serve to magnify the significance of some trivial step forward, exaggerate the seeming importance of some massive setback.[JA] 彼らは些細な情報を誇張したり 重大な後退を見せかけで あると歪曲しています 1989年4月3日、 An Inconvenient Truth (2006)
Why?[JA] ちょっと誇張した言い方だ The Church (1989)
I've heard much of you, and the praise hasn't been exaggerated.[JA] お噂が誇張でないと 分かりました Episode #1.3 (1995)
- You're exaggerating.[CN] - 不要這麼誇張 Three Brothers (1981)
Now you exaggerate. He's lazy, that's all.[CN] 你誇張了,他只是比較懶 Madame Bovary (1969)
Mr. Gould, please, you exaggerate.[JA] ミスターグールドは、、あなたは誇張して下さい。 Transformers: Dark of the Moon (2011)
There's only the expedient exaggeration. You ought to know that.[CN] 只有權宜的誇張,你應該知道的 North by Northwest (1959)
I owe massive dynamics my life, and that is not an exaggeration.[JA] 誇張でなく私の人生はこの会社あってのものなの Pilot (2008)
no not to rise up not to add to this[JA] 私が悪いのではない 自分を引き立たせる必要はない 誇張する必要も Le roi soleil (2006)
- Don't exaggerate.[CN] 別太誇張 好吧 一千好了 Adam's Rib (1949)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
誇張[こちょう, kochou] Uebertreibung, Prahlerei [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top