ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

缠绵

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -缠绵-, *缠绵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缠绵[chán mián, ㄔㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, / 綿] touching (emotions); lingering (illness), #16,007 [Add to Longdo]
缠绵悱恻[chán mián fěi cè, ㄔㄢˊ ㄇㄧㄢˊ ㄈㄟˇ ㄘㄜˋ, / 綿] too sad for words (成语 saw); exceedingly sentimental; a real tear-jerker, #57,152 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
AII the pink flamingos are intertwined As the stars come out to play[CN] 粉红的火烈鸟在那里缠绵 还有星星在眨着眼睛 The Lion King 2: Simba's Pride (1998)
♪ To be ♪[CN] ∮ 缠绵 Ray (2004)
And the sweetest point of this love story is[CN] 不过有样东西更缠绵 Chuet sai hiu bra (2001)
Every love story is always disgusting and sweet.[CN] 所有真实的爱情故事 一定是肉肉麻麻、缠缠绵 Chuet sai hiu bra (2001)
Forgive me for interrupting such a tender moment.[CN] 请原谅我打断这缠绵的一刻 Tuck Everlasting (2002)
Or to put it another way, 7 1 ecstatic shags.[CN] 或者这换个方式来说,七个欲死欲仙的缠绵 73 00: 05: 59,960 Bridget Jones: The Edge of Reason (2004)
With guys that lasted quite a while And were really... sweet.[CN] 与那些有过一段缠绵时光的男友 再续前缘 The Last Days of Disco (1998)
The cold rain falls at dawn.[CN] 黎明时分,冷雨缠绵 Black Cat, White Cat (1998)
They are just making out Why would they be watching you?[CN] 他们缠绵而已,看你? Infernal Affairs (2002)
her a baby.[CN] 又缠绵,所以我就让她怀孕爽一爽. Second Time Around (2002)
You can cut the sexual tension with a knife.[CN] 甜蜜缠绵的往事就别提了 Taxi (2004)
Our bodies entwining[CN] 我俩的身体缠绵不清 The Phantom of the Opera (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top