ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

缠绵

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -缠绵-, *缠绵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缠绵[chán mián, ㄔㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, / 綿] touching (emotions); lingering (illness), #16,007 [Add to Longdo]
缠绵悱恻[chán mián fěi cè, ㄔㄢˊ ㄇㄧㄢˊ ㄈㄟˇ ㄘㄜˋ, / 綿] too sad for words (成语 saw); exceedingly sentimental; a real tear-jerker, #57,152 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Each embrace became a coupling, and each coupling the wildest fornication, until, weary from their passionate writhings, they fell asleep in each other's arms, drunk with pleasure.[CN] 每一次拥抱都成了一次欢好 每一次欢好都是 最狂野的淫乱 直到激情缠绵后 倦意袭来 Au Revoir les Enfants (1987)
A lot of mush.[CN] 尽是些缠绵的文字 The Long Voyage Home (1940)
They have angels there[CN] 酒帘有天仙,佢与你共缠绵 Prison on Fire (1987)
Hey, cut the mush, you two.[CN] 嗨 你们俩别缠绵 Amazon Women on the Moon (1987)
Wave after wave of languorous togetherness[CN] 带出一波一浪的缠绵 Green Snake (1993)
# How long I have waited[CN] 缠缠绵绵 觅你千度 Casino Royale (1967)
Exactly. Just like the affectionate acts with Julia Durer.[CN] 没错 就像跟朱莉娅·杜勒的缠绵 A Lizard in a Woman's Skin (1971)
You fall deeply for each other.[CN] 你们两个的感情那么缠绵 Dr. Wai in 'The Scripture with No Words' (1996)
She saw you on the beach last night making your moves on Candy.[CN] 她昨晚看见你在海滩上 跟糖糖缠绵 Hardbodies (1984)
I remember... we were together.[CN] 我记得我们缠绵在一起 The Element of Crime (1984)
The sky is bright and you're still fooling around[CN] 天亮了,还在缠绵! {\cH00FFFF}{\3cH000000}The sky is bright and you're still fooling around Fighting Madam (1987)
In New York City, liaht snow flurries linaerina till midniaht--[CN] 在纽约市,小雪飘雪,缠绵到半夜... Death Wish (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top