ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

绵绵

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -绵绵-, *绵绵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绵绵[mián mián, ㄇㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, / 綿綿] continuous; uninterrupted, #19,610 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not baby dolls who end everything in a question.[CN] 而不是像洋娃娃一样软绵绵 In a World... (2013)
Continued.[CN] 绵绵不绝 Good Croc, Bad Croc (2011)
I want to be lying down on a big, wide, fluffy bed.[CN] 我想躺在软绵绵的大床上 Norwegian Wood (2010)
Mm, it was an urgent message, but it was more about me urgently missing you.[CN] 嗯 是急件 但其实是因为 我对你绵绵不绝的思念 Hometown Hero (2011)
- Will phoned me to tell me something passionate, and I never heard it.[CN] Will... 打我电话说了些... 情意绵绵的话 我没听到 Net Worth (2011)
Is she going to keep knitting forever?[CN] 就是要绵绵不断的重复着那个么 The Last: Naruto the Movie (2014)
The guy's hung like Howdy Doody, and that's being generous.[CN] 他那话儿跟便便一样软绵绵的 这样说已经很客气了 Chillerama (2011)
RAIN PATTERS GENTLY[CN] (绵绵细雨) Water (2010)
Oh, but the snow is very soft really great good for once again slip for[CN] 不过雪都软绵绵的 感觉棒透了 好,我们再去滑一次 Detective Conan: Quarter of Silence (2011)
"Look for Love."[CN] 情意绵绵 The Great Magician (2011)
Motherfucking alias names like Limp Hashbrown,[CN] 他妈的别名 像软绵绵的Hashbrown, Downloaded (2013)
"He tells me words of love"[CN] "他对我情话绵绵" The Soul of Bread (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top