ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

绵羊

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -绵羊-, *绵羊*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绵羊[mián yáng, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄤˊ, / 綿] a sheep, #16,612 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For every man, woman and child in New Zealand, there are 14 sheep.[CN] 新西兰每拥有一位男人、女人或孩子,就有14只绵羊 Full Circle with Michael Palin (1997)
I own sheep and pigs.[CN] 是绵羊和猪的拥有者 The Odyssey (1997)
I'll smuggle sheep, goats, poppies and hemp![CN] 我会走私绵羊,山羊, 罂粟和大麻! An Ambiguous Report About the End of the World (1997)
They seem to have been replaced by sheep.[CN] 好像都被绵羊代替了。 Full Circle with Michael Palin (1997)
They keep sheep in this cave with them.[CN] - 他们把绵羊养在山洞里 The Odyssey (1997)
Judging horses and lambs, unicorns, goats and rams.[CN] 判出骏马和绵羊 独角兽山羊和公羊 The Swan Princess: The Mystery of the Enchanted Treasure (1998)
I don't care if you bring your wife, your girlfriend... or a sheep named Virginia.[CN] 我不在乎你是否帝你妻子你女朋友... 或者一个名叫维吉尼亚的绵羊 Witness Protection (1999)
If you would share some sheep, we could cook you a feast.[CN] ... 如果我们为你做顿美餐 你能给我们一些绵羊 The Odyssey (1997)
Sheep or goat.[CN] - 是绵羊或山羊 The Odyssey (1997)
Maybe if we were the last two people alive, and there were no sheep.[CN] 除非我们是两个这世界仅存的人类 而且还没有绵羊存在 10 Things I Hate About You (1999)
He only minds the sheep![CN] 他只关心绵羊! An Ambiguous Report About the End of the World (1997)
I gave up 50 sheep, a hundred goats,[CN] 我从杜利基昂带来了五十头绵羊 The Odyssey (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top