ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

海绵

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -海绵-, *海绵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海绵[hǎi mián, ㄏㄞˇ ㄇㄧㄢˊ, / 綿] sponge, #12,838 [Add to Longdo]
海绵[hǎi mián zhuàng, ㄏㄞˇ ㄇㄧㄢˊ ㄓㄨㄤˋ, / 綿] spongy [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, that's what he look like when he get in the water. He like a sponge.[CN] 他在水里就那样,像块海绵 George Washington (2000)
That's custom-fitted foam insulation you'll be riding in, Bullseye.[CN] 红心 你会有特别为你订制的海绵 Toy Story 2 (1999)
- Ay, sir, one that soaks up the king's countenance, his awards, his authorities.[CN] 一块吸收君王的恩宠 利禄和官爵的海绵 Hamlet (2000)
Soak the sponge.[CN] 海绵沾水 The Green Mile (1999)
I didn't know the sponge is supposed to be wet.[CN] 我不知道海绵要沾水 The Green Mile (1999)
Besides, to be demanded of a sponge.[CN] 而且 一块海绵也敢问我... ... Hamlet (2000)
Conducts electricity to the brain fast like a bullet. You don't ever throw the switch on a man without that.[CN] 这样就能直接将电流导入脑子 没有放海绵绝对不可以行刑 The Green Mile (1999)
We thought they were sponges.[CN] 我们认为它们是一些海绵 Galapagos (1999)
- Take you me for a sponge?[CN] 您把我当作一块海绵吗? 嗯 先生 Hamlet (2000)
Why's he putting that sponge on his head?[CN] 他头上为什么要放一块海绵 The Green Mile (1999)
They're colonies of thousands of tiny creatures that build one upon another all reaching out into the moving water for food corals gorgonians sponges[CN] 这是一群无数个互相结合的生物,他们摄食游动水中的食物 珊瑚、柳珊瑚、海绵,他们都是肉食动物 Ocean Oasis (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top