ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -擎-, *擎*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[擎, qíng, ㄑㄧㄥˊ] to lift; to support, to hold up
Radical: Decomposition: 敬 (jìng ㄐㄧㄥˋ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 3,052

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǐn qíng, ㄧㄣˇ ㄑㄧㄥˊ, ] engine (transliteration), #5,822 [Add to Longdo]
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, ] to raise (hand), #24,889 [Add to Longdo]
搜寻引[sōu xún yǐn qíng, ㄙㄡ ㄒㄩㄣˊ ㄧㄣˇ ㄑㄧㄥˊ, / ] Internet search engine; also written 搜索引 [Add to Longdo]
搜索引[sōu suǒ yǐn qíng, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄣˇ ㄑㄧㄥˊ, ] Internet search engine [Add to Longdo]
拳合掌[qíng quán hé zhǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄑㄩㄢˊ ㄏㄜˊ ㄓㄤˇ, ] to clasp hands; to put one's palms together (in obeisance) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pull over up here and turn off the engine.[CN] 靠边停车 关掉引 Clueless (1995)
Engine room reports number one ASWpump failed.[CN] 引室报告 一组ASWpump故障 Crimson Tide (1995)
Request all E-division personnel... lay to the engine room to assist in ground isolation.[CN] 马上到引室协助修理 Crimson Tide (1995)
You're still here?[CN] 妳还在这里? 是那个柴油引 French Twist (1995)
What's the diesel doing here?[CN] 那个柴油引在这里干嘛? French Twist (1995)
I can't get down there. You got an engineering flaw.[CN] 我捡不到 你的引有毛病 Bad Boys (1995)
Make your depth 150 feet. All stop.[CN] 深度150英尺 引停车 Crimson Tide (1995)
Katie, ten years from now... any car with an internal combustion engine is a collector's item.[CN] 凯蒂,十年内 内燃引车将成为古董 The American President (1995)
Make my depth 150 feet. All stop. Aye, sir.[CN] 深度150英尺 引停车 是 舰长 Crimson Tide (1995)
It's still warm.[CN] 引还是热的 Copycat (1995)
I couldn't have put up with the diesel and her smelly cigars.[CN] 那种柴油引和她的烟臭味可是会让我不举啊 French Twist (1995)
Control/Engine Room: :[CN] 控制室 这里是引室 要求所有的电工 Crimson Tide (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top