ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

specter

S P EH1 K T ER0   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -specter-, *specter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
specter[N] วิญญาณ, See also: ผี, ปีศาจ, Syn. phantom, spirit, soul, ghost

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
specter(สเพค'เทอะ) n. ผี,สถานที่น่ากลัว,ความหวาดกลัว, Syn. apparition
respecter(รีสเพค'เทอะ) n. ผู้นับถือ,ผู้เคารพ,ผู้ยำเกรง,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The Seven Specters:"วิญญาณทั้ง 7 : Millennium Actress (2001)
Specter?ปีศาจ? 1408 (2007)
The pocket of sunshine's energy chased away the specter of drought that stalked farmland.แสงอาทิตย์อัดแท่งขับไล่ความอดอยากที่น่าพรั่นพรึง หมดไปจากท้องทุ่ง Home (2009)
- Every specter from hell...-ทุกอณูจากห้วงนรก Demonology (2009)
Or be destroyed by specters of a past never to return.หรือถูกทำลายโดยวิญญาณในอดีต ที่ไม่มีทางหวนกลับ Mark of the Brotherhood (2010)
And only yesterday this dark specter reared its head at McKinley High.เมื่อวานนี้เอง ปิศาจมืดโผล่มา... ที่ แมคคินลี่ย์ไฮ Theatricality (2010)
The specter of his illness would hang over her even after he had passed.เรื่องราวการป่วยของเขา จะหลอกหลอนลูก หลังจากเขาเสียชีวิต Confessions (2010)
It's much easier to enjoy the picturesque route we travel to work when you remove the specter of fiery vehicular death.มันช่างง่ายกว่ามาก ที่ฉันได้ชมวิวสวยๆ ตอนเดินทาง ในขณะที่นายเสี่ยงอันตรายบนท้องถนน The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
If we have to choose between turning on each other or pinning it on some specter with unfinished, pen-related business,ถ้าเราต้องเลือกระหว่างห้ำหั่นกันเอง กับคิดว่ามันเป็นความผิดของผี ที่ไม่ได้ไปเกิดใหม่ เพราะยังมีจิตผูกพันกับปากกา Cooperative Calligraphy (2010)
Duponte is a specter.ดูพอนท์เป็นเหมือนผี Taking Account (2011)
Gerald, this is Harvey Specter.เจอร์ราร์ด นี้คือ ฮาร์วีย์ สเปคเตอร์ Pilot (2011)
Harvey Specter.ผมฮาร์วีย์ สเปคเตอร์ Pilot (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อสุรกาย[N] demon, See also: specters, phantom, ghost, Syn. อสูร, เปรต, ผี, Example: เขาต้องกลายเป็นอสุรกายเร่ร่อนบนโลกมนุษย์, Thai definition: สัตว์เกิดในอบายภูมิพวกหนึ่ง ชอบเที่ยวหลอกหลอนคน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชันสูตร[v.] (channasut) EN: verify ; inspect ; investigate   FR: vérifier ; inspecter ; investiguer
เช็ค[v.] (chek) EN: check ; inspect ; examine   FR: vérifier ; contrôler ; inspecter
ขนาง[v.] (khanāng) FR: suspecter
เคารพ[v.] (khaorop) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere   FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
เคารพนับถือ[v. exp.] (khaoropnaptheū) EN: respect ; esteem ; regard ; value ; appreciate   FR: respecter ; estimer
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain   FR: douter ; soupçonner ; suspecter
เคลือบแคลง[v.] (khleūapkhlaēng) EN: doubt ; suspect   FR: suspecter
กลับคำ[v. exp.] (klap kham) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word   FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
กริ่ง[v.] (kring) EN: be suspicious of ; suspect ; be doubtful   FR: suspecter
แหนง[v.] (naēng) EN: suspect ; be suspicious of ; doubt ; distrust   FR: soupçonner ; suspecter

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECTER    S P EH1 K T ER0
SPECTER'S    S P EH1 K T ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幽灵[yōu líng, ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ, / ] specter; apparition; ghost, #17,914 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スペクター[, supekuta-] (n) spectre; specter [Add to Longdo]
化け物(P);化物[ばけもの(P);ばけもん(ik);バケモン, bakemono (P); bakemon (ik); bakemon] (n) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter; (P) [Add to Longdo]
眼鏡猿[めがねざる;メガネザル, meganezaru ; meganezaru] (n) (uk) tarsier (Tarsius syrichta); specter lemur; spectre lemur [Add to Longdo]
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter [Add to Longdo]
邪気[じゃき;じゃけ(ok);ざけ(ok), jaki ; jake (ok); zake (ok)] (n) (1) (じゃき only) maliciousness; ill will; (2) (じゃき only) noxious gas; (3) (arch) (See 物の怪) (vengeful) ghost; specter; spectre [Add to Longdo]
物の怪;物の気[もののけ, mononoke] (n) (vengeful) ghost; specter; spectre [Add to Longdo]
幽霊[ゆうれい, yuurei] (n) ghost; specter; spectre; apparition; phantom; (P) [Add to Longdo]
妖怪[ようかい, youkai] (n) ghost; apparition; phantom; spectre; specter; demon; monster; goblin; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Specter \Spec"ter\, Spectre \Spec"tre\, n. [F. spectre, fr. L.
   spectrum an appearance, image, specter, fr. specere to look.
   See {Spy}, and cf. {Spectrum}.]
   1. Something preternaturally visible; an apparition; a ghost;
    a phantom.
    [1913 Webster]
 
       The ghosts of traitors from the bridge descend,
       With bold fanatic specters to rejoice. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.)
    (a) The tarsius.
    (b) A stick insect.
      [1913 Webster]
 
   {Specter bat} (Zool.), any phyllostome bat.
 
   {Specter candle} (Zool.), a belemnite.
 
   {Specter shrimp} (Zool.), a skeleton shrimp. See under
    {Skeleton}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 specter
   n 1: a mental representation of some haunting experience; "he
      looked like he had seen a ghost"; "it aroused specters from
      his past" [syn: {ghost}, {shade}, {spook}, {wraith},
      {specter}, {spectre}]
   2: a ghostly appearing figure; "we were unprepared for the
     apparition that confronted us" [syn: {apparition}, {phantom},
     {phantasm}, {phantasma}, {fantasm}, {specter}, {spectre}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top